Rodzaje wiedzy, klasyfikacja nauk - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje wiedzy, klasyfikacja nauk - wykłady - strona 1

Fragment notatki:


Nauka i cechy wiedzy naukowej. Klasyfikacja nauk. Wiedza - wszelka forma poznania. Całokształt informacji pozostających ze sobą w określonym (luźnym lub systemowym) układzie będącym efektem poznania.
Rodzaje wiedzy : 1. naukowa 2. potoczna 3. artystyczno-literacka 4. spekulatywna
Nauka 1. system należycie uzasadnionych twierdzeń i teorii zawierających możliwie adekwatną na danym etapie rozwoju poznania wiedzę o zjawiskach i prawidłowościach rzeczywistości lub danego aspektu rzeczywistości (sens przedmiotowy) 2. zorganizowany proces poznawczy. Ogół czynności i metod składających się na działalność zapewniającą obiektywne i uporządkowane poznanie danego aspektu rzeczywistości (sens funkcjonalny) 3. dziedzina kultury którą oprócz nauk w w/w znaczeniach współtworzy także system instytucji naukowo-badawczych, materialno-techniczna baza oraz zbiorowości uczonych (sens socjologiczny)
Cechy wiedzy naukowej 1. wysoki stopień prawdziwości (adekwatność do rzeczywistości) 2. właściwe uzasadnienie 3. wysoki stopień usystematyzowania logicznego 4. właściwe procedury badawcze 5. intersubiektywna komunikowalność i sprawdzalność 6. duża zawartość informacyjna (ogólność i ścisłość) 7. wysoka zdolność eksplanacyjna - wyjaśniająca 8. duże możliwości prognostyczne 9. duże możliwości heurystyczne (zdobyta wiedza jest źródłem nowej wiedzy.
Cele nauki : 1. wewnętrzne (poznawcze) 2. zewnętrzne (praktyczne)
Klasyfikacja nauk.
Warunki klasyfikacji : 1. rozłączność - dowolny element dzielonego zbioru może się znaleźć jedynie w jednym członie podziału. 2. wyczerpalność - dowolny element zbioru dzielonego musi mieścić się w jakimś członie podziału.
Klasyfikacja nauk : 1. Kryterium: cel *nauki podstawowe *nauki stosowane 2. Kryterium: przedmiot *nauki realne *nauki formalne 3. Kryterium: metoda *nauki dedukcyjne (aprioryczne) *nauki indukcyjne (empiryczne)
Funkcje języka : 1. przedstawieniowa (opisowa, denotacyjna) 2. ekspresywna (emotywna) 3. impresywna 4. fatyczna - podtrzymywanie kontaktu 5. performatywna (stanowiąca, sprawcza) 6. metajęzykowa - dot. Zdań, wyrazów, samego języka
Nazwa - wyrażenia, które w zdaniu „S jest P” mogą odgrywać rolę podmiotu
Pojęcie - znaczenie nazwy. Różnym ale równoznacznym nazwom odpowiada jako ich znaczenie jedno i to samo pojęcie np. bicz, bat
Desygnat - przedmiot oznaczony przez daną nazwę np. imię i nazwisko
Klasyfikacja nazw 1. Kryterium: zakres nazw *ogólne *jednostkowe *puste (np. syn bezdzietnej matki - nazwa bez desygnatu) 2. Kryterium: do czego nazwy się odnoszą *konkretne (są znakami rzeczy, osób) *abstrakcyjne (są znakami cech, zdarzeń, stanów rzeczy, relacji, „zieloność”, „śmiech”, „spokój”, „przyjaźń”)


(…)

…)
Struktura filozofii.
Sposób definiowania przedmiotu filozofii determinuje jest struktura. Klasyczna koncepcja filozofii (przedmiotem: rzeczywistość, człowiek i świat jego wytworów) 1. ontologia 2. gnoseologia 3. antropologia filozoficzna 4. etyka 5. estetyka 6. filozofia społeczna
Logiczna analiza języka nauki (przedmiotem: język, poznanie) 1. metodologia nauk 2. teoria poznania
Filozofia jako nauka: 1…
… jeden przypadek aby zakwestionować prawdziwość twierdzenia (skuteczniejsza) 2. weryfikacja - wszystkie przypadki muszą być prawdziwe (mniej skuteczna)
Filozofia (geneza, przedmiot, struktura, miejsce w systemie nauk)
Początki filozofii (w kręgu kultury europejskiej) sięgają VII/VI w.p.n.e. Jońska filozofia przyrody (Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymendes)
Filozofia była pierwszym typem wiedzy teoretycznej…
… ludzkiego poznania (zmysły nas łudzą, wnioskowania są nieprawomocne, nie istnieje absolutne kryterium prawdy) możliwość uzyskania wiedzy prawomocnej i pewnej oraz postulujący powstrzymanie się od potwierdzenia lub zaprzeczenia „istnienia” przedmiotów będących odpowiednikami przedstawień myślowych. 2. agnostycyzm - doktryna albo pogląd filozoficzny głoszący iż absolut jest niedostępny umysłowi ludzkiemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz