Ustawa o Trybunale Stanu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o Trybunale Stanu  - strona 1 Ustawa o Trybunale Stanu  - strona 2 Ustawa o Trybunale Stanu  - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/14
USTAWA
z dnia 26 marca 1982 r.
o Trybunale Stanu
Art. 1.
1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem
lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed
Trybunałem Stanu ponoszą:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów,
3) Prezes Narodowego Banku Polskiego,
4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem,
7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.
2. W zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie.
Art. 2.
1. Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
za naruszenie Konstytucji, ustawy, za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego.
2. W okresie sprawowania urzędu Prezydenta nie biegnie przedawnienie karalności
przestępstw lub przestępstw skarbowych, za które osoba sprawująca ten urząd nie
została postawiona w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, którzy tymczasowo wykonują obowiązki Prezydenta.
4. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa lub przestępstwa
skarbowe popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.
4a. Jeżeli przeciwko osobom, o których mowa w ust. 4, wszczęto postępowanie
przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w
związku z zajmowanym stanowiskiem prokurator jest obowiązany niezwłocznie
powiadomić o tym Marszałka Sejmu.
5. Osoby, o których mowa w ust. 4, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności
karnej przed Trybunałem Stanu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, jeżeli w uchwale Sejmu o po2010-11-22
Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz.
925, z 2003 r. Nr 175,
poz. 1692, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, z
2010 r. Nr 75, poz.
472, Nr 182, poz.
1228.
©Kancelaria Sejmu
s. 2/14
ciągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej tych osób łączne pociągnięcie do
odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej uznano za celowe. W takim przypadku
Trybunał Stanu przejmuje do łącznego rozpoznania sprawę, która toczy się już
przed sądem.
Art. 3.
Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny, którymi osoby wymienione w art.
1 ust. 1, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, chociażby nieumyślnie, naruszyły Konstytucję lub ustawę.
Art. 4.
Prawo postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przysługuje wyłącznie Zgromadzeniu Narodowemu.
Art. 5.
Prawo do pociągnięcia osób wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 2–7 do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu przysługuje wyłącznie Sejmowi.
Art. 5a.
Prawo do pociągnięcia posła do odpowiedzialności konstytucyjnej przysługuje wyłącznie Sejmowi.
Art. 6.
1. Wstępny wniosek o postawienie Prezydenta w stan oskarżenia może być złożony
Marszałkowi Sejmu przez co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego.
2. Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2–7, może być złożony Marszałkowi
Sejmu przez:
1) Prezydenta,
2) posłów, w liczbie co najmniej 115.
3. Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o
których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3–7, może być złożony Marszałkowi Sejmu
również przez komisję śledczą powołaną na podstawie art. 111 Konstytucji.
4. Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej posła może być złożony do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przez Marszałka
Sejmu.
5. Wstępny wniosek o postawienie w stan oskarżenia lub o pociągnięcie do
odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu musi spełniać warunki wymagane
przez przepisy Kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia i
zawierać podpisy wszystkich wnioskodawców, a także wskazywać osobę upoważnioną do występowania w imieniu wnioskodawców w dalszym postępowaniu
przed organami Sejmu.
6. Jeżeli wstępny wniosek, o którym mowa w ust. 1–4, nie odpowiada warunkom
określonym w ustawie, Marszałek Sejmu, w uzgodnieniu z Prezydium Sejmu, po
zasięgnięciu opinii Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, wzywa reprezen2010-11-22
©Kancelaria Sejmu
s. 3/14
tanta wnioskodawców, o którym mowa w ust. 5, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia.
6a. Opinię, o której mowa w ust. 6, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
przyjmuje na posiedzeniu zamkniętym.
7. W przypadku nieuzupełnienia wstępnego wniosku w terminie i w zakresie, o którym mowa w ust. 6, Marszałek Sejmu postanawia o pozostawieniu wniosku bez
biegu.
Art. 7.
Marszałek Sejmu kieruje wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,
która wszczyna postępowanie.
Art. 8.
Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesyła niezwłocznie
osobie objętej wnioskiem odpis wstępnego wniosku, informując ją o prawie do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania oraz o innych
uprawnieniach przysługujących tej osobie w postępowaniu przed Komisją.
Art. 8a.
1. Jeżeli zostanie ujawniona okoliczność, która mogłaby wywołać wątpliwości co
do bezstronności członka Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przy
czynności przesłuchania przez Komisję osoby objętej wnioskiem lub świadka,
ulega on wyłączeniu z tej czynności.
2. Za okoliczność, o której mowa w ust. 1, nie może być w szczególności uznana
przynależność do określonego klubu lub koła poselskiego.
3.Wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Komisja, na wniosek osoby objętej wnioskiem, świadka lub członka Komisji; w głosowaniu nie bierze udziału
członek Komisji, którego wyłączenia głosowanie dotyczy.
Art. 9.
1. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej może żądać od organów władzy publicznej oraz organów osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej pisemnych wyjaśnień lub przedstawienia dokumentów będących w ich dyspozycji, jak także akt każdej sprawy przez nie prowadzonej.
2. Komisja może zlecić Prokuratorowi Generalnemu lub Najwyższej Izbie Kontroli
przeprowadzenie określonej czynności niezbędnej do wyjaśnienia okoliczności
sprawy.
3. Komisja może zapoznawać się z dokumentami lub aktami, badając sprawę na
miejscu.
Art. 9a.
1. Czynności dowodowe Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przeprowadza na posiedzeniach zamkniętych.
[2. W postępowaniu przed Komisją osoba objęta wnioskiem, świadkowie i biegli
zwolnieni są od obowiązku zachowania tajemnicy służbowej i państwowej.]
2010-11-22
Nowe brzmienie ust.
2 w art. 9a wchodzi
w życie z dn.
2.01.2011 r. (Dz. U. z
2010 r. Nr 182, poz.
1228).
©Kancelaria Sejmu
s. 4/14

3. Dla uzyskania wiedzy specjalistycznej Komisja może powoływać biegłych lub
tłumaczy. Do biegłych stosuje się odpowiednio przepisy art. 9b ust. 3-6.
Art. 9b.
1. Każda osoba wezwana przed Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w wyznaczonym terminie i złożyć
zeznania.
2. Jeżeli świadek nie może stawić się na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub
innej niedającej się pokonać przeszkody, Komisja może go przesłuchać w miejscu jego pobytu.
3. W przypadku gdy świadek bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie
Komisji, bez zezwolenia Komisji wydali się z miejsca czynności albo bezpodstawnie uchyli się od złożenia zeznań, Komisja może zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej.
4. Do postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 3,
oraz wykonania orzeczonej kary porządkowej stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego.
5. Komisji przysługuje zażalenie na odmowę zastosowania kary porządkowej. Do
postępowania w sprawie zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania karnego.
6. Na terenie Sejmu czynności związane z przymusowym doprowadzeniem przed
Komisję ukaranego karą porządkową, wykonuje, na polecenie sądu, Straż Marszałkowska.
Art. 9c.
1. Na zewnątrz Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej reprezentuje oraz działa w jej imieniu przewodniczący Komisji lub, z jego upoważnienia, zastępca
przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji kieruje posiedzeniem Komisji i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem.
3. Przewodniczący Komisji prowadzi przesłuchanie przed Komisją, a w szczególności:
1) poucza świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy,
2) poucza biegłego lub tłumacza o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywej opinii lub tłumaczenia,
3) poucza świadka o przysługujących mu uprawnieniach w postępowaniu przed
Komisją,
4) uchyla pytania sugerujące treść odpowiedzi i pytania nieistotne bądź niestosowne.
4. W trakcie przesłuchania przed Komisją od decyzji przewodniczącego osobie objętej wnioskiem lub świadkowi przysługuje odwołanie do Komisji. Komisja rozstrzyga o odwołaniu w drodze głosowania, większością głosów.
2010-11-22
©Kancelaria Sejmu
s. 5/14
Art. 9d.
1. Osoba objęta wnioskiem ma obowiązek stawić się przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
2. Osoba objęta wnioskiem ma w szczególności prawo do:
1) składania wyjaśnień ustnie lub na piśmie i zgłaszania wniosków dowodowych; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień,
2) korzystania z pomocy nie więcej niż trzech obrońców; obrońcą w postępowaniu przed Komisją może być jedynie adwokat lub radca prawny,
3) uczestniczenia osobiście lub przez obrońcę we wszystkich czynnościach
dowodowych przeprowadzanych przez Komisję oraz w czynnościach podejmowanych na jej żądanie,
4) dostępu do materiału dowodowego po uzyskaniu zgody Komisji,
5) końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania przeprowadzonego przed Komisją.
Art. 9e.
1. W postępowaniu przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej świadkowi
należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem
danej czynności, a następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. Nie wolno zadawać pytań sugerujących świadkowi treść odpowiedzi ani pytań nieistotnych bądź niestosownych.
2. W postępowaniu przed Komisją świadkowi służy w szczególności prawo do:
1) uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić świadka lub osobę dla niego najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
2) odmowy zeznań, gdy jest on osobą najbliższą dla osoby objętej wnioskiem
lub jeżeli w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem przed Komisją,
3) złożenia wniosku o zwolnienie od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania, jeżeli pozostaje z osobą objętą wnioskiem w szczególnie bliskim stosunku osobistym,
4) złożenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu Komisji,
5) złożenia wniosku o uchylenie pytania, które w ocenie świadka sugeruje mu
treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne,
6) złożenia wniosku o zmianę terminu przesłuchania,
7) złożenia wniosku o dokonanie czynności, które Komisja może albo ma
obowiązek podejmować z urzędu.
3. O uprawnieniach wymienionych w ust. 2 oraz o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy świadka poucza się przed rozpoczęciem
przesłuchania.
Art. 9f.
1. Z przesłuchania sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza się w oparciu o zapis dźwiękowy przesłuchania.
2010-11-22
©Kancelaria Sejmu
s. 6/14
3. O dokonywaniu zapisu dźwiękowego przesłuchania przewodniczący Komisji informuje osobę przesłuchiwaną.
4. Zapis dźwiękowy przebiegu przesłuchania stanowi załącznik do protokołu.
5. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji i osoba przesłuchiwana.
6. Skreśleń, poprawek lub uzupełnień w protokole dokonuje przewodniczący Komisji na wniosek osoby przesłuchiwanej lub członka Komisji, o czym informuje
członków Komisji na jej najbliższym posiedzeniu.
7. Skreślenia, poprawki lub uzupełnienia dokonane w protokole wymagają omówienia podpisanego przez osoby podpisujące protokół.
8. Odrzucony wniosek o dokonanie skreśleń, poprawek lub uzupełnień dołącza się
do protokołu.
9. Jeżeli osoba przesłuchiwana odmawia podpisania protokołu lub nie może go
podpisać, przewodniczący Komisji zaznacza w protokole przyczynę braku podpisu.
10. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w protokole mogą być sprostowane
na wniosek lub z urzędu.
Art. 9g.
1. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej uchwala sprawozdanie o wystąpieniu do Zgromadzenia Narodowego z wnioskiem o postawienie Prezydenta w
stan oskarżenia albo o umorzenie postępowania w sprawie.
2. W stosunku do osób wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 2–7 i ust. 2 Komisja
uchwala sprawozdanie o wystąpieniu do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie tych
osób do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu albo o umorzenie postępowania w sprawie.
3. Wniosek o postawienie w stan oskarżenia albo o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powinien spełniać warunki wymagane przez
przepisy Kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia, a
wniosek o umorzenie postępowania – zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne
tego wniosku.
4. Wnioski mniejszości mogą zawierać jedynie wnioski o umorzenie postępowania,
postawienie w stan oskarżenia albo o pociągnięcie do odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu.
5. Wnioski mniejszości do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierające
wnioski o postawienie w stan oskarżenia albo o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powinny spełniać warunki wymagane przez
przepisy Kodeksu postępowania karnego w stosunku do aktu oskarżenia.
6. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, nie odpowiadają warunkom określonym w ustawie, odpowiednio przewodniczący Zgromadzeniu Narodowemu
albo Marszałek Sejmu, w uzgodnieniu z Prezydium Sejmu, wzywa wnioskodawców do ich uzupełnienia w terminie 14 dni, wskazując niezbędny zakres
uzupełnienia wniosku.
7. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie i w zakresie, o których mowa
w ust. 6, wniosek taki nie podlega rozpatrzeniu.
2010-11-22
©Kancelaria Sejmu
s. 7/14
Art. 10.
1. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania wraz z wnioskiem, o
którym mowa w art. 9g ust. 1.
1a. Z dniem podjęcia przez Zgromadzenie Narodowe uchwały o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez
Prezydenta ulega zawieszeniu.
2. Podejmując uchwałę o postawieniu Prezydenta w stan oskarżenia, Zgromadzenie
Narodowe wybiera spośród członków Zgromadzenia dwóch oskarżycieli, z których każdy powinien spełniać warunki wymagane przez ustawę do powołania na
stanowisko sędziego.
3. Po podjęciu przez Zgromadzenie Narodowe uchwały o postawieniu Prezydenta
w stan oskarżenia Marszałek Sejmu przesyła, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2b,
przewodniczącemu Trybunału Stanu, uchwałę Zgromadzenia Narodowego wraz
z uchwałą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej albo wnioskiem mniejszości, które w dalszym postępowaniu przed Trybunałem Stanu stanowią akt
oskarżenia.
Art. 11.
1. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawia Sejmowi sprawozdanie
z prac nad każdą przekazaną jej sprawą wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania w
sprawie. Uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy. Jeżeli
uchwała obejmuje także pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby, która
jest posłem lub senatorem, stanowi ona równocześnie wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego lub senatorskiego.
1a. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się do mandatu poselskiego.
2. Po podjęciu uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem
Stanu Sejm wybiera spośród posłów, w terminie 3 miesięcy, oskarżyciela, który
posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. W razie
utraty uprawnień przez oskarżyciela jego obowiązki do czasu wyboru nowego
oskarżyciela wykonuje Marszałek Sejmu.
3. Po wyborze oskarżyciela, o którym mowa w ust. 2, Marszałek Sejmu przesyła, z
zastrzeżeniem art. 13 ust. 3b, przewodniczącemu Trybunału Stanu, uchwałę
Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu wraz z
uchwałą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej albo wnioskiem mniejszości, które w dalszym postępowaniu przed Trybunałem Stanu stanowią akt oskarżenia. W wypadku konieczności uchylenia immunitetu poselskiego lub senatorskiego następuje to po wyrażeniu przez Sejm lub Senat zgody na pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej.
4. Po przekazaniu uchwały Sejmu o postawieniu w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu nie można wszcząć postępowania karnego o ten sam czyn, a postępowanie wcześniej wszczęte ulega zawieszeniu.
2010-11-22
©Kancelaria Sejmu
s. 8/14
Art. 12.
1. Sprawozdania i wnioski, o których mowa w art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 i 3, doręcza się odpowiednio wszystkim członkom Zgromadzenia Narodowego bądź posłom wraz z informacją o udostępnieniu do wglądu akt sprawy; akta te powinny
być udostępnione przez okres nie krótszy niż 21 dni przed posiedzeniem, na którym sprawa ma być rozpatrywana.
2. Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej może być przez organ, któremu zostało przedłożone, zwrócone Komisji w celu uzupełnienia postępowania; zwracając sprawozdanie organ określa kierunek i zakres dalszego postępowania Komisji.
Art. 13.
1. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia
Narodowego, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby
członków Zgromadzenia Narodowego.
1a. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu osób, o
których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3–7 oraz ust. 2, Sejm podejmuje bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
1b. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu osób, o
których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, Sejm podejmuje większością 3/5 ustawowej
liczby posłów.
2. Jeżeli Zgromadzenie Narodowe nie podejmie uchwały o postawieniu Prezydenta
w stan oskarżenia w trybie określonym w ust. 1, wówczas przewodniczący
Zgromadzenia Narodowego stwierdza umorzenie postępowania w sprawie.
2a. Niezależnie od treści wniosku, o którym mowa w art. 9g ust. 1, Zgromadzenie
Narodowe głosuje nad postawieniem Prezydenta w stan oskarżenia.
2b. Jeżeli Zgromadzenie Narodowe podjęło uchwałę o postawieniu Prezydenta w
stan oskarżenia, a Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosiła o umorzenie postępowania wobec niego, nie przedstawiając w swoim sprawozdaniu
wniosku mniejszości o postawienie w stan oskarżenia, to aktem oskarżenia jest
uchwała o postawieniu w stan oskarżenia wraz z wnioskiem wstępnym o postawienie w stan oskarżenia. Akt oskarżenia przewodniczący Zgromadzeniu Narodowemu przesyła przewodniczącemu Trybunału Stanu.
2c. Jeżeli Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej występuje z wnioskiem o
umorzenie w stosunku do Prezydenta postępowania z powodu przedawnienia lub
śmierci, wówczas przewodniczący Zgromadzeniu Narodowemu stwierdza
umorzenie postępowania w sprawie.
3. Jeżeli Sejm nie podejmie uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2–7 i ust. 2, w trybie
określonym w ust. 1a i 1b, wówczas Marszałek Sejmu stwierdza umorzenie postępowania w sprawie.
3a. Niezależnie od treści wniosku, o którym mowa w art. 9g ust. 2, Sejm głosuje nad
pociągnięciem do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu osób, o których
mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2–7 i ust. 2.
3b. Jeżeli Sejm podjął uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed
Trybunałem Stanu osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2–7 i ust. 2, a Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosiła o umorzenie postępowania wobec
nich, nie przedstawiając w swoim sprawozdaniu wniosku mniejszości o pocią2010-11-22
©Kancelaria Sejmu
s. 9/14
gnięcie do odpowiedzialności, to aktem oskarżenia jest uchwała o pociągnięciu
do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu wraz z wnioskiem wstępnym o
pociągnięcie do odpowiedzialności. Akt oskarżenia Marszałek Sejmu przesyła
przewodniczącemu Trybunału Stanu.
4. Jeżeli Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej występuje z wnioskiem o
umorzenie, w stosunku do osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7 albo w
ust. 2, postępowania z powodu przedawnienia lub śmierci osoby, której
postępowanie dotyczy, wówczas Marszałek Sejmu stwierdza umorzenie
postępowania w sprawie.
Art. 13a.
1. Jeżeli po nadaniu biegu przez Marszałka Sejmu wnioskowi wstępnemu, a przed
podjęciem uchwały o postawieniu w stan oskarżenia albo o pociągnięciu do
odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu albo przed stwierdzeniem umorzenia
postępowania w sprawie upłynie kadencja Sejmu, postępowanie w danej sprawie
toczy się nadal po rozpoczęciu następnych kadencji Sejmu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Marszałek Sejmu kieruje sprawę do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
3. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej nie jest związana uchwałami podjętymi przez komisję sejmową, która uprzednio rozpatrywała daną sprawę; w poczet materiału dowodowego zalicza się dowody zebrane w dotychczasowym postępowaniu.
4. Sejm nowej kadencji wybiera posła oskarżyciela.
Art. 13b.
W przypadku zakończenia kadencji Sejmu postępowanie w sprawie odpowiedzialności posła, który nie uzyskał ponownie mandatu, określonej w art. 107 ust. 2 Konstytucji, ulega umorzeniu, które stwierdza Marszałek Sejmu nowej kadencji.
Art. 14.
Trybunał Stanu zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu Sejmu na okres jego kadencji, z tym że zachowuje on swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu
Trybunału Stanu.
Art. 15.
1. W skład Trybunału Stanu mogą być wybrani obywatele polscy korzystający z
pełni praw publicznych, niekarani sądownie, niezatrudnieni w organach administracji rządowej.
2. Osoby wybrane w skład Trybunału Stanu składają przed Marszałkiem Sejmu
przyrzeczenie sędziowskie.
Art. 15a.
1. Zgodę na pociągnięcie członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności karnej lub
na pozbawienie wolności wyraża, w drodze uchwały, Trybunał Stanu, z
wyłączeniem członka Trybunału, którego wniosek dotyczy. Uchwała zapada
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków
Trybunału Stanu.
2010-11-22
©Kancelaria Sejmu
s. 10/14
2. Przewodniczący Trybunału Stanu niezwłocznie informuje Trybunał o
zatrzymaniu członka Trybunału Stanu i zajętym przez siebie w tej sprawie
stanowisku.
3. Przed podjęciem uchwały w sprawie, o której mowa w ust. 1, Trybunał Stanu
wysłuchuje wyjaśnień członka Trybunału Stanu, którego wniosek dotyczy, chyba
że nie jest to możliwe.
4. Do czasu podjęcia przez Trybunał Stanu uchwały wyrażającej zgodę na
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności członka
Trybunału Stanu, wolno w stosunku do niego podejmować tylko czynności
niecierpiące zwłoki.
5. Podjęcie przez Trybunał Stanu uchwały wyrażającej zgodę na pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej lub pozbawienie wolności członka Trybunału Stanu
powoduje zawieszenie w czynnościach członka Trybunału Stanu, którego
uchwała dotyczy, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego.
Art. 16.
1. Członkowie Trybunału Stanu w związku z pełnieniem swoich funkcji otrzymują:
1) diety w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku
kalendarzowym, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz.
774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9,
poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz.
1194, Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673 i Nr
200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054, Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56,
poz. 498, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609) za każdy dzień udziału w
pracach Trybunału Stanu,
2) zwrot poniesionych kosztów podróży i zakwaterowania.
2. Zwrot poniesionych kosztów podróży i zakwaterowania odbywa się na zasadach
określonych w przepisach dotyczących ustalania należności przysługujących
pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na
podstawie Kodeksu pracy.
Art. 17.
1. Utrata stanowiska sędziego Trybunału Stanu następuje wskutek zrzeczenia się
funkcji, trwałej utraty zdolności do wykonywania czynności albo skazania prawomocnym wyrokiem sądu.
1a. Utratę stanowiska sędziego Trybunału Stanu stwierdza, w drodze postanowienia,
Marszałek Sejmu informując o tym Sejm.
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Trybunału Stanu Sejm dokonuje wyboru
uzupełniającego.
Art. 18.
1. Trybunał Stanu jest sądem pierwszej instancji oraz sądem drugiej instancji.
2. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu oraz Komisją Odpowiedzialności
Konstytucyjnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.
2010-11-22
©Kancelaria Sejmu
s. 11/14
3. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu powództwo cywilne jest niedopuszczalne.
4. W warunkach określonych w art. 2 Trybunał Stanu może zlecić Prokuratorowi
Generalnemu przeprowadzenie w określonym zakresie postępowania co do czynu
wypełniającego znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
[5. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu oskarżeni, świadkowie i biegli zwolnieni są od obowiązku zachowania tajemnicy służbowej i państwowej.]

Art. 19.
1. W pierwszej instancji Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 4
członków.
2. W drugiej instancji Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 6 członków, z wyłączeniem sędziów, którzy uczestniczyli w rozpatrzeniu sprawy w
pierwszej instancji.
3. Jeżeli przy rozpatrywaniu sprawy przez Trybunał Stanu wyłoni się zagadnienie
prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy Trybunał może odroczyć
rozpatrywanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia pełnemu
składowi Trybunału Stanu.
4. Poza rozprawą Trybunał Stanu orzeka w składzie: przewodniczący i 2 członków.
Nowe brzmienie ust.
5 w art. 18 wchodzi
w życie z dn.
2.01.2011 r. (Dz. U. z
2010 r. Nr 182, poz.
1228).
Art. 20.
1. Trybunał Stanu rozpatruje sprawę w granicach określonych w akcie oskarżenia.
2. Oskarżyciel nie może zarzucić oskarżonemu innych czynów niż objęte aktem
oskarżenia.
3. Trybunał Stanu nie może przekazać sprawy Zgromadzeniu Narodowemu, Sejmowi albo Senatowi w celu uzupełnienia lub rozszerzenia przeprowadzonego postępowania.
Art. 20a.
1. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu udział obrońcy jest konieczny.
2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, obrońcą może być jedynie adwokat
lub radca prawny.
[Art. 20b.
Wykluczenie jawności rozprawy przed Trybunałem Stanu może uzasadnić wyłącznie
Nowe brzmienie art.
wzgląd na bezpieczeństwo państwa lub tajemnicę państwową.]

2010-11-22
20b wchodzi w życie
z dn. 2.01.2011 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr
182, poz. 1228).
©Kancelaria Sejmu
s. 12/14
Art. 20c.
1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 30 dni i biegnie dla każdego uprawnionego
od daty doręczenia mu odpisu wyroku z uzasadnieniem.
2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 14 dni.
3. Od wyroku Trybunału Stanu wydanego w drugiej instancji kasacja nie przysługuje.
Art. 20d.
Umorzenie albo warunkowe umorzenie postępowania przed Trybunałem Stanu może
nastąpić jedynie na rozprawie.
Art. 20e.
1. Działalność Trybunału Stanu finansowana jest ze środków budżetowych Sądu
Najwyższego.
2. Sąd Najwyższy zapewnia także obsługę kancelaryjną oraz czynności sekretariatu
Trybunału Stanu.
Art. 21. (skreślony).
Art. 22. (skreślony).
Art. 23.
1. Ściganie przed Trybunałem Stanu jest dopuszczalne w okresie 10 lat od popełnienia czynu, chyba że czyn stanowi przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
dla którego przewidziany jest dłuższy okres przedawnienia. Okoliczność, że
sprawca nie sprawuje już urzędu lub nie piastuje funkcji, nie stoi na przeszkodzie do wszczęcia i prowadzenia postępowania.
2. (uchylony).
3. Złożenie wstępnego wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 2, przerywa bieg
przedawnienia.
Art. 24. (skreślony).
Art. 25.
1. Za czyny określone w art. 3, o ile nie wypełniają znamion przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, Trybunał Stanu wymierza łącznie lub osobno następujące kary:
1) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach Prezydenta, w
wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
oraz w wyborach organów samorządu terytorialnego,
2) zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych
ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych,
2010-11-22
©Kancelaria Sejmu
s. 13/14
3) utratę wszystkich albo niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.
1a. Za naruszenie zakazów, o których mowa w art. 107 ust. 1 Konstytucji, Trybunał
Stanu orzeka pozbawienie mandatu poselskiego.
2. Kary dotyczące utraty praw i zakazów, o których mowa w ust. 1, mogą być orzekane na czas od 2 do 10 lat.
3. W razie uznania przez Trybunał Stanu chociażby nieumyślnego popełnienia czynów określonych w art. 2 ust. 1 i art. 3 Trybunał orzeka odpowiednio w odniesieniu do Prezydenta – złożenie z urzędu, a w odniesieniu do pozostałych osób, z
zastrzeżeniem ust. 1a – utratę zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem
związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.
4. Trybunał Stanu z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu lub
szczególne okoliczności sprawy może poprzestać na uznaniu winy oskarżonego.
Art. 26.
Za czyny stanowiące przestępstwo lub przestępstwo skarbowe Trybunał Stanu orzeka kary lub środki karne przewidziane w ustawie.
Art. 26a.
Jeżeli po rozpoczęciu rozprawy, a przed wydaniem wyroku, zostanie wybrany nowy
skład Trybunału Stanu, rozprawę w danej instancji prowadzi od początku Trybunał
Stanu w nowym składzie.
Art. 26b.
W zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej senatorów stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy odnoszące się do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu posłów. W tym zakresie kompetencje Sejmu i jego organów przysługują odpowiednio
Senatowi i jego organom.
Art. 27.
Sejm uchwala regulamin czynności Trybunału Stanu.
Art. 28.
Trybunał Stanu właściwy jest również w sprawach czynów popełnionych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile w czasie popełnienia były one zabronione pod groźbą kary. Jeżeli czyn uprzednio popełniony polegał na chociażby nieumyślnym naruszeniu Konstytucji lub ustawy, Trybunał Stanu ogranicza się do
stwierdzenia dokonanych naruszeń prawa.
Art. 28a.
1. Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania
przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zanim zostały ujawnione w
postępowaniu przed Trybunałem Stanu,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia publicznie wiadomości z rozprawy
przed Trybunałem Stanu prowadzonej z wyłączeniem jawności.
2010-11-22
©Kancelaria Sejmu
s. 14/14
3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela Przewodniczący Komisji.
Art. 29.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2010-11-22


(…)

… zachowania w tajemnicy informacji niejawnych.>
3. Dla uzyskania wiedzy specjalistycznej Komisja może powoływać biegłych lub
tłumaczy. Do biegłych stosuje się odpowiednio przepisy art. 9b ust. 3-6.
Art. 9b.
1. Każda osoba wezwana przed Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w wyznaczonym terminie i złożyć
zeznania.
2. Jeżeli świadek nie może stawić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz