Wiedza i zarządzanie nią

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiedza i zarządzanie nią - strona 1

Fragment notatki:


Nurty filozoficzne rozpatrujące zagadnienie ludzkiego poznania: Racjonalizm - prawdziwa wiedza nie ma źródła w zmysłowych doświadczeniach, lecz w procesach zachodzących w umyśle człowieka; wiedza tworzona jest dedukcyjnie poprzez odwołanie się do umysłowych konstruktów, takich jak: pojęcia, prawa, teorie; wiedza ma postać a priori; zwolennicy: Platon, Demokryt, Kartezjusz, Leibniz;
Empiryzm - nie ma żadnej wiedzy a priori tylko a posteriori, jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie zmysłowe, a wiedze uzyskujemy przez indukcyjne rozumowanie; zwolennicy: Arystoteles, Locke, Berkeley, Bacon, Mill;
Irracjonalizm - nie można dojść do prawdy za pomocą zmysłów lub rozumu; w odkryciu prawdy pomocne mogą być jedynie szczególne stany i przeżycia wewnętrzne człowieka albo jakieś nadprzyrodzone, ponadludzkie siły, które zostają niekiedy użyczone przez istotę boską; zwolennicy: Plotyn, św. Augustyn.
Definiowanie wiedzy powiązanie informacji z ich zrozumieniem
efekt myślowego przetworzenia informacji i doświadczeń oraz uczenia się
ogół wiadomości człowieka
odzwierciedlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka
potwierdzone przekonanie
Brooking - traktuje dane jako fakty, obrazy, liczby wyrwane z kontekstu; informację jako dane przedstawione w kontekście i wiedzę jako informacje w kontekście wraz z ich zrozumieniem jak ich użyć;
McDermott - wiedza jako pozostałość myślenia, a dokładniej efekt zastosowania informacji i doświadczeń w procesie myślenia
Sillamy - wiedza to ogół wiadomości jednostki;
Probst, Raub, Romhart - wiedza to ogół wiadomości i umiejętności wykorzystywanych przez jednostki do rozwiązywania problemów; Skrzypek - wiedza jako uporządkowane odzwierciedlenie stanu rzeczywistości w umyśle człowieka, postawy twórczej, kreowania nowych rozwiązań oraz procesów; wiedza to połączenie doświadczenia, wartości, odpowiednio dobranych informacji oraz eksperckiego wglądu w jakieś zagadnienie, które zapewnia ramy oceny i włączenia nowych doświadczeń i informacji.
Nakamur - „emocjonalny naturalizm” - wiedze utożsamia się z mądrością nabywaną przez osobowość jako całość, będącą nierozerwalnie związaną z ludzkim działaniem;
Skyrme - hierarchia wiedzy (rysunek 4.1 - str. 107)
Nonaka, Takeuchi - wiedza to potwierdzone przekonanie; wiedza to dynamiczny i głęboko humanistyczny proces sprawdzania prawdziwości osobistych wyobrażeń; informacje nie są częścią składową wiedzy lecz narzędziem jej budowania;
Davenport, Prusak - wiedza jako spójna kombinacja posiadanych informacji, wiedzy zawodowej, doświadczenia i przyjętego systemu wartości, która wpływa na poziom kwalifikacji jednostki i decyduje o jej umiejętnościach przyswajania nowych doświadczeń i informacji;


(…)


szansę na ujawnienie istniejących obszarów niewiedzy.
Cele zarządzania wiedzą (Maier):
przejrzystość wiedzy
wprowadzenie dokumentowania wiedzy
zmiana kultury organizacyjnej
ulepszenie komunikacji i kooperacji
przekształcenie wiedzy ukrytej w wiedzę jawną (eksternalizacja)
udoskonalenie procesów edukacyjnych, treningu i tworzenia sieci nowo zwerbowanych pracowników
udoskonalenie procesów rozwoju…
… - system stanowisk powołanych do realizacji celów.
Definicje zarządzania wiedzą:
Znaczenie
Definicja
Funkcjonalne
Zarządzanie kompleksowo obejmujące realizację funkcji zarządzania, jak: decydowanie, planowanie, organizowanie itd.,; oraz funkcji operacyjnych związanych z uzyskiwaniem wiedzy, tworzeniem, przekazywaniem, przechowywaniem, ochroną itd.; jest to proces koncentrujący się na zasobie…
…, kaizen, burza mózgów itd.; na których opierają się i które wykorzystują systemy organizacyjne wspomagające zarządzanie wiedzą.
Instytucjonalne
Obejmuje system stanowisk i zespołów pracowniczych (poziom strategiczny i operacyjny organizacji, organizacje formalna i nieformalną), które realizują funkcje i zadania z zakresu zarządzania wiedza organizacji. Wiedza spersonalizowana jest w posiadaniu wszystkich pracowników i każdy w pewnym zakresie nią zarządza; wiedzą skodyfikowana i ugruntowaną zarządzają wyodrębnione stanowiska (np. menedżerowie, specjaliści zarządzania wiedzą); SZW wykracza poza organizację, gdyż w realizację zadań dotyczących wiedzy zaangażowane są podmioty spoza organizacji, np. klienci, instytucje finansowe itd. W tych definicjach przedstawiono systemowe podejście, ukazując jego istotę…
… instrumentów jest dość szeroki, od ekonomiczno-finansowych, prawnych po organizacyjne i techniczne. W skład instrumentów włączyć można m.in. systemy organizacyjne przyczyniające się do realizacji funkcji operacyjnych, jak system informacyjny, system motywacyjny, system controllingu itd.; oraz szereg narzędzi jak: Internet, Intranet, Ekstranet, bazy danych, pokoje rozmów, a także metod: obrady, koła jakości
… komunikacją wewnętrzną w przedsiębiorstwie, Lean managemnet, kaizen, organizacja ucząca się, organizacja wirtualna, modele i metody pomiaru kapitału intelektualnego;
orientacja globalna i praktyczne stosowanie zasad zarządzania strategicznego, m.in.: otwartości, współdziałania z otoczeniem, globalności, kreatywności, pełnego wykorzystania wiedzy ludzi;
wzrost poziomu konkurencji;
głoszone idee o wejściu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz