Wartości nieruchomości- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartości nieruchomości- opracowanie - strona 1 Wartości nieruchomości- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wartości nieruchomości
Wartość rynkowa nieruchomości jest to najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na
rynku za daną nieruchomość. Szacuje się ją z uwzględnieniem cen transakcyjnych oraz zakładając, że
strony umowy są od siebie niezależne, dobrze poinformowane, nie znajdują się w sytuacji
przymusowej i mają stanowczy zamiar zawarcia transakcji, ponadto upłynął odpowiedni czas
niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i wynegocjowania warunków umowy.
Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu
rynkowego.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości — jest równa kosztom odtworzenia nieruchomości,
czyli kosztom zakupu gruntu i odtworzenia jego części składowych, pomniejszonym o wartość
jej zużycia. Wartość tą określa się dla nieruchomości, które ze względu na obecne
użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a
także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

Wartość katastralna nieruchomości — jest to wartość ustalona w procesie powszechnej
taksacji nieruchomości i jest ona zbliżona do wartości rynkowej w stopniu na jaki pozwalają
metody masowej wyceny. Wartość tą ustala się dla nieruchomości, o których mowa w
przepisach o podatku od nieruchomości. Zasady i tryb ustalania wartości katastralnej reguluje
ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Wartość bankowo-hipoteczna - jest to kwota pieniężna, która według oceny banku
hipotecznego odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem
zabezpieczenia kredytów udzielanych przez ten bank.

Wartość godziwa - jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów może być wymieniony na
zasadzie transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i
niepowiązanymi ze sobą stronami.

Wartość indywidualna - zwana również inwestycyjną, jest to wartość określana dla
konkretnego inwestora lub grupy inwestorów, którzy mają sprecyzowane oczekiwania i
kryteria inwestowania oraz którzy zamierzają użytkować nieruchomość w określonym celu
inwestycyjnym.

Wartość ubezpieczeniowa – jest to kwota pieniężna określona przez rzeczoznawcę
majątkowego dla przedmiotu ubezpieczenia, oznaczająca górną granicę odpowiedzialności
ubezpieczyciela za szkody powstałe na nieruchomości z przyczyn podanych w umowie
ubezpieczeniowej.

Wartość dla wymuszonej sprzedaży - jest to kwota pieniężna, którą można otrzymać z tytułu
sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod presją
konieczności sprzedaży
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz