zasada publiczno_ci i jej ograniczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zasada publiczno_ci i jej ograniczenia - strona 1 zasada publiczno_ci i jej ograniczenia - strona 2 zasada publiczno_ci i jej ograniczenia - strona 3

Fragment notatki:

Zasada publiczności oraz jej ograniczenia
Art. 355 KPK - rozprawa odbywa się jawnie, a ograniczanie jawności możliwe tylko ustawowo
jawność wewnętrzna - odnosi się tylko do stron i osób z nimi współdziałających (ujmowane jako element zasady konradyktoryjności)
jawność zewnętrzna odnosi się do ogółu społeczeństwa
jej dotyczy zasada publiczności z art. 355
spełnia funkcję wychowawczego oddziaływania wymiaru sprawiedliwości oraz funkcję kontroli społecznej nad działalnością organów wymiaru sprawiedliwości
jawność procesu wpływa na:
podniesienie poziomu pracy organów procesowych (przestrzeganie form)
podniesienie poziomu wystąpień uczestników
wzrost zaufania społeczeństwa
podniesienie poziomu świadomości i kultury prawnej
rozszerzenie zasady jawności: transmisje radiowe i telewizyjne, itp.
utrwalanie dźwięku i obrazu z rozprawy art. 357 KPK, sąd może zezwolić przedstawicielom radia telewizji itp., na rejestrację obrazu i dźwięku, jeżeli przemawia interes społeczny, nie utrudnia to prowadzenia rozprawy, a interes uczestnika się nie sprzeciwia - sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia art. 357§2 KPK
ustawa nie zezwala sądowi na udzielanie innym podmiotom zezwolenia na dokonywanie rejestracji wizualnej i audiowizualnej przebiegu rozprawy
na wniosek strony sąd może zezwolić na rejestrowanie dźwięku (nie może zakłócać prawidłowości postępowania) art. 358
jawność dotyczy:
rozprawy przed sądem I instancji, art. 355; sądem II instancji oraz przed SN jako sądem kasacyjnym, art. 355 w zw. 458 i 518
na rozprawie mogą być obecne: osoby, których sprawa dotyczy, a także inne osoby pełnoletnie i nieuzbrojone art. 356§1
przewodniczący może zezwolić na uczestnictwo małoletnim oraz osobom uprawnionym do noszenia broni art. 356§2
jako zarządzenie porządkowe: wydalenie z sali rozpraw osób nieliczących się z powagą sądu art. 372 w zw. 356§3
publiczność procesu nie może być udostępniona dla nieograniczonej ilości osób - warunki obiektywne ( wielkość pomieszczenia) - karty wstępu na salę sądową - zarządzenie administracyjne, w zakresie porządku i bezpieczeństwa - wydawane po kolei aż do wyczerpania
przyczyny wyłączenia jawności: art. 45 Konstytucji (ochrona moralności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrona życia prywatnego stron lub ważny interes prywatny)
obligatoryjne wyłączenie całej rozprawy:

(…)

… lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat art. 360 §3
jeżeli świadek koronny złożył wniosek o wyłączenie jawności na czas jego przesłuchania
w związku z przesłuchaniem w charakterze świadka lub biegłych osób:
zwolnionych przez organ przełożony z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej
zwolnionych przez sąd od obowiązku zachowania tajemnicy służbowej lub związanej z wykonywaniem zawodu
na żądanie świadka, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę najbliższą art., 183§2
w razie potrzeby ujawnienia dokumentów zawierających tajemnicę państwową, służbową lub zawodową art. 226
KK penalizuje publiczne rozpowszechnianie wiadomości z rozprawy sądowej z wyłączeniem jawności - kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2
Osoby zaufania art. 361§1 KPK - „cząstkowe ekwiwalenty publiczności”
złagodzenie wymogów tajności
uprawnienie przewodniczącego do zezwolenia poszczególnym osobom na obecność na rozprawie art. 361 §3
zezwolenie na obecność osób powołanych do kierowania działalnością administracyjna sądów
w razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie po 2 osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego oskarżyciela prywatnego i oskarżonego, - jeżeli kilku oskarżycieli to mogą wybrać po 1 osobie
wyłączenie osób zaufania, jeżeli zachodzi możliwość ujawnienia tajemnicy państwowej w czasie odczytywania protokołu z zeznań świadka incognito art. 393 §4 oraz w czasie przesłuchania świadka koronnego ogłoszenie wyroku zawsze odbywa się jawnie!!! - nie dot., ustnych motywów wyroku; art. 418§3 - po ogłoszeniu wyroku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz