Ustroje majątkowe małżeńskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustroje majątkowe małżeńskie  - strona 1 Ustroje majątkowe małżeńskie  - strona 2 Ustroje majątkowe małżeńskie  - strona 3

Fragment notatki:

USTROJE MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE 4.1. POJĘCIE I RODZAJE -istnieją dwa rodzaje stosunków majątkowych między małżonkami:
stosunki powstające wskutek zawarcia małżeństwa, jednak powiązane ze wzajemnymi prawami i obowiązkami małżonków, np. obowiązek dostarczania środków utrzymania, odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny stosunki majątkowe między małżonkami w zakresie wzajemnej sytuacji majątków obojga małżonków Małżeński ustrój majątkowy  zespół zasad wynikających z przepisów lub z postanowień małżeńskiej umowy majątkowej, określających pozycję każdego z małżonków względem poszczególnych mas majątkowych -dotyczą one:
majątków, którymi małżonkowie dysponowali jeszcze przed zawarciem małżeństwa majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa -ustrój majątkowy w jakim funkcjonuje dane małżeństwo może wynikać z: przepisów ustawy ( ustawowy ustrój majątkowy ) -funkcjonowanie w takim ustroju jest udziałem małżonków:
którzy nie zawarli umowy majątkowej
których ustrój majątkowy nie został zdeterminowany orzeczeniem sądu którzy żyjąc w umownym ustroju majątkowym, kolejną czynnością prawną przywrócili ustawową wspólność majątkową zawarcia przez małżonków umowy majątkowej zwanej intercyzą ( ustrój umowny ) -możność kształtowania sytuacji majątkowej przez małżonków pozwala na zastąpienie ustawowego ustroju majątkowego jednym z wariantów ustroju ustawowego, który może polegać na:
rozszerzeniu wspólności wynikającej z ustawy
ograniczeniu wspólności ustawowej
wyłączeniu wspólności majątkowej całkowicie i ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej
ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków wydania przez sąd orzeczenia o zniesieniu wspólności na podstawie art. 52 KRO ( ustrój przymusowy ) z mocy prawa w przypadku orzeczenia o: ( ustrój przymusowy ) separacji
ubezwłasnowolnieniu
ogłoszeniu upadłości przez jednego z małżonków
4.2. USTRÓJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ A. POWSTANIE -wspólność ustawowa powstaje z mocy samego prawa z chwilą zawarcia małżeństwa, jeżeli małżonkowie wcześniej nie zawarli umowy majątkowej -wspólność ustawowa nie powstanie jeżeli:
jeden z małżonków był w tym czasie ubezwłasnowolniony ogłoszono upadłość jednego z małżonków małżonkowie zawarli wcześniejszą umowę majątkową (intercyzę)
-wspólność ustawowa powstaje również:
po zniesieniu separacji
po umorzeniu/ukończeniu/uchyleniu postępowania upadłościowego

(…)

… lub użytkowania wieczystego
prowadzące do zbycia/obciążenia/odpłatnego nabycia każdego prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
prowadzące do zbycia/obciążenia/odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych (np. okolicznościowe…
…. WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA A MAJĄTKI MAŁŻONKÓW
-wspólność ustawowa oznacza system regulujący stosunki między małżonkami ze względu na ich uprawnienia do poszczególnych praw majątkowych
-prawa te mogą należeć do:
majątku wspólnego majątku osobistego (odrębnego) każdego z małżonków wspólność majątkowa ≠ majątek wspólny
-wspólność majątkowa może istnieć bez majątku wspólnego
-w systemie ustawowej wspólności mogą istnieć 3 majątki (masy majątkowe):
majątek wspólny
majątek osobisty męża
majątek osobisty żony
1) Majątek wspólny  wspólność ustawowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich -o wejściu w skład majątku wspólnego decyduje zatem chwila nabycia
-majątek wspólny tworzą przede wszystkim:
pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków -wynagrodzenie to wynika ze stosunku pracy, działalności gospodarczej na własny rachunek, umowy o dzieło itd. -stroną takiego stosunku jest tylko jeden małżonek, a zatem roszczenie o wynagrodzenie jeszcze nieotrzymane należy do majątku osobistego małżonka
dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków -dochodem z majątku wspólnego…
… zasady współdziałania przez małżonków w zarządzaniu ich wspólnym majątkiem może napotkać na przeszkody
-małżonek, któremu zależy na dokonaniu czynności może się ubiegać o stosowne zezwolenie sądu rejonowego, którego ten udziela w postępowaniu nieprocesowym
-zezwolenie zastępuje brakującą zgodę współmałżonka lub niweczy konsekwencje jego sprzeciwu -sąd udzieli zezwolenia jeżeli dokonania czynności wymaga…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz