Ustawa 8 VII 1935 Wybory prezydenckie - zgromadzenie elektorów

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa 8 VII 1935 Wybory prezydenckie - zgromadzenie elektorów - strona 1 Ustawa 8 VII 1935 Wybory prezydenckie - zgromadzenie elektorów - strona 2 Ustawa 8 VII 1935 Wybory prezydenckie - zgromadzenie elektorów - strona 3

Fragment notatki:

USTAWA Z 8 VII 1935 R. O WYBORZE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ [WYCIĄG]
(Dz.U.R.P. Nr 47, poz. 321)
CZĘŚĆ I
Zgromadzenie Elektorów
Rozdział I Zwołanie Zgromadzenia Elektorów Art. l. (l) Zgromadzenie Elektorów zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej.
(2) W zarządzeniu o zwołaniu Zgromadzenia Elektorów oznaczone będą miejsce i termin Zgromadzenia. (3) Termin Zgromadzenia ma przypaść nie wcześniej niż na siódmy dzień po ogłoszeniu zarządzenia, nie później jednak niż na piętnasty dzień przed upływem okresu urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej.
(4) Zarządzenie o zwołaniu Zgromadzenia Elektorów ogłoszone będzie w Dzienniku Ustaw oraz doręczone w odpisach Marszałkom Izb Ustawodawczych.
Rozdział II Wybór Elektorów
Art. 2. (l) Na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Elektorów Sejm i Senat zbiorą się, każdy z osobna, na zaproszenie swych Marszałków celem dokonania wyboru elektorów. (2) Wszelkie obrady są niedopuszczalne, a uchwały, nie przewidziane ustawą niniejszą - z mocy samego prawa nieważne. Art. 3. (l) Sejm wybiera pięćdziesięciu elektorów. Senat zaś dwudziestu pięciu - w głosowaniu na listy. (2) Listy kandydatów na elektorów zgłaszane będą na piśmie na ręce Marszałka. (3) Lista ma być podpisana przez ośmiu co najmniej posłów bądź senatorów. (4) Liczba kandydatów na liście nie może być wyższa od ilości mandatów elektorskich, przypadających na daną Izbę. (5) Każdy poseł lub senator może podpisać tylko jedną listę. Art. 4. (l) W razie zgłoszenia jednej tylko listy kandydatów albo kilku list, z ogólną liczbą kandydatów, nie większą od ilości mandatów, przypadających na daną Izbę, głosowanie nie odbędzie się, a za wybranych uważa się wszystkich zgłoszonych kandydatów. (2) W razie zgłoszenia kilku list o łącznej liczbie kandydatów większej od ilości mandatów, przypadających na daną Izbę, Marszałek zarządzi odczytanie list i głosowanie. Art. 5. (l) Po zarządzeniu głosowania jeden z sekretarzy odczytuje spis posłów bądź senatorów, którzy, podchodząc do Prezydjum, składają głosy. (2) Każdy poseł lub senator może oddać głos tylko na jedną listę. (3) Karta do głosowania ma zawierać nazwisko co najmniej czołowego kandydata. Art. 6. (l) Po zamknięciu głosowania sekretarze obliczą głosy i dokonają podziału mandatów w sposób następujący: (2) Liczby głosów ważnych, oddanych na poszczególne listy, dzieli się przez 4; każda lista otrzymuje ilość mandatów równą ilorazowi, przy czem ułamków nie bierze się w rachubę. (3) Pozostałą ilość mandatów otrzymuje lista, która uzyskała bezwzględną większość głosów; gdyby żadna lista większości tej nie uzyskała, otrzymują po jednym z pozostałych mandatów listy, na które oddano największą liczbę głosów. (4) Gdyby w wyniku podziału łączna ilość mandatów, przypadających poszczególnym listom w Sejmie, wyniosła ponad 50, rozstrzygnie los, którym listom będą odjęte mandaty, przewyższające tę liczbę.

(…)

…. (2) W razie stwierdzenia przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na żądanie jednego z elektorów braku quorum, Przewodniczący odroczy posiedzenie na czas, który sam oznaczy, jednak nie dłuższy niż 24 godziny. Art. 15. Na posiedzeniu Zgromadzenia Elektorów mogą być obecni wyłącznie elektorzy. Art. 16. (l) Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów rozpoczyna się od złożenia przez elektorów ślubowania następującej treści: „Ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, że przy wyborze kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej kierować się będę troską o dobro Państwa Polskiego". (2) Odmowa ślubowania lub ślubowanie z zastrzeżeniem równoznaczne jest z odmową uczestniczenia w Zgromadzeniu Elektorów. Art. 17. (l) Po złożeniu ślubowania przez elektorów, Przewodniczący wezwie obecnych do zgłaszania na piśmie kandydatów…
… na wniosek Przewodniczącego. Art. 13. (l) Przewodniczący czuwa nad powagą Zgromadzenia Elektorów. (2) Elektorowi zakłócającemu spokój Przewodniczący może udzielić upomnienia, a w razie dalszego niewłaściwego zachowania się elektora - wykluczyć go z posiedzenia. Art. 14. (l) Do prawomocności uchwał Zgromadzenia Elektorów niezbędna jest obecność Przewodniczącego i co najmniej połowy ustawowej liczby elektorów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz