Węgiel aktywny - zastosowanie i omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Węgiel aktywny - zastosowanie i  omówienie - strona 1 Węgiel aktywny - zastosowanie i  omówienie - strona 2 Węgiel aktywny - zastosowanie i  omówienie - strona 3

Fragment notatki:


CEL I ZAKRES BADAŃ -  ocena skuteczności usuwania barwników ze ścieków przy użyciu  węgla  aktywnego o różnej strukturze porowatej.  Procesy sorpcji - istotny elem wielu układów  technolog stos w i.śr.Funkcja-usunięcie subst zanieczyszcza gł wodę i powietrze, a niekiedy  gleby.Zwykle jeden z ostatnich elem instalacji, powinna być poprzedzona procesami, które  usuną zawiesiny i pyły oraz subst koloidalne z oczyszczanych mediów.  Adsorpcj a  zjawisko  występ na granicy zetknięcia dwóch faz, związanym z występow pewnego pola nie wysyconych  sił międzycząstecz(sił wiązań kowalencyjnych lub jonowych, sił Van der Waalsa). W wyniku  oddział tych sił nast zmiana stęż określonego składnika ( adsorbatu ) w fazie gazowej lub ciekłej  oraz jego stężenia na granicy faz.  Adsorbentem-m ateriał, na powierzchni którego zachodzi  zjawisko adsorpcji.    Adsorpcja fizyczna-  zjawisko,w którym cząsteczki adsorbatu znajdujące się  na granicy faz podlegają niezrównoważonym siłom Van der Waalsa, skierowanym prostopadle  do powierzchni granicznej.Proces egzotermicznym,odwracalnym w podwyższonej tempe,  którego szybkość jest ograniczona głównie szybkością dyfuzji adsorbatu do  powierzchni.Zaadsorbowane cząsteczki często mogą tworzy więcej niż jedną warstwę.  Adsorpcja chemiczna  -cząsteczki adsorbatu wiążą się z powierzchnią z utworzeniem połączeń  chemicznych (najczęściej kowalencyjnych). Entalpia dużo większa niż w przypadku fizysorpcji.  Cząsteczki adsorbatu tworzą na powierzchni tylko jedną warstwę często nieodwracalnym.  Pomiar adsorpcji   polega na określeniu, na podstawie analizy zmian stężenia lub ciśnienia w  fazie gazowej lub ciekłej, jaka ilość adsorbatu przemieściła się do lub z adsorbent u.Parametry  opisujące dane grupy adsorbentów  -  powierz właściwa oraz ściśle z nią związana wielkość  porów (średni promień porów, objętość całkowita porów.  Powierz właściwą  -rzeczywistą  powierzchnię adsorbentu, na której zachodzi zjawisko adsorpcji, przypadającą na daną  jednostkę masy (najczęściej 1 gram).W ęgle aktywne  Ich właśc adsorpcyjne wynikają z  mikroporowatej struktury oraz rozwiniętej powierzi właściwej, na której znajdują się liczne  reaktywne centra. Otrzymywane zwykle na drodze karbonizacji amorficznych materiałów  węglowych w tempdo 800°C w atmosferze gazu obojętnego (np. azot, argon). W celu  polepszenia właścsorpcyjnych, otrzymane karbonizaty poddaje się dodatkowej aktywacji. Ocena własności węgli aktywnych  zgodnie z PN. parametrów : analiza sitowa, oznaczenie  gęstości nasypowej, liczby metylenowej, jodowej, miligramowej, fenolowej, detergentowej, 

(…)

… mechanicznej,
ścieralności, nasiąkliwości wodnej, chłonności dynamicznej i statycznej w stosunku do par
benzenu, aktywności dynamicznej w stosunku do chlorku etylu, powierzchni właściwej,
objętości porów o promieniu poniżej 1,5 nm, oporu warstwy węgla aktywnego. Czynniki
decydujące o skuteczności/przydatności węgli akt do oczyszcz wody- pojemność sorpcyjna,
wielkość powierzchni właściwej, wielkość i rozkład…
… o dużej
objętości mikroporów charakte się dużą powierz wł i dużą skutecznością w usuwaniu małych
cząst np. fenoli. Węgle posiadające strukturę mikro- i makroporowatą (różnoporowate)mniejszą powierzchnię właściwą i adsorbują zarówno cząsteczki mniejsze jak i większe i
charakteryzują się większą szybkością transportu tych zanieczyszczeń do wewnątrz adsorbenta.
Powierzchnia właściwa węgli aktywnych może wynosi od kilkuset do 2000 m2/g. W praktyce
stosuje się jednak węgle o powierzchni właściwej mniejszej od 1200 m2/g. Wraz ze
zwiększeniem powierzchni właściwej zwiększa się udział objętościowy mikroporów w
sorbencie. Tak, więc węgle mikroporowate posiadające dużą powierzchnię właściwą nie są
skuteczne do adsorpcji większych cząstek.

… organ:benzyny, benzenu, toluenu, ksylenów, acetonu, niższych alkoholi, eterów,
estrów, węglowodorów parafinowych, chlorowcopochodnych węglowod (chloroform,
tetrachlorek węgla, chlorek metylenu, dichloroetan, chlorobenzen i inne).Oczysz powietrza:
ochrona dróg oddechowych przed subst toksycz. Deodoryzacja powierza; usuwanie
nieprzyjemnych zapachów z powietrza, np merkaptanów, amin, fenoli, pirydyny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz