Urbanizacja - praca zaliczeniowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2758
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urbanizacja - praca zaliczeniowa - strona 1

Fragment notatki:

Są w niej poruszane takie zagadnienia, jak: pojęcie urbanizacji, aspekty urbanizacji, wzrost liczby ludności miejskiej w wybranych regionach świata.

PROCESY URBANIZACYJNO − OSADNICZE WSPÓŁCZESNEJ POLSKI I ŚWIATA
SPIS TREŚCI
1.WPROWADZENIE. 3
2.POWSTANIE I ROZWÓJ JEDNOSTEK OSADNICZYCH 3
3. pOJĘCIE URBANIZACJA 5
4.UWARUNKOWANIA PROCESÓW URBANIZACYJNO-OSADNICZYCH 7
4.1.Czynniki przyrodnicze. 7
4.2Czynniki społeczne. 9
5.ASPEKTY URBANIZACJI 1. WPROWADZENIE
Warunki środowiska przyrodniczego takie jak, ukształtowanie powierzchni, klimat, gleby, od zawsze wpływały na działalność człowieka, przejawiającą się w próbach zagospodarowania przestrzeni dla lepszego, wygodniejszego i bardziej wydajnego sposobu życia. Zagospodarowanie przestrzeni wiąże się m.in. z wytworzeniem urządzeń, takich jak np. budynki mieszkalne, które w przeszłości pełniły oprócz funkcji mieszkalnych, również obronne. Proces ten był wynikiem koncentracji ludności, która zaczęła organizować się w wiele grup, razem funkcjonujących i współzależnych od siebie w wytworzonym przez ludzi społeczeństwie. Ze zjawiskiem koncentracji ludności wiąże się bezpośrednio pojecie urbanizacji i osadnictwa. Zdefiniowanie zjawiska urbanizacji napotyka na poważne trudności ze względu na jego złożony charakter i zróżnicowanie w skali czasowej i przestrzennej.
W ujęciu tradycyjnym urbanizacja odnosi się do skupiania się ludności na obszarach jednostek osadniczych, czyli miast . Inne definicje poruszają zagadnienia rozprzestrzeniania się określonych wartości, postaw i zachowań ludzkich nazywanych miejskim stylem życia. 2.POWSTANIE I ROZWUJ JEDNOSTEK OSADNICZYCH.
Miasto to miejsce zamieszkania stanowiące samodzielną jednostkę osadniczą, wyróżniającą się dużym skupieniem budynków i ludności, wywołanym wykonywaniem przez nią czynności zawodowych, wymagającym zgrupowań większej liczby osób.
Generalnie biorąc, wyróżnić można dwie ogólne koncepcje teoretyczne dotyczące początków miasta.
Jedna z nich, nazywana, koncepcją ewolucyjną, wiąże powstanie miast z określonym etapem rozwoju cywilizacji. Zakłada się tutaj, że miasto powstało jako rezultat społecznego podziału pracy w wyniku rozwoju sił wytwórczych, w opozycji do wsi, rozproszonej i izolowanej. Powstanie skupiska miejskiego jest uwarunkowane istnieniem nadwyżki produktów rolnych wytwarzanych na wsi (Ryc.1.). Miasto jest wiec osadniczym przejawem społecznego podziału pracy i dominacji nad wsią. Jako przykład przytoczyć można rewolucje miejską, która nastąpiła w Mezopotamii około 3500 r.p.n.e. i doprowadziło do powstania wielu ośrodków miejskich takich jak np. Erech, Eridu, Lagasz, Ur, Umma, Chadadża.

(…)

…. Skupia około 40 mln. mieszkańców i nadal się rozrasta, zwłaszcza w kierunku Wielkich Jezior.
Przez aglomeracje Pittsburga sięga po zespół miejski Clevelandu nad jeziorem Erie.
Tutaj styka się z drugim co do wielkości obszarem zurbanizowanym, którego centrum stanowi Chicago nad jeziorem Michigan. Wyznacza go strefa długości 250 km od Milwaukee po Gary, tendencje rozwojowe w kierunku Detroid-Toledo…
… aglomeracji: Miasta skupionego (miasta przemysłowego )
Faza aglomeracji miejsko - przemysłowych
Faza metropolizacji układów osadniczych
Powstanie megalopolii - obszarów zurbanizowanych w których występuje pełna integracja funkcjonalno - przestrzenna . Przykładem megalopolii są:
● Megalopolia kalifornijska ( Los Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento ) ok. 50 mln mieszkańców.
● Megalopolia japońska…
… infrastruktury. Zbiorowość mieszkańców żyjących poniżej poziomu minimum egzystencji stanowi znaczny odsetek ludności niektórych miast np. w Kalkucie, Karakas, Meksyku .
7.ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE PROCESÓW ROZWIJANIA SIĘ MIAST .
Bardzo wyraźny wpływ na rozmieszczenie dużych miast na świecie ma jak już wspomniałem czynnik historyczny i środowisko geograficzne. Wyraźne koncentracje miast większych występują…
… przez Napoleona I parlamentów prowincji, dzięki czemu zarządzanie państwem skupiło się w stolicy. W ciągu stulecia miast przyciągnęło biedaków, którzy poszukiwali pracy, naukowców, artystów, także bogatych inwestorów. Rodziły się tutaj nowe pomysły, przyspieszyły nowatorskie rozwiązania w produkcji przemysłowej, modzie, kulturze filozofii i nauce. Przez wiele lat język francuski był językiem dyplomacji, a ludzie…
… historycznych nawiązań do dawnych ośrodków. Nasilenie procesu koncentracji ludności i przemysłu od połowy XIX wieku doprowadziło do szybkiego powstania dużych miast i rozległych obszarów zurbanizowanych . Miasta amerykańskie maja najczęściej schematycznie rozplanowane szachownice, które tworzą sieć ulic przecinające się pod kątem prostym .Duży kontrast między ruchliwą dzielnicą śródmiejską o wysokiej zabudowie…
… obejmujących charakteru pracy i sposobu życia mieszkańców wsi. Charakterystyczne do niedawna różnice miedzy wyglądem miast i wyglądem tradycyjnych wsi ulegają stopniowemu zacieraniu. Wsie niejednokrotnie pełnia różnego rodzaju funkcje , a wysoki stopień złożoności struktur funkcjonalnych na małym obszarze stwarza podłoże licznych konfliktów funkcjonalnych i przestrzennych. Najostrzejsze konflikty zachodzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz