Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego  - strona 1 Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego  - strona 2 Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego  - strona 3

Fragment notatki:

USTALENIE OJCOSTWA DZIECKA POZAMAŁŻEŃSKIEGO -KRO wprowadza dwa sposoby ustalenia ojcostwa dziecka, co do którego nie ma domniemania, że pochodzi ono do małżonków:
uznanie ojcostwa przez mężczyznę, od którego dziecko pochodzi
sądowe ustalenie ojcostwa Dziecko uznać można tylko dziecko małoletnie, ale dopuszcza się również uznanie nasciturusa -uznanie ojcostwa może dotyczyć tylko dziecka żyjącego -po śmierci dziecka uznanie jest dopuszczalne tylko w razie, gdy zgon dziecka nastąpił przed osiągnięciem pełnoletniości -mężczyzna może złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci dziecka, jednak nie może tego dokonać po dniu, w którym zmarłe dziecko uzyskałoby pełnoletniość -uznać można ojcostwo co do dziecka, którego pochodzenie od oznaczonej kobiety jest prawnie ustalone -nie ustala się ojcostwa dziecka, jeżeli chodzi wątpliwość co do macierzyństwa Uznający mężczyzna  oświadczenie zawierające uznanie ojcostwa może złożyć mężczyzna, który ukończył 16 lat i co do którego nie istnieją podstawy do jego całkowitego ubezwłasnowolnienia -uznać ojcostwo może również mężczyzna pełnoletni, ale częściowo ubezwłasnowolniony -osoba o ograniczonej odpowiedzialności może złożyć takie oświadczenie tylko przed sądem opiekuńczym -akt uznania ma charakter wyłącznie osobisty -nie można złożyć oświadczenia przez przedstawiciela -mężczyzna dokonujący aktu uznania powinien być przekonany, że jest jego ojcem -organ przyjmujący oświadczenie ani mężczyzna je składający nie jest zobowiązany do udowodnienia takiego faktu
-w razie potrzeby rolę weryfikującą oświadczenie mężczyzny spełnia oświadczenie matki dziecka -jednakże w razie, gdy kierownik USC powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka, należy odmówić przyjęcia takiego oświadczenia -w efekcie przesłanką uznania ojcostwa jest przekonanie uznającego , że jest ojcem dziecka -uznanie ojcostwa stanowi bezkonfliktowe ustalenie ojcostwa , ponieważ mężczyzna dokonuje takiego aktu dobrowolnie
A. UZNANIE OJCOSTWA 1)Uznanie ojcostwa  jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny potwierdzone przez matkę, złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem -uznanie ojcostwa powoduje zmianę stanu cywilnego dziecka oraz uznającego mężczyzny -stosunek prawny ojcostwa powstaje wskutek oświadczenia mężczyzny, iż jest ojcem określonego dziecka, a matka tego dziecka w swoim oświadczeniu ten fakt potwierdza
-źródłem stosunku prawnego będzie w tym wypadku zdarzenie polegające na złożeniu oświadczeń, a nie czynność prawna

(…)

…” zdarzenie prawne, którego skutkiem jest powstanie stosunku prawnego ojciec-dziecko -udział matki w uznaniu ojcostwa jest przesłanką konieczną uznania dziecka -żeby matka mogła złożyć oświadczenie musi mieć ukończone 16 lat
Wymagania formalne
-oświadczenie o uznaniu dziecka powinno zawierać dokładne oznaczenie:
uznającego mężczyzny
matki potwierdzającej prawdziwość oświadczenia
dziecka…
… można dochodzić tylko po uprzednim ustaleniu ojcostwa, nie wykluczając uznania dziecka -przysługują one również wówczas, gdy dziecko urodziło się martwe
-roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat od dnia porodu D. Zabezpieczenie roszczeń matki  na podstawie art. 142 KRO matka może żądać jeszcze przed urodzeniem się dziecka, aby mężczyzna wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty jej 3-miesięcznego…
… następujące skutki:
powstaje wzajemne prawo do dziedziczenia
powstaje obowiązek alimentacyjny, wskutek czego osoba, która wcześniej świadczyła alimenty dla dziecka, może żądać od ojca ich zwrotu 4) Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa  uznanie ojcostwa nie może zostać unieważnione, ponieważ jest stwierdzeniem faktu -uchylenie się od skutków ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy uznający…

-ciężar dowodu tego prawdopodobieństwa spoczywa na pozwanym -udowodnienie jednak współżycia matki dziecka z innym mężczyzną nie powoduje, że ten mężczyzna staje się stroną w postępowaniu (może on zostać powołany w charakterze strony na podstawie art. 194 §1 KPC)
3) Legitymacja procesowa i tryb postępowania  legitymację czynną posiadają te osoby, które są bezpośrednio zainteresowane ustaleniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz