Wielkość próby badawczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielkość próby badawczej - strona 1 Wielkość próby badawczej - strona 2 Wielkość próby badawczej - strona 3

Fragment notatki:

Wielkość próby Punktem wyjścia, a jednocześnie główna przyczyną każdego badania marketingowego jest zapotrzebowanie na informacje ze strony decydentów, zwłaszcza tych ze strefy działalności marketingowej. Potrzebna informacja umożliwia lub ułatwia podjecie konkretnej decyzji lub zespołu decyzji. Jeżeli potrzeba informacji jest wyraźnie przez decydenta uświadamiana i formułowana, to cały proces badawczy jest uruchamiany po to, by tę potrzebę zaspokoić. Ze względu na to, że każde badanie zaspokaja inną potrzebę w zakresie podejmowania decyzji, nie ma dwu identycznych badań. Każde badanie składa się z kilku etapów, które składają się sekwencyjnie w pewnym cyklu zamkniętym. Każdy etap wymaga odmiennych metod postępowania charakterystycznych dla danego etapu. Możliwe jest wyodrębnienie grup metod:
metody projektowania badań
metody doboru prób
metody budowy instrumentów pomiarowych
metody zbierania danych
metody redukcji danych
metody analizy danych
metody prezentacji i oceny wyników badania
Wyniki analizy są prezentowane zarówno w formie pisemnej i jak ustnej. Treść prezentowanych wyników jest dostosowana do konkretnego odbiorcy, którym może być handlowiec, projektant inżynier lub klient. Ostatni etap badania jest pomostem między procesem badania a wykorzystaniem wyników badania w działalności danego przedsiębiorstwa.
W całym procesie badania popełnia się różne błędy - nie ma badania idealnego, bez błędów. W literaturze przedmiotu mówi się o dwu rodzajach błędów, jednym z nich są błędu doboru próby oraz druga grupa do której należą pozostałe błędy. Do pierwszej grupy błędów zalicza się:
wytypowanie niewłaściwej populacji generalnej
błędny wykaz populacji badanej
błędy losowego doboru próby
błędy nielosowego doboru
błędy niewłaściwego stosowania próby
Każdy z wymienionych rodzajów błędów powstaje na skutek różnicy między wynikiem prawdziwym (oczekiwanym) a rezultatem osiągniętym po przeprowadzeniu konkretnego działania badawczego.
Błędy doboru próby to najszersza kategoria błędów, ponieważ powstają one w całym procesie doboru próby. Niżej zostaną krótko opisane poszczególne rodzaje tych błędów:
błędy niewłaściwego wytypowania populacji generalnej, wynikające z różnicy między populacją niezbędną do otrzymania potrzebnych danych a populacją szukaną przez badacza;
błędy wytypowania niewłaściwego wykazu populacji badanej, wynikające z różnicy między populacją zdefiniowaną przez badacza a listą badanych jednostek przez niego używaną;
błędy doboru losowego wynikające z różnicy między próbą reprezentatywną a próbą otrzymaną w wyniku zastosowanej metody losowania;


(…)

…, której nie można przekroczyć. Przed obliczeniem niezbędnej liczebności próby należy odpowiedzieć na następujące pytania:
Jak dokładna ma być estymacja, czyli jaki dopuszczalny błąd można przyjąć?
Jaki poziom ufności należy przyjąć, aby nie przekroczyć przyjętego błędu szacunku danego parametru?
Jakie jest odchylenie standardowe lub proporcje badanej populacji?
Odpowiedzi na dwa pierwsze pytania udziela sam badacz…
… szacowanych parametrów: średniej M oraz proporcji p. Załóżmy, że szacowana jest nieznana wartość parametru populacji w postaci średniej M na podstawie wyników pomiaru próby n-elementowej. Jeżeli chcemy, by przy danym poziomie ufności 1-α dopuszczalny błąd szacunku średniej M nie przekroczył z góry określonej wartości e, to niezbędną do osiągnięcia tego celu wielkość próby oblicza się ze wzoru:
gdzie: Z­α - wielokrotność standardowego błędu średniej odczytana z tablic dla 1 - α, e - ustalony wcześniej dopuszczalny błąd szacunku parametru M.
Załóżmy, że szacowany jest nieznany parametr p populacji. Jeżeli chcemy, by przy danym poziomie ufności 1 - α dopuszczalny błąd szacunku proporcji p w populacji nie przekroczył z góry określonej wartości e, to niezbędną do osiągnięcia tego celu wielkość próby oblicza…
… się ze wzoru:
gdzie: p - oszacowany wcześniej wskaźnik proporcji wyróżnionej cechy w badanej populacji.
Dla ułatwienia liczenia próby minimalnej stosuje się układ skal graficznych zwanych nomografami, które zastępują powyższe wzory. W tablicy zawarte są obliczone przez komputer próby dla proporcji w przedziale (1-25) oraz dla błędów w przedziale (1-10%) dla przedziału ufności 95%.
Podany przykład…
… proporcji w populacji
3
4
5
10
95%
1,53
1,66
1,73
2,05
90%
1,71
1,84
2,04
2,44
Pomnożona przez odpowiedni współczynnik największa próba daje liczebność próby dla całej populacji wielodzielnej. Do ustalenia minimalnej liczebności próby empirycznej można wykorzystać m.in. wzór
gdzie: N - liczebność populacji generalnej
d - żądana dokładność badania,
9 - wartość estymatora nieobciążonego t przy założeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz