Podstawy polityki gospodarczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 3171
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy polityki gospodarczej  - strona 1 Podstawy polityki gospodarczej  - strona 2 Podstawy polityki gospodarczej  - strona 3

Fragment notatki:


    POLITYKA GOSPODARCZA/EKONOMICZNA    Opiera się na makroekonomii, ale pod kątem praktyki   polityka –  politike –  sztuka rządzenia paostwem ( polis)    polityka gospodarcza zabezpiecza wykonanie usług   cele polityki społecznej: musi zachodzid równośd i kompatybilnośd celów ekonomicznych i społecznych –  polityka gospodarczo-społeczna    Aspekty polityki społeczno-gospodarczej    1. podmiotowy – podmiot podstawowy: paostwo   2. przedmiotowy – głównym odpowiedzialnym jest rząd, podmioty publiczne, samorządy    paostwo – elementy:    centrum gospodarcze paostwa zmieniały się bezustannie w czasie transformacji - zmiana   centrum gospodarcze rządu gospodarki planowanej na kompatytywną    Aspekt podmioty    1. ewolucje podmiotów w ramach elementów paostwa   2. nowe elementy paostwa (odwracanie trójkąta władzy w ramach transformacji)   decentralizacja w finansach publicznych, zarządzanie majątkiem narodowym, terytorialna (samorządy))   paostwo powinno sprawowad funkcję regulacyjne, natomiast pewne funkcje powinny przekazywad  jednostkom regionalnym, obywatelom –ustalenie równowagi między interwencjonizmem a wolnością  gospodarczą   3. problemy interwencjonizmu i wolności gospodarczej   Polska w rankingach wolności gospodarczej   4. Periodyzacja polityki gospodarczej w Polsce    Aspekt przedmiotowy    1. Cele polityki gospodarczej wg. kryterium celów generalnych i szczegółowych (ekonomicznych i społecznych)   cele ekonomiczne i wzrost gospodarczy, stabilizacja makroekonomiczna, restrukturyzacja gospodarcza,  zwiększenie konkurencyjności gospodarki   cele społeczne: sposoby realizacji, środki, porównanie międzynarodowe    konkurencyjnośd celów w polityce gospodarczej    instrumentalna stopa bezrobocia też wzrasta!    problem deflacji, inflacji i długu publicznego    hierarchizacja celów w zakresie ograniczonych środków    Aspekt instrumentalny    1. instrumenty bezpośrednie – gospodarka centralna, dużo rzadziej w gospodarce wolnorynkowej   2. instrumenty pośrednie – podatki, subwencje i ich negatywne konsekwencje   3. kwestia koordynacji polityki fiskalnej (wzrost gospodarczy) i monetarnej (inflacja)   uwarunkowania:    wewnętrzne:    doktrynalne (w zależności od partii rządzącej)    zasobowe: kapitał, środowisko, kapitał ludzki i jego jakośd    zewnętrzne:    zadłużenie międzynarodowe    przynależnośd do ugrupowao politycznych, ekonomicznych, militarnych    koniunktura gospodarki światowej – potencjał ekonomiczny    zasobowe    kapitał    środowisko    kapitał ludzki i jego jakośd     LITERATURA 

(…)

…,
METODY POLITYKI EKONOMICZNEJ
Empiria – wnioskowanie na bazie informacji (dane statystyczne) w celu obserwacji zależności między aspektami,
wyodrębnienie powtarzających się działao i dojście do wniosku.
Analiza doświadczeo historycznych – aktualnie problemy mają odzwierciedlenie w przeszłości – wnioskowanie
na bazie zdarzeo mających miejsce w przeszłości – uwarunkowania historyczne (Polska A i B)
Analiza…
… o działach administracji rządowej z IX 1997r.
ustawa o działach administracji rządowej – duże kompetencje dla Premiera (elastyczne kształtowanie
struktury rządu: może likwidowad ministerstwa lub usuwad ministrów bez zgody sejmu za pomocą
rozporządzenia atrybucyjnego) w efekcie rząd może składad się z 3 lub z 20 ministrów
zgodnie z ustawą o radzie ministrów podstawowy zakres/obszar działania ministra…

LITERATURA
Polityka gospodarcza pod red. B. Winiarskiego, PWN 2003 Warszawa
Zasady polityki gospodarczej Acocello
TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI
GOSPODARCZEJ
jedna z definicji do wyboru do przyswojenia
POLITYKA GOSPODARCZA - DEFINICJE
O. Lange – Polityka gospodarcza polega na świadomym wykorzystaniu praw ekonomicznych do realizacji
zamierzonych celów gospodarczych. Sposób działania polityki ekonomicznej polega na wprowadzaniu do
rzeczywistości przyczyn, które zgodnie z prawami ekonomicznymi wywołują skutki stanowiące cel polityki
ekonomicznej.
mankamenty tej definicji:
z praw ekonomicznych nie zawsze wynikają konkretnie recepty dot. zachowania się
założenia polityki ekonomicznej są błędne i muszą byd dostosowane do specyfiki w kraju, w którym chcemy
ją wprowadzid
J. Tinbergen (Holender…
… prywatyzacyjnymi, skupienie majątku paostwa,
przekazywanie akcji i udziałów jednoosobowych spółek skarbu paostwa)
3. dalsze ministerstwa funkcjonalne: ministerstwo infrastruktury, ministerstwo spraw wewnętrznych i
administracji,
te ministerstwa, które stanowiły rdzeo nie podlegały dalszym zmianom.
charakter funkcjonalny ministerstw – mają powierzone funkcje w ramach całej gospodarki
ministrowie zajmują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz