Chemia fizyczna - opracowanie przykładowego egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia fizyczna - opracowanie przykładowego egzaminu - strona 1 Chemia fizyczna - opracowanie przykładowego egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

Podział środowiskowych czynników szkodliwych: fizyczne, chemiczne, biologiczne.
Wyjaśnij pojęcia:
Roztwór właściwy - układy o rozproszeniu cząsteczkowym, w których faza rozproszona jest rozdrobniona aż do cząsteczek, atomów lub jonów; wymiary cząsteczek fazy rozproszonej są rzędu wymiarów cząsteczek, czyli rzędu 1 nm. Cząstek tych nie obserwuje się nawet przy użyciu mikroskopu elektronowego. W wyniku rozpuszczania ciał stałych w wodnych roztworach właściwych mogą być jony i cząsteczki niezdysocjowane (rozpuszczanie: temperatura, hydroliza, utlenianie, wspólne jony); rozpuszczalność gazów - prawo Henrego - Daltona - rozpuszczalność każdej składowej części mieszaniny gazów jest wprost proporcjonalna do ciśnienia cząsteczkowego danego gazu nar roztworem (rozpuszczalność zwiększa się ze wzrostem ciśnienia, maleje ze wzrostem temperatury i stężenia soli w wodzie); cząsteczki o średnicy d ≤ 10-7 cm.
Potencjał ζ - różnica potencjału elektrokinetycznego powstająca między warstwą adsorpcyjną i ruchomą częścią warstwy dyfuzyjnej.
Absorpcja - proces pochłaniania gazu przez absorbent (ciecz, substancję pochłaniającą), zachodzi w całej objętości.
Roztwór koloidalny - (koloid, układ koloidowy, układ koloidalny) - niejednorodna mieszanina, zwykle dwufazowa, tworząca układ dwóch substancji, w których jedna z substancji jest rozpuszczona w drugiej.
Emulsja - układ koloidalny, w którym ośrodek rozpraszający i substancja rozpraszana jest cieczą, a wielkość kropelek cieczy rozproszonej dochodzi niekiedy do 103cm. Są to układy termodynamiczne nietrwałe i odnoszą się do układów nierozpraszających się wzajemnie cieczy. Emulsje łatwo ulegają koalescencji, czyli łączeniu się kropelek cieczy rozproszonej w większe krople. W celu zapobiegnięcia koalescencji dodaje się emulgatorów. Podstawowym warunkiem utworzenia emulsji w układzie dwóch cieczy jest całkowity brak lub bardzo mała ich wzajemna rozpuszczalność.
Twardość wody - zawartość jonów wapnia i magnezu, oraz jony żelaza, glinu, manganu, kationy metali ciężkich. Twardość wody: wapniowa i magnezowa; węglanowa (przemijająca - wodorowęglany) i niewęglanowa (nieprzemijająca, stała - siarczany i chlorki).
Koagulacja - proces przechodzenia zolu w żel; w wyniku koagulacji usuwane są z wody cząstki trudno opadające oraz koloidalne decydujące o mętności wody (koloidy hydrofobowe - cząstki zawiesin nieorganicznych i bezwodne tlenki metali) lub intensywność jej barwy (koloidy hydrofilowe - cząstki organiczne zawieszone, żywe i martwe mikroorganizmy, oraz wodne tlenki metali).
Usuwanie związków organicznych z gazów odlotowych można wykonać wykorzystując następujące procesy: utlenianie (głównie do CO2, H2O); adsorpcja; absorpcja; kondensacja (skraplanie par).


(…)

…, tego samego rzędu co ciepło reakcji chemicznej; bardzo trudne usunięcie warstw adsorpcyjnych, będących z reguły jednocząsteczkowymi.
Wymień rodzaje adsorbatów usuwanych z wód na węglach aktywnych: rozpuszczalniki aromatyczne (benzen, toluen), chlorowane związki aromatyczne (PCBs, chlorobenzeny), fenol i chlorofenole, WWA (acenaften, benzopireny), pestycydy i herbicydy (DDT, aldryna, chloran), chlorowane niearomatyczne (tetrachlorek węgla), węglowodory o dużej masie cząsteczkowej (barwniki, aminy, benzyna, związki humusowe).
O skuteczności i przydatności węgli aktywnych decydują: pojemność adsorpcyjna (zdolność adsorpcyjna - wartość wskaźników, liczby: fenolowa, miligramowa, metylenowa); wielkość powierzchni właściwej (w zależności od gatunku węgla może wynosić od kilku/kilkuset do 2000m2/g; węgle mogą sorbować…
…) i strącanie; hydratacja i hydroliza; wietrzenie; sorpcja, wymiana jonowa i procesy membranowe; migracja (dyspersja); procesy biochemiczne.
Jakie czynniki fizyczne określa się badając wodę na jej potrzeby przemysłu i ludzi: mętność - obecność drobno zdyspergowanych zawiesin, przeciętnie od kilku do kilkudziesięciu g/m3; barwa - substancje koloidalne i rozpuszczone mikroorganizmy: barwa od 5 do 20 Pt/g/m3…
… lub rozkładu zanieczyszczeń stosuje się do: 1. Hg2+ usuwane mogą być ze ścieków przemysłowych w procesie redukcji z użyciem katod z porowatego węgla szklistego, proces elektrolizy prowadzony może być w warunkach ampero- lub potencjostatycznych. 2. odzysk miedzi jednocześnie z destrukcją jonów cyjankowych. W alkalicznym roztworze, na powierzchni anody z Ti/Pt oraz stali nierdzewnej, jony cyjankowe ulegają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz