Własności fizykochemiczne oleów i smarów-ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własności fizykochemiczne oleów i smarów-ćwiczenia - strona 1 Własności fizykochemiczne oleów i smarów-ćwiczenia - strona 2 Własności fizykochemiczne oleów i smarów-ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 6
Własności fizykochemiczne oleów i smarów.
CEL ĆWICZENIA:
1. Wyznaczenie lepkości kinematycznej badanych oleów.
2. Zbadanie wpływu temperatury na lepkość kinematyczną olejów.
3. Wyznaczenie temperatury kroplenia smaru.
4. Wyznaczenie gęstości pozornej metodą ważenia hydrostatycznego.
1. LEPKOŚĆ
Lepkość (tarcie wewnętrzne) - właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich
opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Lepkością nie jest opór przeciw płynięciu powstający na
granicy płynu i ścianek naczynia.
Zgodnie z laminarnym modelem przepływu lepkość wynika ze zdolności płynu do
przekazywania pędu pomiędzy warstwami poruszającymi się z różnymi prędkościami.
Różnice w prędkościach warstw są charakteryzowane w modelu laminarnym przez szybkość
ścinania. Przekazywanie pędu zachodzi dzięki pojawieniu się na granicy tych warstw naprężeń
ścinających. Wspomniane warstwy są pojęciem hipotetycznym, w rzeczywistości zmiana prędkości
zachodzi w sposób ciągły, a naprężenia można określić w każdym punkcie płynu. Model laminarny
lepkości zawodzi też przy przepływie turbulentnym, dla którego jak dotąd nie istnieją dobre modele
teoretyczne.
S
X
Płyn nielepki to płyn o zerowej lepkości.
V+ DV
V
Istnieją dwie miary lepkości:
Lepkość dynamiczna wyrażająca stosunek naprężeń ścinających do szybkości ścinania:
µ=
Jednostką lepkości dynamicznej w układzie SI:
τ

γ
kg
m⋅s
Lepkość kinematyczna czasami nazywana też kinetyczną jest stosunkiem lepkości dynamicznej do
gęstości płynu:
ν =
µ
ρ
Jednostką lepkości kinematycznej w układzie SI jest:
m2
s
PRZEBIEG POMIARU
Wyznaczyć dla danych kubków wypływowych ich charakterystyki z zależności (rys. 1):
200
;
t
-
3mm: ν = 0,443t −
-
4mm: ν = 1,37t −
200
;
t
-
5mm: ν = 3, 28t −
220
t
n
mm2/s
80
lepkość
40
30
100
S
Zmierzony
czas wypływu
Rys. 1. Charakterystyka wypływu kubka o danej średnicy otworu wypływowego.
Czas wypływu – czas liczony od chwili, gdy badany materiał zacznie wypływa z dyszy
wypełnionego kubka, do chwili, gdy wypływający strumień materiału po raz pierwszy przerwie się
w pobliżu dyszy.
Mierzony czas wypływu powinien być z zakresu 30 ≤ t ≤ 100 s, a więc w zakresie, dla
którego charakterystyka jest prostoliniowa.
kubek
stojak
zlewka
Rys. 2. Schemat stanowiska pomiarowego.
Zmontować stanowisko badawcze wg schematu na rys. 2., następnie umieści badane próbki w piecu
i ogrzać je do temperatury 40 i 60°C przez około 20min. W tym czasie określić temperaturę
otoczenia i wykonać oznaczenie czasu wypływu badanych próbek w temperaturze otoczenia.
Następnie po wygrzaniu pozostałych próbek powtórzyć czynności pomiarowe dla ogrzanych
próbek. Dostępne są kubki o trzech wymiarach dysz wypływowych (3, 4, 5mm), kubki należy tak
dobrać, aby zmieść się żądanym okresie czasu wypływu.
Po przeprowadzeniu oznaczenia czasu wypływu dla różnych próbek w różnych
temperaturach określić wartość lepkości kinematycznej na podstawie wyznaczonych charakterystyk
kubków wypływowych. Następnie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz