Wielka Brytania - ustrój

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielka Brytania - ustrój - strona 1 Wielka Brytania - ustrój - strona 2 Wielka Brytania - ustrój - strona 3

Fragment notatki:


WIELKA BRYTANIA Zasady ustroju: zasada demokracji - władza należy do narodu, który sprawuje ją przez reprezentantów w parlamencie. Rząd jest wyłaniany z większości parlamentarnej;
zasada supremacji parlamentu - wszelkie akty parlamentu są legalne i nie mogą być przez nikogo kwestionowane. Wynika to z braku konstytucji;
zasada monarchii konstytucyjnej - monarcha jest głową państwa, ale władza wykonawcza nie należy do niego ale do rządu i parlamentu;
zasada państwa prawa - władza państwowa podporządkowana jest prawu. Obywatele są wolni i równi wobec prawa;
zasada systemu parlamentarno-gabinetowego - rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem;
zasada unitaryzmu - Wielka Brytania jest państwem jednolitym. Szkocja → ma własny parlament lokalny
Walia → ma własny parlament lokalny
Irlandia Północna → ma własny parlament i rząd lokalny
Anglia → nie ma instytucji autonomicznych
System brytyjskiego prawa konstytucyjnego Nie ma konstytucji pisanej, ale jest prawo konstytucyjne. Jest ono wielowątkowe i tworzy je kilka źródeł konstytucyjnych.
prawo zwyczajowe - reguły prawne kształtowały się stopniowo. To co było zwyczajem stawało się obowiązującą normą;
- monarcha →
- parlament → są to dzieła zwyczajów
- supremacja parlamentu →
precedensy sądowe (orzecznictwo sądów) - orzeczenie sądowe jest normą prawną. Staje się ono kierunkiem dla takich samych lub podobnych późniejszych spraw;
konwenanse konstytucyjne - powszechnie stosowane w pewnych sytuacjach zachowania. Odnoszą się do ustroju, funkcjonowania systemu;
- obowiązek dymisji rządu gdy ten straci poparcie Izby Gmin;
- kolegialna odpowiedzialność rządu przed Izbą Gmin za politykę, którą realizuje;
- zobowiązanie monarchy do powierzenia urzędu premiera liderowi partii, która ma większość mandatów w Izbie Gmin;
- rezygnacja premiera równa się dymisji wszystkich członków rządu;
- premier podaje się do dymisji jeśli jego partia straciła większość w Izbie Gmin w wyborach;
akty prawne (ustawy) pochodzące od parlamentu - mają formę pisemną. Ustawodawstwo europejskie jest obowiązujące w Wielkiej Brytanii.
Normy prawa pisanego - najstarszą z nich jest:
- Wielka Karta Wolności z 1215 r., - Bill of Rights (Deklaracja Praw) z 1689 r., - Act of Settlement (Akt o sukcesji) z 1701 r., - ustawy o parlamencie z 1911 r. i 1949 r., - ustawy o ministrach Korony z 1937 r., 1964 r. i 1975 r.
Wielka Karta Swobód, Magna Charta Libertatum, The Great Charter , akt wydany w Anglii 1215 przez króla Jana bez Ziemi pod naciskiem możnowładztwa, wzburzonego królewską samowolą i uciskiem podatkowym. Formalnie była przywilejem mającym równocześnie znamiona umowy między królem a jego wasalami. Ograniczała władzę monarszą, głównie w dziedzinie skarbowej (nakładanie podatków za zgodą rady królestwa) i sądowej (zakaz więzienia lub karania bez wyroku sądowego), określając uprawnienia baronów, duchowieństwa i zakres swobód klas niższych. Wielka Karta Swobód przyznawała feudałom prawo oporu przeciwko królowi w razie naruszenia przez niego praw w niej zawartych. W XIII-XIV w. wielokrotnie potwierdzana, w XVII w. stała się argumentem w walce o prawa parlamentu. Do dziś w ustawodawstwie anglosaskim uznawana jest za fundament porządku konstytucyjnego i gwarancję wolności obywatelskich.


(…)

… ma „swoje” okręgi wyborcze - od dawna wygrywa w nich tam tylko jedna partia. Okręgi marginalne - od tych okręgów zależy ostateczne zwycięstwo danej partii, ponieważ nie ma tam pewnych zwycięzców.
W Wielkiej Brytanii jest klasyczny system dwupartyjny. Obecnie słabnie poparcie dla konserwatystów i rządzącej Partii Pracy. Ten elektorat przejmują Liberalni Demokraci. kadencja jest nie dłuższa niż 5 lat;
decyzja…
…, wbrew swojej partii, był za ostatnim pomysłem. Jednak w II 2003 r. wszystkie projekty został odrzucone. Izba Lordów pracuje na sesjach rocznych. Na mocy przyjętej w 1660 r. normy regulaminowej posiedzeniom Izby Lordów przewodniczy z urzędu lord kanclerz (Lord Chancellor). Będąc spikerem izby wyższej lord kanclerz jest równocześnie członkiem gabinetu kierującym resortem sprawiedliwości, a ponadto…
… kanclerz jako przewodniczący Izby Lordów ma o wiele mniejszy zakres obowiązków. Honorowo pojmowane rygory dyskusji zwalniają go od przestrzegania porządku obrad, przywoływania mówców do porządku, kierowania dyskusją, udzielania głosu. Taki pasywny model przewodniczenia sprowadza się do czynności ceremonialno-protokolarnych, takich jak ogłoszenie decyzji, wyników głosowania, mianowanie sekretarzy izby, itp…
…, który często i aktywnie uczestniczy w debatach i głosowaniach na terenie izby, lord kanclerz nie jest związany rygorem apolityczności. Zwalnia też sprawowany urząd w Izie Lordów wraz z ustąpieniem rządu. W razie nieobecności lorda kanclerza, w przewodniczeniu obradom zastępuje go któryś z czterech zastępców
Pod względem historycznej tradycji i parlamentarnego protokołu w ścisłym związku z urzędem lorda…
… o następstwie tronu, angielski akt konstytucyjny z 1701, zapewniający następstwo tronu Anglii w razie bezpotomnej śmierci ówczesnej następczyni tronu, Anny Stuart. Wprowadził zasadę, zgodnie z którą panujący musiał być wyznania anglikańskiego. Ponadto stworzył podstawy niezawisłości sędziowskiej, przyjmując zasadę nieusuwalności sędziów przez króla. Rozwijał również zasadę odpowiedzialności parlamentarnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz