Ustawodawca - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawodawca - omówienie - strona 1 Ustawodawca - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

USTAWODAWCA to każdy twórca prawa.
AKT PRAWNY to oświadczenie woli organu państwa przybierające postać przepisu, zawierającego normę abstrakcyjną ( akt normatywny ) lub innego aktu mającego na celu wywołanie skutków prawnych ( orzeczenie sądowe, decyzja administracyjna, czynność prawna ) w zakresie ich/jego kompetencji prawodawczej:
1. akty normatywne,
2. indywidualne akty stosowania prawa.
AKT NORMATYWNY to władcze wypowiedzenie woli właściwego organu władzy publicznej wydane z zachowaniem przepisanego trybu i skierowane do adresatów oznaczonych generalnie ( ustawy, rozporządzenia, zarządzenia ):
a) samoistne ( ustawa ),
b) wykonawcze ( rozporządzenia, zarządzenia ),
a) źródła prawa powszechnie obowiązujące,
b) terenowe akty normatywne ( obowiązujące na danym terytorium ),
- konstytutywne ( kształtujące, prawotwórcze ),
- deklaratoryjne ( potwierdzające ).
Prawo powszechnie obowiązujące
Prawo wewnętrznie obowiązujące
moc wiążąca wobec wszystkich podmiotów prawa w danym państwie
podmiotowe ograniczenie mocy wiążącej ( wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu akt normatywny )
źródła praw i obowiązków wszystkich podmiotów prawa
zakaz określania prawa i obowiązków wobec pozostałych podmiotów prawa
podstawa decyzji jednostkowych i konkretnych wydanych w procesach stosowania prawa wobec wszystkich podmiotów prawa
wymóg zgodności z prawem powszechnie obowiązującym
stanowi warunek obowiązywania wszystkich aktów prawa powszechnie obowiązującego
nie stanowi warunku obowiązywania aktu normatywnego zawierającego przepisy wewnętrznie obowiązujące
zamknięty system źródeł prawa pod względem podmiotowym i przedmiotowym ( konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akry prawa miejscowego )
otwarty system źródeł prawa ( np. uchwały RM, zarządzenia, pisma okólne, instrukcje )
Procedura ustawodawcza:
1. INICJATYWA USTAWODAWCZA to prawo do wniesienia pod obrady parlamentu projektu ustawy, któremu towarzyszy obowiązek parlamentu rozpatrzenia projektu.
2. czytania projektu ( debata nad treścią ),
3. prace nad projektem ( mogą zostać zaproponowane poprawki ),
4. głosowanie,
QUORUM to minimalna liczba posłów potrzebnych do ważności głosowania. 5. udział drugiej izby,
6. weto
a) bezwzględne ,
b) zawieszające ( może zostać przełamane ponowną uchwałą parlamentu )
7. podpisanie ( promulgacja ),
8. ogłoszenie ( publikacja )
a) tekst autentyczny

(…)


Budowa aktu normatywnego:
1. Nagłówek:
a) nazwa rodzajowa ( ustawa, rozporządzenie ),
b) data uchwalenia, ustanowienia,
c) tytuł merytoryczny ( określa zakres przedmiotowy, np. (ustawa) o szkolnictwie
d) nazwa publikatora ( Dz.U, MP ),
e) podstawa prawna ( przy rozporządzeniach ),
2. Część zasadnicza:
a) preambuła ( arrenga- uroczysty wstęp ) b) część ogólna ( przepisy wspólne, definicje legalne )
c…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz