Uszkodzenie, starzenie i śmierć komórek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uszkodzenie, starzenie i śmierć komórek - strona 1 Uszkodzenie, starzenie i śmierć komórek - strona 2 Uszkodzenie, starzenie i śmierć komórek - strona 3

Fragment notatki:


Uszkodzenie, starzenie i śmierć  komórki  Populacje komórek w ustroju:    I. Komórki nieproliferujące :     - k. nerwowe    - k. mieśnia sercowego  II. Komórki wolno proliferujące -  hepatocyty,  komórki trzustki, komórki nerki    -  fibroblasty, osteoblasty, k.śródbłonka  III. Komórki intensywnie proliferujące  (z komórek  macierzystych):    -  k.naskórka    -  k.nabłonków przewodu pokarmowego,    oddechowego    -  k.szpiku, k. szeregu spermatogenicznego  Adaptacja  Są to zmiany czynnościowo-funkcjonalne  komórki, które ustępują po ustaniu  działania czynnika je wywołującego  FENOTYP KOMÓREK STARZEJĄCYCH SIĘ::  Zmiany morfologiczne   •Wzrost rozmiarów komórek (hypertrofia)  •Wzrost rozmiarów mitochondriów   •Wzrost rozmiarów i  liczby lizosomów  •Poszerzenia cystern siateczki śródplazmatycznej  •Odkładanie się lipofuscyny jako  barwnika starzenia    Zmiany biochemiczne :  •Sumowanie się defektów w systemie naprawy DNA   •Spadek aktywności wielu enzymów  Czynniki odpowiedzialne za starzenie się komórek:  •Skrócenie telomerów  ( z 15 kb do 5 kb)  •Aktywacja genów  supresorowych guzów  nowotworowych  •Akumulacja  uszkodzeń  pochodzących z  zewnątrz ( wolne  rodniki,czynniki  chemiczne, UV)  Zmiany w błonie komórkowej starzejących  się komórek dotyczą:  4. Potencjału błonowego  5. Białek transportowych   6.Expresji „  antygenu starzenia się”    (zmodyfikowany transporter anionów)  1. Składu lipidów  2. Aktywności enzymów błonowych  3. Receptorów  gęstości  powinowactwa do  ligandów  Uszkodzenia komórki  -niedotlenienie (zaburzenia metaboliczne)  -czynniki fizyczne  -czynniki chemiczne i leki  -czynniki biologiczne  -czynniki genetyczne  - zaburzenia w odżywianiu  Entropia komórki uszkodzonej  -Zmiany odwracalne  -Nowy ustabilizowany stan w komórce  -Zmiany letalne  Nowy ustabilizowany stan w komórce    - zwiększenie niektórych czynności  -zmniejszeniem funkcji komórki  - dysfunkcja komórki  Zaburzenia pierwotne  -Zaburzenie przemian metabolicznych  (niedotlenienie)  -Uszkodzenie błon biologicznych  -Zaburzenie syntezy białek  -Uszkodzenie aparatu genetycznego  Uszkodzenia wywołane  niedotlenieniem    -Okres zmian odwracalnych  -Okres zmian nieodwracalnych  Chemiczne i toksyczne  uszkodzenie komórki  -Wolne rodniki (inicjacja- powstawanie wolnych  rodników-propagacja w reakcji łąńcuchowej-  terminacja    -Czterochlorek węgla 

(…)

…)
SODD (silencer of death domains)
Białka szoku termicznego
Główne białka uczestniczące
w apoptozie
kaspazy
endonuklazy
Bcl-2 - białka ,,śmierci lub przeżycia''
białka IAP
Kaspazy - proteazy cysteinowe
enzymy z grupy proteaz
aktywatory cytokin(związane ze stanami
zapalnymi), inicjatory, efektory fazy
wykonawczej
inicjacja kaspaz może zachodzić przy
błonie komórkowej lub mitochondrium
pełnią największą rolę w zniszczeniu
komórki apoptycznej
Apoptoza realizowana jest przez
aktywację kaspaz
Kaspazy (caspases)
proteazy cysteinowe które degradują białka w
miejscu występowania kwasu asparaginowego
Kaspazy odpowiadają za zniszczenie komórki skazanej na
samobójstwo pośrednio, doprowadzają do pocięcia białek i
DNA na drobne fragmenty (wielkości 180 par zasad, lub ich
wielokrotność), zmiany…
… apoptotyczne
CZYNNIKI INDUKUJĄCE APOPTOZĘ
Biologiczne:
• hormony: (glikokortykoidy, h. płciowe, ACTH,
cytokiny TNFα, TGFβ, IL1β, IL3, IL6
• przeciwciała anty Fas/APO-I
• niedobór czynników wzrostowych
• produkty limfocytów cytotoksycznych (perforyny, proteazy
serynowe-granzymy A i B)
• niektóre wirusy (HIV)
• zanik sygnalizacji
CZYNNIKI INDUKUJĄCE APOPTOZĘ cd.
Chemiczne
• wolne rodniki,
• leki: antracykliny…
… może przebiegać
według dwóch różnych
mechanizmów:
nekrozy i apoptozy.
Nekroza (martwica)
jest to proces przypadkowy i bierny
zachodzi pod wpływem różnorodnych czynników
fizycznych, chemicznych i biologicznych
pęcznienie komórek
utrata ciągłości błony oraz wypływ zawartości komórek
do otaczającej przestrzeni pozakomórkowej
reakcja obronna organizmu z wytworzeniem odpowiedzi
zapalnej
proces ten przeważnie obejmuje…
… limfocytów i neutrofilów
utrzymanie stałej liczebności populacji wolno i szybko
rosnących
• supresja nowotworów
• inwolucja grasicy

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz