Uprawnienia stron procesowych i innych uczestników procesu karnego w zakresie wyłączenia jawności rozprawy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia stron procesowych i innych uczestników procesu karnego w zakresie wyłączenia jawności rozprawy-opracowanie - strona 1 Uprawnienia stron procesowych i innych uczestników procesu karnego w zakresie wyłączenia jawności rozprawy-opracowanie - strona 2 Uprawnienia stron procesowych i innych uczestników procesu karnego w zakresie wyłączenia jawności rozprawy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przedstaw uprawnienia stron procesowych i innych uczestników procesu karnego w zakresie wyłączenia jawności rozprawy. Art.258, 359,360,361,362 Art. 358.  Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalenie przez nią przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Art. 359.  Niejawna jest rozprawa, która dotyczy:    1)  wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środka zabezpieczającego,    2)  sprawy o pomówienie lub znieważenie; na wniosek pokrzywdzonego rozprawa odbywa się jednak jawnie. Art. 360.  § 1. Sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność mogłaby:    1)  wywołać zakłócenie spokoju publicznego,    2)  obrażać dobre obyczaje,    3)  ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy,    4)  naruszyć ważny interes prywatny. § 2. Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy także na żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie. § 3. Sąd może wyłączyć jawność całości albo części rozprawy, jeżeli choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat. Art. 361.  § 1. W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób biorących udział w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżonego. Jeżeli jest kilku oskarżycieli lub oskarżonych, każdy z nich może żądać pozostawienia na sali rozpraw po jednej osobie. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi obawa ujawnienia tajemnicy państwowej. § 3. W razie wyłączenia jawności przewodniczący może zezwolić poszczególnym osobom na obecność na rozprawie. O jawności rozprawy należy mówić w aspekcie zewnętrznym (wobec publiczności; w tym zakresie nazywa się często dyrektywę jawności zasadą publiczności) oraz wewnętrznym, wobec stron procesowych, ale niekiedy szerzej, wobec uczestników postępowania czy wobec osób biorących udział w postępowaniu.
Jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość postępowania, sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalenie przez nią przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (art. 358). Jest to rozwiązanie nowe (niewystępujące w poprzednim kodeksie), poszerzające uprawnienia stron i ułat­wiające m.in. opracowanie ewentualnego środka odwoławczego, a więc dalszą obronę interesów strony. Zwrócić wszakże trzeba uwagę, że zezwolenie takie nie obejmuje możliwości utrwalania obrazu.


(…)

… tajemnicą państwową, służbową lub tajemnicą związaną z wykonywaniem zawodu lub funkcji (art. 181).
Swoista niejawność towarzyszy instytucji świadka incognito. W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób biorących udział w postępowaniu (stron, ustawowych przedstawicieli, obrońców, pełnomocników, przedstawicieli społecznych, tłumaczy), po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz