Uprawnienia pracownika ze stosunku pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uprawnienia pracownika ze stosunku pracy - strona 1 Uprawnienia pracownika ze stosunku pracy - strona 2 Uprawnienia pracownika ze stosunku pracy - strona 3

Fragment notatki:

UPRAWNIENIA PRACOWNIKA UPRAWNIENIA ZE STOSUNKU PRACY:
1. Wynikają z KP i innych powszechnie obowiązujących ustaw. Czasami prawa powszechne (ale o lokalnym zasięgu) wynikają też z zakładowego lub ponadzakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu zatrudnienia. Uzupełnieniem praw o charakterze powszechnym są prawa odrębne przysługujące tylko osobom podlegającym pragmatykom urzędniczym (nie mają odpowiednika w powszechnym modelu zatrudnienia lub ich treść odbiega od regulacji powszechnego prawa pracy).
2. Każdy pracownik zatrudniony w administracji publicznej ma na podstawie Kodeksu pracy powszechne prawo do:
- kontynuowania stosunku pracy ( nie można go zmusić do pozostania w stosunku pracy wbrew jego woli ) art. 11 KP
- ochrony dóbr osobistych art. 11 1 KP
- równego traktowania i niedyskryminowania art. 11 2 KP
- godziwego wynagrodzenia art. 13
- wypoczynku (urlopu) art. 14
- bezpiecznych i higienicznych warunków pracy art.15
- ochrony socjalnej art. 16 - podnoszenia kwalifikacji art. 17
- partycypacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Ponadto prawem powszechnym pracownika administracji publicznej jest: - prawo do ochraniania jego uzasadnionych interesów przez pracodawcę (zasada dbałości o dobro pracownika)
- prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy
- prawo do sądu(zaskarżania decyzji pracodawcy)
- prawo do świadectwa pracy
- prawo do urlopu pracowniczego (inny niż wypoczynkowy np. bezpłatny, macierzyński)
Prawa pracownika zatrudnionego w AP wynikające z innych ustaw niż KP:
- prawo do odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (wynika z ustawy o szcz. zasadach rozwiązywania z pracownikami z przyczyn niedot. pracowników, której nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania - tzn. nie mają prawa do odprawy) .
3. Prawa odrębne pracownika AP , stanowią uzupełnienie jego praw powszechnych. Prawa odrębne koncentrują się wokół spraw związanych z wynagrodzeniem pracownika i innymi świadczeniami związanymi z pracą. Pragmatyki urzędnicze odnoszą się przede wszystkim do wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Przepisy ustawy w zakresie wynagrodzenia odnoszą się zarówno do urzędników państwowych jak i również pracowników nie będących urzędnikami. Urzędnikowi państwowemu przysługuje wynagrodzenie zależne od zajmowanego stanowiska, posiadanych kwalifikacji zawodowych, jakości oraz stażu pracy. Urzędnik państwowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swe obowiązki powinien być awansowany do wyższej grupy wynagrodzenia lub na wyższe stanowisko. Zasady corocznego podwyższania przeciętnego wynagradzania urzędników państwowych określają przepisy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, zaś średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych, które mogą doprowadzić do zwiększenia wynagrodzenia. Następuje to 3 m-ce po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

(…)

… stanowisku. Jeżeli pracownik samorządowy wykonuje polecenia służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy przysługują mu należności z tytułu podróży służbowej.
6. Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego (adekwatne do zajmowanego stanowiska), dodatku specjalnego wynikającego ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań oraz dodatku…
…, której wysokość ustala ustawa budżetowa. Członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek zadaniowy za wykonanie dodatkowych zadań powierzonych przez pracodawcę ze środków przeznaczonych na wynagrodzenie.
Dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dalej wzrasta o 1% za dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w służbie wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnione i te które z mocy przepisów odrębnych podlegają wliczeniu.
Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową w tej samej wysokości co pracownicy urzędów państwowych i pracownicy samorządowi. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w służbie wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia i te które z mocy przepisów odrębnych podlegają wliczeniu. Nie wlicza się zatrudnienia w Polskiej Partii Robotniczej i Org. Bezpieczeństwa.
Członkom korpusu służby cywilnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach . Członkowi , którego stosunek pracy ustał…
…. Jeżeli nie przepracował całego roku nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 m-cy. Okres 6 m-cy nie jest wymagany w ściśle określonych przypadkach min w nawiązaniu stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły, czy w związku ze śmiercią…
… jak wyżej jednak warunek jest urodzenie przed 1 stycznia 1949.
7. Wiele osób zatrudnionych w adm. publ. ma prawo do ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym i osobom pełniącym funkcje publiczne (rozumienie art. 115 KK) głównie podczas w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego (to przestępstwo umyślne) lub osoby przyznanej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz