Urbanizacja jako proces czasoprzestrzenny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urbanizacja jako proces czasoprzestrzenny - strona 1 Urbanizacja jako proces czasoprzestrzenny - strona 2 Urbanizacja jako proces czasoprzestrzenny - strona 3

Fragment notatki:


Urbanizacja jako proces czasoprzestrzenny Podstawowe pojęcia: Siec osadnicza - zbiór wszystkich jednostek osadniczych na danym obszarze, ich wielkość i rozmieszczenie są określone
System osadniczy - określony zbiór jednostek osadniczych wraz z ich powiązaniami funkcjonalnymi i relacjami
Miasto - jednostka osadnicza powstała historycznie w wyniku skupienia się ludzi w celu wykonywania zawodów nierolniczych. Miasta wyróżnia się wg kryterium: wielkości (demo) - wg liczby mieszkańców
morfologicznego (Urban)
funkcjonalnego
zagospodarowania (sposób i intensywność zabudowy)
socjologicznego
prawno - administracyjnego
gęstości zaludnienia (np. 150 os/km2)
Miasto postrzegane jest jako system, którego elementami są: ludność
tereny
infrastruktura
jednostki gospodarcze
jednostki społeczne
jednostki kulturalne
Pomiędzy tymi elementami zachodzą pewne relacje określane mianem struktury (tworzą strukturę)
Funkcje miasta: egzogeniczne - wobec ludności obszarów zewnętrzych (funkcje miastotwórcze, podstawowe, ponadlokalne). Funkcje te mają na celu eksport, a wiec produkcję materialną na rynek o zasięgu ponadlokalnym, przetwarzanie i dystrybucję informacji o większym zasięgu, obsługę ludności zamieszkałej poza miastem.
Endogeniczne - funkcje zaspokajające potrzeby własne (wewnętrzne) ludności (uzupełniające, obsługowe, lokalne). Funkcje związane z obsługą ludności i rynku miejscowego (usługi socjalne, realizacja pewnego poziomu życia mieszkańców)
Z pojęciem miasta łączymy także nadawanie praw miejskich (nawiązanie do kryterium prawno - administracyjnego):
historyczne
wielkościowe
funkcjonalne etc.
W Polsce obecnie mamy blisko 890 miast. Prawa miejskie nadaje się na wniosek.
Największe miasta świata rozwinęły się w latach powojennych. Obecnie do największych miast świata (wg populacji) należą:
Tokio (35 mln mieszkańców), Mexico City (19 mln), New York (18 mln), Bombaj
Aglomeracja miejska - (homocentryczna) zespół jednostek osadniczych, wykształcony i zdominowy przez 1 miasto, w którym istnieją silne powiązania funkcjonalne. Obecnie tendencją stał się dynamiczny rozwój największych aglomeracji świata (w sposób niekontrolowany). Aglomeracje te rozwijają się w KWR. Korzyści aglomeracji (korzyści wynikające z koncentracji funkcji i ludności w obszarze miasta) występują w 3 postaciach:
Korzyści skali (zmiana kosztów produkcji wraz ze zmianą skali produkcji), zależą tez od wielkości miasta (dostępność do obszaru obsługi, dostępność zasobów, mniejsze odległości), co wpływa na zmniejszenie kosztów produkcji.


(…)


Funkcjonalny - niewywiązanie się z pełnionyc funkcji
Ekonomiczny
Środowiskowy - zanieczyszczenia
Pojawienie się niekorzyści aglomeracji działa na rzecz deglomeracji (dekoncentracji) - rozproszenia osadnictwa, tzn. planowej działalności urbanistycznej czynnej (ucieczka ludzi z miast, przenoszenie przedsiębiorstw), lub biernej (niedopuszczenie do przeludnienia poprzez zapisy w planach zagospodarowania miasta.
Konurbacja (policentryczna) - zespół jednostek osadniczych o podobnych cechach jak aglomeracja, w której funkcjonuje kilka równorzędnych pod względem potencjału demograficznego i gospodarczo ośrodków. Zespoły takie powstawały najcześciej w obszarach surowcowych (np. Śląsk, Trójmiasto)
Megalopolis - wielki zespół osadniczy powstały w wyniku integracji układów metropolitarnych, rodzaj strefy zurbanizowanej o różnym charakterze. (megalopolis =/konurbacja). Przykłady megalopolis: BOS NY WASH (50 mln mieszkańców) - megalopolis na wschodnim wybrzeżu USA: Boston, NYC, Waszyngton
CHICA TOR - Chicago, Buffalo, Detroit, Toronto
NIPPON (75 mln mieszkanców, 45 tys km2): Tokyo, Jokohama, Osaka. (Shinkansen - sieć szybkiej koleina terenie NIPPON-u
Melopolis jest charakterystyczne dla krajów wysoko rozwiniętych…
… oraz upowszechnienia się miejskiego stylu życia.
semiurbanizacja - urbanizacja wsi (semiurbanizacja =/ suburbanizacja)
suburbanizacja - ekspansja przestrzenna miast, przedmieścia są wchłaniane przez miasta.
dezurbanizacja - całkowite rozproszenie, duże znaczenie mają siły odśrodkowe, bardziej atrakcyjne stają się obszary zewnętrzne
Aspekty urbanizacji:
Demograficzny
Ekonomiczny (zawodowy) - wzrost zatrudnienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz