Wiedza - opracowanie wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiedza - opracowanie wykładu - strona 1

Fragment notatki:


Elementy metodologii nauk :nauka i cechy wiedzy naukowej, klasyfikacja nauk; ogólna metodologia nauk i metodologie szczegółowe; język jako narzędzie opisu rzeczywistości i komunikowania się oraz nośniki informacji; definicje - struktura i rodzaje; uzasadnianie i sprawdzanie twierdzeń Narodziny i rozwój filozofii :geneza i źródła filozofii; spór o przedmiot filozofii; struktura i funkcje filozofii; filozofia w systemie nauk Zagadnienie przedmiotu poznania :człowiek jako podmiot poznający; filozoficzne interpretacje zagadnienia przedmiotu poznania: przedmiot wiedzy zmysłowej przedmiot wiedzy pojęciowej;Zagadnienia źródeł wiedzy:psychologiczne i teoriopoznawcze aspekty źródeł wiedzy; główne interpretacje teoriopoznawcze źródeł wiedzy Zagadnienie prawdziwości wiedzy: klasyczna koncepcja prawdy; alternatywna koncepcja prawdy; kryterium prawdy; Problematyka i główne nurty w ontologii :analiza podstawowych kategorii; zagadnienie natury bytu: problem ilości i rodzajów substancji; zagadnienia struktury rzeczywistości i związków między jej elementami Aksjologia jako teoria wartości :rodzaje wartości; status teoretyczny twierdzeń o wartościach; funkcje wartości - aspekt egzystencjalny Etyka jako teoria moralności :podstawowe kategorie etyki: moralność, etyka opisowa, etyka normatywna, metaetyka, prawo a moralność; koncepcje pochodzenia moralności - heteronomiczne, autonomiczne Etyka ogólna a etyka zawodowa :pojęcie etyki zawodowej; przesłanki tworzenia etyki zawodowej struktura i funkcje etyki zawodowej.
Wiedza wszelka forma poznania, całokształt informacji pozostających ze sobą w układzie będącym efektem poznania Rodzaje wiedzy : naukowa; potoczna; artystyczno-literacka; spekulatywna Nauka system należycie uzasadnionych twierdzeń i teorii zawierających możliwie adekwatną wiedzę o rzeczywistości. Ogół czynności i metod składających się na działalność zapewniającą obiektywne i uporządkowane poznanie danego aspektu rzeczywistości. Dziedzina kultury, która współtworzy także system instytucji naukowo-badawczych, materialno-techniczna baza oraz zbiorowość uczonych.
Cechy wiedzy naukowej : wysoki stopień prawdziwości; właściwe uzasadnienie; wysoki stopień usystematyzowania logicznego; właściwe procedury badawcze; intwesubiektywna komunikowalność i sprawdzalność; duża zawartość informacji; wysoka zdolność eksplanacyjna; duże możliwości prognostyczne; duże możliwości heurystyczne
Język złożony system konwencjonalnych znaków fonicznych lub pisemnych służących do porozumiewania się ludzi między sobą. Funkcje języka: przedstawieniowa; ekspresywna; impresywna; fatyczna; performatywna; metajęzykowa Nazwy wyrażenia, które w zdaniu o strukturze „S jest P” mogą odgrywać rolę podmiotu.
Pojęcie znaczenie nazwy Desygnat zbiór wszystkich desygnatów nazwy stanowi jej zakres.


(…)

…: orzekanie o cechach, właściwościach w odniesieniu do całego zbioru. Sprawdzanie dowodzenie - wprost - nie wprost; empiryczne - pozytywne: weryfikacje, konfirmacja - negatywne: falsyfikacja, dyskonfirmacja.
Klasyczna koncepcja filozofii: ontologia, gnoseologia, antropologia filozoficzna, etyka, estetyka, filozofia społeczna. Teoria poznania: podmiot poznający - człowiek przez zmysły, rozum; przedmiot…
…: sceptyzm: pogląd poddający w wątpliwość wartości ludzkiego poznania; agnostycyzm: koncepcja zawierająca tezy o całkowitej bądź częściowej niepoznawalności rzeczywistości przedmiotowej.
Przedmiot wiedzy pojęciowej: Skrajny realizm: pojęcia ogólne oznaczają byty ogólne, które istnieją obiektywnie i niezależnie od rzeczy w których się przejawiają. Umiarkowany realizm: pojęciom ogólnym odpowiadają zbiory przedmiotów jednostkowych posiadających wspólne cechy. To co ogólnie istnieje w rzeczach jednostkowych jako ich wspólna cecha. Konceptualizm: pojęcia ogólne nie mają odniesień przedmiotowych, są tylko tworami umysłu. Nominalizm: istnieją tylko nazwy ogólne, nie oznaczają one niczego ogólnego są skrótami nazw jednostkowych.
Źródła wiedzy: skąd pochodzi nasza wiedza: empiryzm genetyczny: treści przeżyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz