Zalety i wady planów badawczych stosowanych w naukach społecznych

- Plany eksperymentalne

Zalety:

-badania eksperymentalne w dużym stopniu umożliwiają kontrolowanie czynników

wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do planu badawczego co zwiększa trafność

wnioskowania przyczynowo-skutkowego (trafność wewnętrzną)

-badania eksperymentalne umożliwiają kontrolowanie procedury wprowadzania zmiennej

niezależnej, co pozwala określić kierunek zależności przyczynowo-skutkowej;

Wady:

-Trafność zewnętrzna planu jest słaba, ponieważ schematy eksperymentalne nie pozwalają na odtwarzanie rzeczywistych sytuacji społecznych

-Eksperymentatorzy muszą często korzystać z ochotników lub z osób, które same przydzieliły

się do grupy badawczej , dlatego próba może nie być reprezentatywna dla badanej populacji,

co uniemożliwia dokonywanie uogólnień i ogranicza zakres uzyskanych wyników.

- Plany przekrojowe i quasi-eksperymenatalne

Zalety:

-Umożliwiają prowadzenie badań w warunkach naturalnych i rzeczywistych, co zwiększa

trafność zewnętrzną badań.

-Nie wymagają losowego przyporządkowania osób badanych do grup porównawczych;

mimo, że ogranicza to trafność wewnętrzną badań opartych na tych schematach,

równocześnie pozwala na badanie takich sytuacji ,w których przydzielanie osób badanych czy

to do grupy kontrolnej czy eksperymentalnej może być niemożliwe lub nieetyczne

Wady:

-Brak właściwej kontroli nad alternatywnymi wyjaśnieniami sprawia, że trudno jest

formułować jednoznaczne wnioski

-Ponieważ badacze często nie mogą manipulować zmienną niezależną, więc mogą określić

kierunek związku przyczynowo-skutkowego jedynie przez wnioskowanie logiczne lub

teoretyczne.