Historia dyplomacji-wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia dyplomacji-wprowadzenie - strona 1

Fragment notatki:

Historia dyplomacji
wprowadzenie
Polityka
zagraniczna
Dyplomacja
POLITYKA ZAGRANICZNA:
DYPLOMACJA:
-paostwo za pomocą polityki zagranicznej
określa swoje cele i interesy w stosunkach z
innymi paostwami (innymi podmiotami
prawa międzynarodowego)
-oficjalna działalnośd paostwa,
reprezentowanego na zewnątrz przez
swoje organy i mająca na celu realizację
założeo jego polityki zagranicznej w
drodze prowadzenia rokowao i
zawierania umów międzynarodowych
-polityka zagraniczna powiązana jest z
polityką wewnętrzną paostwa
-cele polityki zagranicznej uwzględniają
interes narodowy paostwa (np.
bezpieczeostwo, dobrobyt ekonomiczny itd.)
-polityka zagraniczna realizowana przez
odpowiednie organy paostwa
-cele tak pojmowanej dyplomacji:
1.narodowy: ochrona interesów i
bezpieczeostwa kraju oraz jego obywateli
2.uniwersalistyczny: zakłada rozwój
pokojowych stosunków
międzynarodowych poprzez skuteczne
przezwyciężanie sprzeczności interesów
podmiotów społeczności
międzynarodowej
-cele dyplomacji nie mogą byd inne niż
cele polityki zagranicznej
Historia dyplomacji
• Dyplomacja (podobnie jak prawo dyplomatyczne)
powstała wraz z rozwojem paostwa
• W zależności od epoki historycznej, różne formy
dyplomacji, różne jej rozumienie, różne metody
działania
• Od brutalnego stosowania siły, łamania prawa
międzynarodowego, praw człowieka, podbojów
obcych terytoriów itd., do rezygnacji ze stosowania
siły, nieagresji, za pomocą tzw. metod
dyplomatycznych
• Dyplomacja dziś???
• Istotą dyplomacji pokojowe rozwiązywanie
sporów, negocjowanie umów między paostwami
w celu zawarcia korzystnych porozumieo
handlowych, wsparcia wojskowego itd.
• Cyceron: „Istnieją dwa sposoby rozstrzygania
sporów: jeden przy pomocy argumentów, drugi
przy użyciu siły; a ponieważ pierwszy z nich jest
właściwy człowiekowi, a drugi dzikim
zwierzętom, należy uciec się do drugiego
sposobu tylko wówczas, gdy nie możemy użyd
pierwszego”.
• Fundamentem dyplomacji jest siła argumentów,
a nie argument siły
• Dyplomacja jako forma kontaktów między
paostwami pojawiła się w starożytności
• Z okresu starożytnych Indii pochodzą pierwsze
zachowane instrukcje na temat zadao dyplomaty
(rozpoznawanie i informowanie) oraz cech
dyplomaty (wykształcony, zręczny, zjednujący
sobie ludzi)
• Dyplomata dziś?
• Sir Henry Wotton: „Ambasador to uczciwy
człowiek wysłany za granicę po to, by kłamad
dla dobra swojego paostwa”
• Winston Churchill: „Dyplomata to człowiek,
który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie
powie”
Termin „dyplomacja”
• Od greckiego słowa diploma (gr. diploós: podwójny):
oznacza podwójne tabliczki wręczane w starożytnej
Grecji posłaocom jako dowód ich pełnomocnictw
• Z czasów rzymskich pochodzi przywilej nietykalności
posła i poselstwa (immunitet; łac. immunitas:
uwolnienie od obciążeń)
• Pierwotna forma dyplomacji: wymiana posłów przez
społeczności plemienne w celu przekazania
informacji, wynegocjowania konkretnej decyzji
(wojnie, zakooczenie konfliktu, postanowienie o
wymianie handlowej)

(…)

… Narodowemu
Polskiemu w Paryżu, 2) rządowi w Warszawie
• Komitet Narodowy Polski ???
Komitet Narodowy Polski w Paryżu
• Powstał 15 sierpnia 1917 r. w Lozannie (funkcjonował do 1919 r.)
• Założyciel: Roman Dmowski
• Organizacja polityczna, której celem była odbudowa paostwa
polskiego przy pomocy paostw Ententy
• KNP: porozumienie Narodowej Demokracji i Stronnictwa Polityki
Realnej (Erazm Piltz)
• KNP prowadził politykę zagraniczną odradzającego się paostwa i
organizował armię polską we Francji
• Zadania: kierowanie i reprezentowanie polityki polskiej wobec
paostw Ententy; kierowanie sprawami armii polskiej; opieka
konsularna nad Polakami przebywającymi w paostwach Ententy
• KNP rozwiązał się 16 stycznia 1919 r. (uznanie rządu Ignacego
Paderewskiego)
26 października 1918 r.
• Na podstawie dekretu Rady…
… przekazania
informacji, wynegocjowania konkretnej decyzji
(wojnie, zakooczenie konfliktu, postanowienie o
wymianie handlowej)
• Od czasów najdawniejszych datuje się zwyczaj
wysyłania specjalnych posłów w misjach
okolicznościowych (koronacja, ślub, pogrzeb)
• Najstarszą znaną formą dyplomacji były misje
specjalne / doraźne / krótkotrwałe (ad hoc)
• Stałe misje dyplomatyczne, a wraz z nimi
nowożytna dyplomacja zawodowa (pierwsze
ambasady, ministerstwa spraw zagranicznych): II
połowa XV w. w miastach-republikach włoskich
(Wenecja, Mediolan, Florencja)
• Pierwsze stałe ambasady utworzone przez
paostwa włoskie w latach 1450-1460
• Stałe misje dyplomatyczne rozpowszechniły się w
Europie w XVII w. (Francja, Szwecja); Polska w
XVIII w. (szerzej na wykładzie)
Historia dyplomacji
1918 r.
Sytuacja na ziemiach polskich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz