Uniwersytet w Białymstoku - strona 48

Przesłanki połączenia postępowań- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

. Przesłanki połączenia postępowań (art. 166 o.p.). Art. 166 op. Przesłanki połączenia postępowań: @ których prawa i obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej @ właściwy jest ten sam organ pod...

Kodeksowe postępowania szczególne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

KODEKSOWE POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE zredukowanie formalizmu w stosunku do postępowania zwyczajnego realizacja zasady szybkości procesowej i koncentracji procesu warunki tworzenia trybów szczególnych: istotne powody tworzenia uzasadniające odstępstwa od trybu szczególnego umożliwia to rozstrzygnię...

Sądy - uwagi ogólne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462

1.Uuwagi ogólne Wyróżniamy następujące sądy: Sądy rejonowe Sądy okręgowe sądy apelacyjne Sąd najwyższy Właściwością sądu nazywamy jego ustawowe uposażenie do dokonywania określonych czynności procesowych. Rodzaje właściwości sadu są określane według kryterium podmiotowe i przedmiotowe. Kryterium ...

Spory kompetencyjne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

5. Spory kompetencyjne Spory kompetencyjne mogą zaistnieć tylko między sądami równorzędnymi, w postaci sporów: spór pozytywny - gdy co najmniej dwa sądy lub organy uważają się za właściwe do rozpoznania sprawy (spór kompetencyjny rozstrzyga sąd wyższego rzędu nad sądem przekazanym) spór negatywny ...

Wyjście poza granice podmiotowe zaskarżenia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

Wyjście poza granice podmiotowe zaskarżenia art.435 instancja odwoławcza może zmienić albo uchylić orzeczenie na korzyść współoskarżonych, choćby nie wnieśli środka odwoławczego, jeśli je uchyliła lub zmieniła na rzecz współoskarżonego, którego środek odwoławczy dotyczy, gdy te same względy przemaw...

Zasada działania prokuratury

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 322

3. Zasady działania prokuratury I. Zasada substytucji Jest to dyrektywa według, której prokurator wyższego rzędu może zlecić wykonanie pewnych czynności prokuratorowi podrzędnemu. Wyjątkiem są czynności zastrzeżone dla prokuratorów określonego rzędu. II. Zasada dewolucji Prokurator wyższego rzędu m...

Uruchomienie postępowania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Uruchomienie postępowania przebieg procesu- rozciągłość w czasie, proces karny ma początek, przebieg, zakończenie, przechodzi przez kolejne następujące po sobie fazy; proces podzielony jest na stadia, fazy i pod fazy 3 stadia procesu postępowanie przygotowawcze postępowanie jurysdykcyjne postępo...

Zasada ustności- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

11. Zasada ustności Współczesny proces karny jest w zasadzie prowadzony w formie ustnej. Pełnia tej zasady jest realizowana w fazie głównej. Zasada ustności została wyrażona w art. 365 kpk. stanowiącym, że rozprawa odbywa się ustnie. Przejawem zasady ustności jest też: art. 367. 1 - przepis ten nak...

Cel czynności sprawdzających- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Jaki jest cel czynności sprawdzających? Art. 272 op. Czynności sprawdzające mają na celu: @ sprawdzenie terminowości: # składania deklaracji # wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów @ stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienion...

Cofnięcie odwołania- definicja - Przesłanka

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

. Przesłanki dopuszczalności cofnięcia odwołania (art. 232 o.p.). Art. 232 op. Strona może cofnąć odwołanie w każdym czasie przed wydaniem decyzji, za pewnymi wyjątkami. Tym wyjątkiem jest sytuacja gdy zachodzi prawdopodobieństwo pozostawienia w mocy decyzji wydanej z naruszeniem przepisów, które ...