Upadłość i postępowanie upadłościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 805
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Upadłość i postępowanie upadłościowe - strona 1 Upadłość i postępowanie upadłościowe - strona 2

Fragment notatki:

UPADŁOŚĆ I POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE Funkcja upadłości to eliminowanie z obrotu gospodarczego przedsiębiorców, którzy nie są w stanie sprostać zasadzie samofinansowania, a więc nie są w stanie pokrywać kosztów prowadzenia działalności z przychodów z prowadzenia tej działalności.
Upadłość jest to instytucja prawno-handlowa. W stan upadłości może być postawiony tylko przedsiębiorca, przy czym nie ma znaczenia jakiego rodzaju osobą jest przedsiębiorca (upadłość może być ogłoszona wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, osobą prawną i ułomną osobą prawną).
Upadłość może być ogłoszona w stosunku do wspólników handlowych spółek osobowych odpowiadających całym majątkiem za zobowiązania , partnerów spółek partnerskich, spółek z o. o. i akcyjnych, które nie są osobami prawnymi.
Upadłość regulują przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.
Przesłanki ogłoszenia upadłości: Przesłanki pozytywne - muszą zaistnieć by można było ogłosić upadłość.
Przesłanką pozytywną ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność, może ona przybrać 2 postaci:
uniwersalna postać niewypłacalności: odnosi się do wszystkich przedsiębiorców
o tej postaci upadłości mówi art 11 Prawa upadłościowego - niewykonywanie wymagalnych zobowiązań (chodzi tutaj o wszelkie zobowiązania, czyli także nie pieniężne)
sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli opóźnienie w płatności wynosi krócej niż 3 miesiące, a suma wymagalnych zobowiązań nie przekracza 10 - ciu % wartości przedsiębiorstwa
nadmierne zadłużenie - to nadwyżka zobowiązań nad ogółem majątku czyli nad aktywami przedsiębiorstwa
ta postać niewypłacalności odnosi się tylko do przedsiębiorstw będących osobami prawnymi lub ułomnymi osobami prawnymi (nie odnosi się do osób fizycznych);
pasywa to kapitał własny i zobowiązania, nadmierne zadłużenie to nadwyżka zobowiązań nad aktywami (czyli nad ogółem majątku)
Przesłanki negatywne - ich zaistnienie wyłącza możliwość ogłoszenia upadłości.
Negatywną przesłanką jest stan, w którym majątek upadłego nie wystarczy nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.
Jeżeli wystapi przesłanka negatywna, wówczas wniosek o ogłoszenie upadłości podlega oddaleniu, nawet gdy spełniona jest przesłanka pozytywna. Ustawa ''Prawo upadłościowe i naprawcze'' wprowadziła novum w postaci dwóch rodzajów upadłości: upadłość układowa - w toku postępowania upadłościowego wchodzi w grę możliwość zawarcia układu między upadłym dłużnikiem a wierzycielami ; wierzyciele w tym układzie mogą np. rozłożyć dług na raty, odwlec termin płatności lub część długu umorzyć ; jeżeli układ nie zostanie zawarty lub pomimo zawarcia układ nie zostanie wykonany, to przechodzi się do upadłości likwidacyjnej


(…)

… - od tego są 2 wyjątki : 1 - w szczególnych sytuacjach wniosek może złożyć organ założycielski jeżeli postępowanie upadłościowe dotyczy przedsiębiorstwa państwowego ; 2 - jeżeli zarząd osoby prawnej jest kolegialny, to legitymację do złożenia wniosku ma każdy z członków zarządu lub każdy z umocowanych do prowadzenia spraw i reprezentacji
dłużnik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek do złożenia wniosku…
… upadłościowy (ewentualnie syndyk)
jeżeli nie zachodzą przesłanki pozytywne ogłoszenia upadłości lub zachodzi przesłanka negatywna, następuje oddalenie wniosku
Skutki prawne ogłoszenia upadłości:
Skutki prawne ogłoszenia upadłości są różne w zależności od tego, jaki rodzaj upadłości zostanie ogłoszony.
I . skutki ogłoszenia upadłośći układowej:
działanie upadłego zostaje poddane nadzorowi wyznaczonego przez sąd nadzorcy sądowego - ważność czynności upadłego jest zależna od zgody nadzorcy, upadły jest podporządkowany nadzorcy
zachodzi konieczność zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu rozpoznania układu - układ jest przyjęty jeżeli osiągnie podwójną większość głosów ( tzn. określona większość musi reprezentować określoną większość (część) wierzytelności ) ; uchwalony układ dotyczy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Czyszczenie napisał(a):

2015-10-15 11:18:55

Upadłość konsumencka to temat rzeka. Bardzo rozbudowany i ciężko naprawdę o nim wszystko powiedzieć. Dlatego jeżeli są tutaj osoby spragnione nowych informacji to serdecznie zapraszamy do nas: http://upadlosckonsumencka.com.pl/