Plany przekrojowe

Jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj badań w naukach społecznych ; plany te są

często utożsamiane z badaniami sondażowymi. Chociaż bardzo często badacze starają się

określić relacje przyczynowo-skutkowe między właściwościami a dyspozycjami, to celem

wielu badań jest po prostu opis zależności pomiędzy zmiennymi. Badanie z wykorzystaniem

planu przekrojowego rozpoczyna się od utworzenia losowej, reprezentatywnej próby np.

próby mężczyzn i kobiet. Następnie osobom badanym zadaje się liczne pytania na temat

poglądu itp. w stosunku do zmiennej zależnej. Aby przezwyciężyć ograniczenia

metodologiczne wynikające z planów badań przekrojowych, badacze wykorzystują metody

statystyczne odpowiadającym w przybliżeniu niektórym operacjom naturalnie wbudowanym

w plan eksperymentalny. Chociaż plan przekrojowy umożliwia oszacowanie korelacji między

zmiennymi, to na tej podstawie nie możemy wyciągnąć wniosku, że pomiędzy tymi

zmiennymi zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Podstawowa zaleta badań

przekrojowych polega na możliwości prowadzenia ich w warunkach naturalnych i wykorzystywania losowych prób badanych osób. Dzięki temu badacze mogą uogólniać

wyprowadzone wnioski na szerszą populacje oraz przenosić zebrane wyniki na realne

sytuacje życiowe, co przyczynia się do zwiększenia trafności zewnętrznej badania .