Uzdatnianie wód - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uzdatnianie wód - wykład - strona 1 Uzdatnianie wód - wykład - strona 2

Fragment notatki:

UZDATNIANIE WÓD       Uzdatnianie wody  polega na usuwaniu niepo żądanych składników np.  zawiesin poprzez stosowanie krat, sit, osadników, filtrów oraz procesy  fizyczno-chemiczne takie jak: koagulacja, zmi ękczanie, odsalanie,  od żelazianie, usuwanie manganu, odkrzemianie, stabilizację wody.  Wszystkie procesy stosowane do oczyszczania wody mo żna podzielić  na: fizyczne, chemiczne i biologiczne oraz mog ą być łączone układy.  Ka żdy z procesów oprócz głównego zadania spełnia również rolę  uboczn ą.   Do oczyszczania wody najcz ęściej wykorzystywane są  nast ępujące procesy jednostkowe:  - napowietrzanie i odp ędzanie gazów (stripping),  - koagulacja,  - sedymentacja,  - flotacja,  - filtracja,  - wymiana jonowa,  - chemiczne str ącanie,  - sorpcja,  - utlenianie chemiczne,  - procesy membranowe,  - dezynfekcja  - infiltracja.    Zmniejszanie si ę dyspozycyjnych zasobów wody, wskutek ich  zanieczyszczenia, spowodowa ło zainteresowanie metodami odnowy  wody, które polegają na takim oczyszczeniu ścieków miejskich bądź  przemys łowych, że mogą one ponownie stanowić surowiec do celów  wodoci ągowych.  Operacje jednostkowe  maj ą charakter fizyczny bądź fizyczno  chemiczny i obejmuj ą: operacje dynamiczne (przepływ płynów, filtracja  rozdrabnianie cia ł stałych, mielenie), cieplne (przewodzenie ciepła,  ogrzewanie, ch łodzenie, wrzenie, kondensacja) i dyfuzyjne (przenikanie  masy, destylacja, absorbcja, ekstrakcja, suszenie ).    Procesy jednostkowe chemiczne  (spalanie, zgazowanie, wymiana  jonowa, elektroliza, chemiczne str ącanie itd.) stanowią łącznie z  operacjami jednostkowymi  chemiczny proces technologiczny .  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz