UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ - strona 1 UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ - strona 2 UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ - strona 3

Fragment notatki:


UWARUNKOWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ   Uwarunkowania wewnętrzne:   Uwarunkowania ustrojowo-systemowe:   doktrynalne,   ustój polityczno-społeczny,   instytucjonalizacja,   Uwarunkowania zasobowe (wielkośd zasobów pracy, kapitału i ziemi):   ilościowe,   jakościowe (jakośd czynnika pracy, instytucji)     Uwarunkowania muszą byd brane pod uwagę ze względu na wpływ polityczno-społeczny   Diagnoza uwarunkowao jest wstępem do tworzenia polityki gospodarczej   uwarunkowania doktrynalne   zakres ingerencji paostwa w gospodarce    Doktryna –  określony zbiór uporządkowanych w pewien sposób założeo, twierdzeo, poglądów na temat określonej  dziedziny wiedzy lub działalności    Pojawia się w miejscu niekompetencji nauki (nie można naukowo udowodnid danego zjawiska)   Wyznacza kierunki postępowania   Często ideologia staje się doktryną (neoliberalizm)   Czasy nowożytne: 4 fazy doktryn, które odgrywały istotny wpływ na politykę gospodarczą:   Merkantylizm   Leseferyzm (laisser-faire)   Interwencjonizm paostwowy   Konserwatyzm i powrót do idei liberalizmu    Merkantylizm  – pierwszy zwarty system polityki ekonomicznej, oparty na doktrynie  protekcjonizmu ( ochrona rynku  wewnętrznego poprzez nakładanie ceł ochronnych na towary importowane, promowanie eksportu – poprzez ulgi i  zwolnienia dla eksporterów)   Stosowana w okresie pierwotnego kapitału   Europa Zachodnia: XV – XVIII w.   Rosja: XVII – XIX w.   Polska – 2. Połowa XVIII w.   Przedstawiciele: Thomas Mun (Anglia -1571-1641), Antoine de Montchretien (Francja 1575-1621), Antonio Serra  (1580-1617 Włochy)        Lasser-faire – Leseferyzm –    Wielka Brytania od XVIII wieku, po całą Europę   We Francji: fizjokratyzm – eksponowanie rolnictwa jako głównego elementu dochodu narodowego – w oparciu o  fizjokratyzm rozwijają się później partie chłopskie,   funkcję paostwa muszą dostad ograniczone do minimum: bezpieczeostwo, porządek publiczny, tworzenie prawa    Liberalizm gospodarczy –  początek XIX w.   Zasady:   Pełna wolnośd gospodarcza   Prywatna własnośd   Nieingerencja paostwa w życie gospodarcze   Przedstawiciele: Adam Smith (1723-1790) – twórca pierwszej pełnej koncepcji ekonomii klasycznej;  Badania nad  naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776r.)  – interwencjonizm hamuje rozwój gospodarczy;   Narodził się na gruncie idei oświecenia   Odnosił się głównie do warunków politycznych i ekonomiczny w paostwa: zakres wolności politycznych i 

(…)

… społeczne nie powinno byd przez nikogo organizowane: obywatele z dużą dozą wolności mogą sobie sami
stanowid życie gospodarcze
Liberalizm ekonomiczny – oparty był na przekonaniu, że przykładem spontanicznie działających procesów
rozwojowych może byd swobodnie funkcjonujący rynek, który zapewnia spotykanie się wolnych, funkcjonujących na nim
podmiotów w celu wymiany produktów swej pracy, trzeba tylko zapewnid wszystkim podmiotom równośd wobec prawa i
równośd szans. Taką rolę przypisywał liberalizm gospodarczy paostwu.
Adam Smith – Koncepcja niewidzialnej ręki rynku – równoważenie popytu, podaży i ceny – rynek sam doprowadzi do
zrównoważenia się - -rynek będzie działał w sposób idealny, jednak w praktyce tak się nie dzieje (mankamenty: problemy
społeczne – zróżnicowania społeczne – XVIII/XIXw…
… – niezbędna jest kontrola
obywatelska paostwa
Doktryna etatystyczna
Powinno dążyd się do funkcjonowania przedsiębiorstw paostwowych marginalizując przedsiębiorstwa prywatne
Luźna polityka budżetowa i monetarystyczna
Duża rola polityki socjalnej
Aktualnie na świecie dochodzi do ścierania się doktryn etatystycznych i liberalnych i ich poszczególnych odcieni
Aktualnie gospodarka powinna byd głównie…
… – najlepszym problemem do
rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych jest droga parlamentarna – podstawa dla partii
socjaldemokratycznych
Chrześcijaoska doktryna społeczna: papież Leon XIII wydaje encyklikę Rerum Novarum (1891) będącą
fundamentem tej doktryny – zwrócenie uwagi na solidarnośd społeczną i ekonomiczną – rynek funkcjonujący w sposób
niekontrolowany prowadzi do konfliktów społecznych…
… przed interwencją paostwa
Ekonomia podaży, postulująca podnoszenie potencjalnych rozmiarów produkcji, pobudzanie inwestycji i
przedsiębiorczości m.in., dzięki obniżce podatków, ulgom podatkowym, subwencjom, wsparciom kredytowym, akcji
szkoleniowej
Autorzy: Arthur B. LAFFER i Lester C. THUROW
Consensus waszyngtooski – WILLIAMSON (lata 90. XX w)
Minimalizacja roli paostwa w gospodarce
Zalecany przez Bank…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz