Logika, filozofia, źródła wiedzy - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika, filozofia, źródła wiedzy - wykłady - strona 1 Logika, filozofia, źródła wiedzy - wykłady - strona 2 Logika, filozofia, źródła wiedzy - wykłady - strona 3

Fragment notatki:


Zagadnienia wstępne 1. Elementy logiki i metodologii nauk a) nauka i cechy wiedzy naukowej. klasyfikacja nauk b) ogólna metodologia nauk i metodologia szczegółowa
c) język jako narzędzie opisy rzeczywistości i nośnik informacji d) formułowanie, uzasadnianie i sprawdzanie twierdzeń 2. Narodziny i rozwój filozofii a) geneza i źródła filozofii
b) spór o przedmiot filozofii
c) struktura i funkcje filozofii
d) filozofia w systemie nauk
Gnozeologia 3. Zagadnienie przedmiotu poznania a) człowiek jako przedmiot poznający (władze poznawcze i przeżycia poznawcze) b) filozoficzne interpretacje zagadnienia przedmiotu poznania:
przedmiot wiedzy zmysłowej (idealizm i realizm teoriopoznawczy) przedmiot wiedzy pojęciowej (spór o powszedniki) 4. Zagadnienie źródeł wiedzy a) psychologiczne i teoriopoznawcze aspekty źródeł wiedzy
b) główne interpretacje zagadnienia źródeł wiedzy (racjonalizm, empiryzm) 5. Zagadnienia prawdziwości wiedzy a) klasyczna koncepcja prawdy
b) nieklasyczna koncepcja prawdy
c) kryterium prawdy
Ontologia 6. Problematyka i główne nurty ontologii ­a) analiza podstawowych kategorii
b) zagadnienia natury bytu; problem ilości i rodzajów substancji
c) zagadnienie struktury rzeczywistości i związków pomiędzy jej elementami 7. Ontologiczne aspekty problemu wolności determinizm a wolność a) podstawowe kategorie etyki: moralność, etyka opisowa, etyka normatywna, metaetyka, prawo a moralność
b) opis a ocena - zagadnienie prawdy w etyce
c) koncepcja pochodzenia moralności: heteronomiczne, autonomiczne
d)systemy etyczne - kryteria klasyfikacji i podstawowe założenia 8. Etyka ogólna a etyka zawodowa (etyka inżynierska) a) pojęcie etyki zawodowej
b) przesłanki tworzenia etyki zawodowej
c)struktura i funkcje etyki zawodowej - rola etyki w życiu zawodowy (kodeks etyki inżynierskiej)
NAUKA I CECHY WIEDZY NAUKOWEJ l.) Wiedza -wszelka forma poznania, całokształt informacji pozostających ze sobą w o określonym (luźnym lub systemowym) układzie
2.) Rodzaje wiedzy: - naukowa
- potoczna
- artystyczno - literacka
- spekulatywna
3.) Nauka a) System należycie uzasadnionych twierdzeń i teorii zawierających adekwatną - na danym etapie rozwoju poznania - wiedzę o zjawiskach i prawidłowościach rzeczywistości lub danego aspektu rzeczywistości (sens przedmiotowy)


(…)

… nazw-kryterium: zakres nazw
ogólne jednostkowe puste
(więcej niż jeden desygnat) (jeden desygnat) (brak desygnatów)
Klasyfikacja nazw -kryterium: do czego nazwy się odnoszą
konkretne abstrakcyjne
(do czego nazwy się odnoszą) (są znakami cech, stanów rzeczy, relacji „zieloność”, „spokój”, „przyjaźń”)
Stosunek między zakresami nazw
1. Równoważność
Każde S jest P
2. Podrzędność Każde S jest P…
… i funkcje filozofii
Sposoby orzekania o przedmiocie filozofii warunkują jej strukturę.
a) Koncepcja klasyczna filozofii (rzeczywistość, człowiek, świat jego wytworów)
- ontologia (teoria tego co istnieje)
- gnoseologia (nauka o poznaniu i sposobach poznania rzeczywistości)
- antropologia filozoficzna (filozofia człowieka - dotarcie do granic istnienia)
- etyka (nauka o moralności)
- estetyka (nauka…
… (np. „rzeczy samych w sobie”, „istot rzeczy”) niepoznawalność rzeczywistości podmiotowej
PODMIOT WIEDZT POJĘCIOWEJ
W jaki sposób istnieją rozumowe, ogólne treści poznawcze­
-w języku jako nazwy ogólne
­-w świadomości jako pojęcia ogólne
-jako byty ogólne, idee (np. sprawiedliwość) ­
Czy istnieją i w jaki sposób istnieją treści przedmiotowe rozumowych przeżyć poznawczych? Czy istnieje coś co odpowiada…
… przedmiotowych, są tylko tworami umysłu
- nominalizm - istnieją tylko nazwy ogólne, nie oznaczają niczego ogólnego, są skrótami nazw jednostkowych
Czy moim i na jakiej podstawie z charakterystyki tego co jednostkowe wnosić o tym co ogólne i odwrotnie? ZAGADNIENIE ŹRÓDEŁ WIEDZY
Przesłanki problemu:
- dwoistość władz poznawczych i przeżyć poznawczych podmiotu (zmysły, rozum)
- różnice w standardach…
… - ogranicza walor powszechności zasady determinizmu (ale go nie neguje). Na pewnym poziomie opisu rzeczywistości zasady determinizmu nie sprawdzaj się.
-pogląd filozoficzny podważający powszechnie zasady determinizmu powszechność, konieczność, prawidłowość. -Fizyka kwantowa źródłem poglądów indeterministycznych - zasada nieoznaczoności Heisenberga (znajomość pewnych wcześniejszych parametrów fizycznych np…

falsyfikacja - wykazanie fałszywości twierdzenia (wystarczy jeden przypadek opisywany przez sprawdzane twierdzenie) dyskonfirmacja -osłabienie (ale nie obaleni) wiarygodności danych twierdzeń, wstęp do ich falsyfikacji
NARODZINY I ROZWÓJ FILOZOFII
filozofia - początki (w okręgu kultury europejskiej) sięgają VII/VI w. p.n.e. - jońska filozofia przyrody (Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymenes)
- pierwszy typ…
… i przeżyć
konsekwencje
realizm teorio poznawczy
- sceptycyzm: pogląd poddający w wątpliwość wartość ludzkiego poznania, możliwość ludzkiego poznania, możliwość uzyskania wiedzy prawomocnej i pewnej oraz postulujący powstrzymanie się od potwierdzania lub zaprzeczania „istnienia” przedmiotów będących odpowiednikami przedstawień myślowych
-agnostycyzm: koncepcja zawierająca tezy o całkowitej bądź częściowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz