Uogólnianie: trafność zewnętrzna

Większość badań koncentruje się nie tylko na analizowaniu wpływu jednej zmiennej na drugą w określonych warunkach, lecz także stawia pytanie, o to jakie jest to oddziaływanie w

innych warunkach społecznych i czy da się je przenieść na większe zbiorowości ludzi;

odpowiedź na to pytanie mieści się w pojęciu trafności zewnętrznej planu badawczego. Aby

zapewnić trafność zewnętrzną należy zadbać o to, aby próba była reprezentatywna czyli aby

cechy charakteryzujące osoby badane odzwierciedlały cechy charakteryzujące badaną

populacje; chociaż procedura randomizacji gwarantuje trafność wewnętrzną planu

badawczego, to nie gwarantuje całkowicie, że badana próba będzie reprezentatywna dla

interesującej badacza populacji; aby można było uogólnić wyniki poza ograniczony zakres

konkretnego badania, badacz musi starannie wybrać próbę ,posługując się taką metodą doboru, która zapewnia reprezentatywność; metody oparte na rachunku prawdopodobieństwa, takie jak dobór losowy pozwalają dokonywać generalizacji na większe wyraźnie zdefiniowane populacje.