Wykład o adsorpcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o adsorpcji - strona 1 Wykład o adsorpcji - strona 2

Fragment notatki:

ADSORPCJA      Adsorpcja p olega na wydzielaniu i zatrzymywania sk ładników płynu, gazów  odlotowych na powierzchni zewn ętrznej i wewnętrznej ciała stałego zwanego adsorbentem  (sorbentem).  Adsorpcja  jest zjawiskiem powierzchniowym, które może być wywołane  oddzia ływaniem między adsorbentem i adsorbatem:   przyci ą ganie elektryczne   działanie wynikaj ą ce z działania sił spójno ś ci   reakcja chemiczna .  W zwi ązku z tym  wyró ż nia si ę  trzy rodzaje adsorpcji :   jonowymienna   fizyczna   chemiczna.  Pierwsze dwie s ą  procesami odwracalnymi  zaś ostatnia często jest procesem  nieodwracalnym b ądź częściowo odwracalnym.  Prowadz ą c badania nad adsorpcj ą  nale ż y uwzgl ę dnia ć  czynniki statyczne i  dynamiczne, temperatur ę  i bilans materiałowy.  Adsorpcj ę  statyczn ą opisują  izotermy,  czyli  równania stanu nasycenia  adsorbenta w sta łej temperaturze.  Zasadnicz ą funkcją procesu  adsorpcji  jest usunięcie rozpuszczonych resztek  substancji chemicznych o ma łym stężeniu w cieczy lub w gazie.  Zatrzymywanie cz ąstek na powierzchni zachodzi w wyniku  działania sił fizycznych i  chemicznych bliskiego zasi ę gu .  Proces adsorpcji jest egzotermiczny.  Proces odwrotny, usuwanie cz ąstek  zaadsorbowanych z powierzchni do przestrzeni otaczaj ącego płynu zwany  desorpcj ą,  wymaga doprowadzenia energii.  Adsorpcji sprzyja ć  b ę dzie du ż a powierzchnia wła ś ciwa adsorbentu i niska  temperatura.  Krzywe adsorpcji, zwane  izotermami adsorpcji , w procesie  chemisorpcji wskazuj ą  na jednocz ą steczkowo ść  warstwy zaadsorbowanych cz ą stek , gdy natomiast podczas  adsorpcji fizycznej warstwy te mog ą  by ć  wielocz ą steczkowe.  Gdy  zaadsorbowana w danych warunkach masa substancji  zbliżona jest do  ilo ś ci  równowagowej , następnym etapem jest usunięcie tej substancji z powierzchni adsorbentu  zwane  regeneracj ą .  Po wykorzystaniu zdolno ści sorpcyjnych sorbenta stanowi on odpad, który należy  zutylizowa ć.  Jednym z najstarszych i najpospolitszych adsorbentów jest węgiel znany  jako  aktywowany, w ę giel aktywny, w ę giel aktywny-drzewny.  W ę giel aktywny  wytwarzany jest poprzez ogrzewanie stałych substancji  organicznych do temp.  1200 K w atmosferze redukuj ą cej . W wyniku otrzymuje się  porowate cz ąstki, zbudowane z dużej ilości obojętnych atomów węgla, pomiędzy którymi  brak jest potencja łu elektrycznego i stąd jego  powinowactwo do zwi ą zków niepolarnych .  Pozosta łe sorbenty, stanowią głównie 

(…)

… zwany desorpcją,
wymaga doprowadzenia energii.
Adsorpcji sprzyjać będzie duża powierzchnia właściwa adsorbentu i niska
temperatura.
Krzywe adsorpcji, zwane izotermami adsorpcji, w procesie chemisorpcji wskazują
na jednocząsteczkowość warstwy zaadsorbowanych cząstek, gdy natomiast podczas
adsorpcji fizycznej warstwy te mogą być wielocząsteczkowe.
Gdy zaadsorbowana w danych warunkach masa substancji…
… przestrzennej, w
wyniku czego są sorbentami polarnymi.
Adsorbenty krzemowe i glinokrzemowe (sylikażel, ziemia Fullera, zeolity
syntetyczne, sita molekularne oraz tlenki glinu) - często są aktywowane. Sorbenty
krzemowe mają większą selektywność sorpcji niż węgiel oraz dużą zdolność sorpcji
cząstek polarnych
Do ilościowej oceny procesu adsorpcji konieczna jest znajomość danych
równowagowych określających…
… z powierzchni do przestrzeni otaczającego płynu zwany desorpcją,
wymaga doprowadzenia energii.
Adsorpcji sprzyjać będzie duża powierzchnia właściwa adsorbentu i niska
temperatura.
Krzywe adsorpcji, zwane izotermami adsorpcji, w procesie chemisorpcji wskazują
na jednocząsteczkowość warstwy zaadsorbowanych cząstek, gdy natomiast podczas
adsorpcji fizycznej warstwy te mogą być wielocząsteczkowe.
Gdy zaadsorbowana…
… rozkładzie ładunków elektrycznych w sieci przestrzennej, w
wyniku czego są sorbentami polarnymi.
Adsorbenty krzemowe i glinokrzemowe (sylikażel, ziemia Fullera, zeolity
syntetyczne, sita molekularne oraz tlenki glinu) - często są aktywowane. Sorbenty
krzemowe mają większą selektywność sorpcji niż węgiel oraz dużą zdolność sorpcji
cząstek polarnych
Do ilościowej oceny procesu adsorpcji konieczna…
… z izoterm np. BET służą do wyznaczania nie tylko powierzchni właściwej
adsorbentów ale też i katalizatorów heterogenicznych.

… zbliżona jest do ilości
równowagowej, następnym etapem jest usunięcie tej substancji z powierzchni adsorbentu
zwane regeneracją.
Po wykorzystaniu zdolności sorpcyjnych sorbenta stanowi on odpad, który należy
zutylizować.
Jednym z najstarszych i najpospolitszych adsorbentów jest węgiel znany jako
aktywowany, węgiel aktywny, węgiel aktywny-drzewny.
Węgiel aktywny wytwarzany jest poprzez ogrzewanie stałych substancji
organicznych do temp. 1200 K w atmosferze redukującej. W wyniku otrzymuje się
porowate cząstki, zbudowane z dużej ilości obojętnych atomów węgla, pomiędzy którymi
brak jest potencjału elektrycznego i stąd jego powinowactwo do związków niepolarnych.
Pozostałe sorbenty, stanowią głównie proste lub złożone tlenki o budowie
niejednorodnej i niejednorodnym rozkładzie ładunków elektrycznych w sieci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz