Plany guasi-eksperymentalne

Podobnie jak plany przekrojowe, plany te są słabsze od klasycznych eksperymentalnych pod

względem ich trafności wewnętrznej i badacze muszą stosować techniki analizy danych jako

sposób kontroli. Można losowo wybierać próbę z populacji, lecz nie można losowo

przyporządkowywać osób badanych do porównywanych grup. Są one jednak mocniejsze niż

plany przekrojowe, ponieważ badanie jest zazwyczaj prowadzone na więcej niż jednej próbie

i może być rozciągnięte w czasie

- Plany z grupami kontrastowymi. Osoby lub inne badane obiekty są przypisywane

do określonej kategorii (np. kobiety, demokraci, katolicy) ze względu na cechy które

są względnie stałe i z tego powodu nie można dobierać ich do grup w sposób losowy

- Plany z zaplanowanym zróżnicowaniem. W tych planach osoby badane są

poddawane oddziaływaniu systematycznie zróżnicowanych bodźców(np. metod

nauczania), aby można było wyprowadzić wnioski o przyczynowym działaniu

bodźca

- Badanie panelowe. W tych planach ocenia się wyniki przed wprowadzeniem i po

wprowadzeniu zmiennej niezależnej, badając tę samą próbę w kolejnych

przedziałach czasowych

- Analiza szeregów czasowych. W tych planach badawczych dokonuje się wielu

pomiarów , przynajmniej trzech ,przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu

zmiennej niezależnej (takich jak wprowadzenie nowego prawa o ruchu drogowym)

- Plany szeregów czasowych z grupą kontrolną. Plany te łączą analizę szeregów

czasowych z analizą podobnych danych pochodzących z innej nierównoważnej

(niezrównoważonej chyba) grupy w celu kontrolowania wpływu takich czynników

jak: historia, dojrzewanie i efekt powtórnego testowania

Każdy z omówionych planów może dostarczyć trafnych informacji , lecz różnią się one

zarówno rodzajem danych , jakie generują , jak i ograniczeniami jakie nakładają na

wyprowadzanie wniosków o charakterze przyczynowo-skutkowym. Aby przezwyciężyć twe

trudności , często stosuje się podejście łączące w sobie wiele metod.