Warunki porównywalności w analizie przedsiębiorstw rolniczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warunki porównywalności w analizie przedsiębiorstw rolniczych - strona 1 Warunki porównywalności w analizie przedsiębiorstw rolniczych - strona 2 Warunki porównywalności w analizie przedsiębiorstw rolniczych - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD II 5. Warunki porównywalności w analizie przedsiębiorstw rolniczych Wyniki analizowanego gospodarstwa można porównywać tylko z wynikami gospodarstw dysponującymi takim samym lub podobnym potencjałem produkcyjnym. Wyniki produkcyjne i finansowe zależą od warunków w jakich ono się znajduje oraz od stopnia ich wykorzystania przez rolnika. W analizie warunki te dzieli się na dwie grupy: niezależne (względnie stałe) , do których zalicza się: rejon przyrodniczo-ekonomiczny; formę społeczno-ekonomiczną gospodarstwa czyli przynależność do określonego sektora (RSP, gospodarstwo indywidualne); infrastrukturę terenu; wielkość gospodarstwa; jakość gleb; strukturę użytków rolnych; rozłóg gospodarstwa. zależne od rolnika prowadzącego gospodarstwo w danym okresie ( pod tym względem gospodarstwa mogą się różnić): wyposażenie w środki trwałe i obrotowe; zasoby siły roboczej; zmianowanie; struktura zasiewów; obsada zwierząt; technologia wytwarzania; kierunek produkcji; intensywność produkcji. Ponadto porównywane gospodarstwa powinny należeć do tego samego typu produkcyjnego , który określa się za pomocą następujących cech: obszar użytków rolnych gospodarstwa, wskaźnik ukształtowania rozłogu lub liczbę jednostek produkcyjnych wchodzących w skład gospodarstwa (przedsiębiorstwa), jakość gleb, udział trwałych użytków zielonych w strukturze UR, udział plantacji trwałych w strukturze UR. Sposoby oceny struktury zasiewów Do oceny struktury zasiewów służą następujące wskaźniki: udział roślin zwiększających żyzność gleby w ogólnej powierzchni GO ; do roślin takich zaliczamy okopowe na oborniku, motylkowe i strączkowe, rzepak ozimy, nawozy zielone i trawy oraz pastwiska w uprawie polowej; minimalny udział tych roślin powinien wynosić 20% GO; udział powierzchni GO nawożonych obornikiem w stosunku do powierzchni GO i UR ; udział pszenicy, jęczmienia, buraków cukrowych i rzepaku ozimego w stosunku do gleb lepszych (od I do IV klasy) ; intensywność organizacji produkcji roślinnej ; stopień skoncentrowania roślin w strukturze zasiewów (obliczamy go za pomocą wskaźnika specjalizacji); towarowość struktury zasiewów określana stosunkiem powierzchni pod roślinami towarowymi do powierzchni zasiewów: (powierzchnia roślin towarowych w ha / powierzchnia zasiewów)× 100 liczba grup roślin technologicznie podobnych , przy których stosuje się takie same zestawy maszyn, przede wszystkim do zbioru, np. zboża, mieszanki zbożowo-strączkowe, rzepak, trawy nasienne, motylkowe nasienne (zbierane kombajnem zbożowym);

(…)

… zestawienia porównań naszych plonów z plonami jakie powinno się w danych warunkach osiągnąć, opierających się na opiniach fachowców.
WYDAJNOŚĆ JEDNOSTKOWA ZWIERZĄT
Wydajność jednostkową oceniamy w odniesieniu do poszczególnych gatunków i grup wiekowych zwierząt. Wydajność mleczną krów określamy ilością mleka od 1 krowy, w okresie roku lub w okresie laktacji. Wydajność krów objętych kontrolą użytkowości zwierząt odnosi się do laktacji trwającej 305 dni. Z ekonomicznego punktu widzenia wydajność mleczną krów określa się w kg mleka na 1 krowę, w odniesieniu do średniego stanu krów w roku. Pod uwagę należy wziąć także ilość kg uzyskanego tłuszczu. Wydajności jednostkowe grup zwierząt używanych do tuczu ocenia się na podstawie uzyskiwanych przyrostów dziennych.
Elementy analizy produkcji zwierzęcej…
… i w kg białka z 1 ha.
Sposoby oceny rozrodu zwierząt gospodarskich
Rozród w stadzie bydła ocenia się za pomocą wskaźnika wycieleń, zgodnie ze wzorem:
wskaźnik wycieleń = (liczba urodzeń cieląt od krów w danym stadzie / stan krów na pocz. roku) × 100 W tym przypadku w liczniku nie ujmujemy cieląt pochodzących od jałówek przeklasowanych do grupy krów. Wskaźnik wycieleń jałówek w każdym przypadku wynosi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz