Uniwersytet w Białymstoku - strona 212

Zakupy i usługi - słówka

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

ZAKUPY I USŁUGI Przetłumacz podane wyrazy / wyrażenia Chemist's - Butcher's - Greengrocer's - Grocer's - Baker's - Newsagent's - Souvenir - Pet - Duty - free - Junk shop - Queue - Trolley - Section - Shelves - Trader - Cash - To bargain - To rent...

Źródła prawa konstytucyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1302

Źródła prawa konstytucyjnego. Źródła prawa konstytucyjnego to źródło, które zawiera normy zaliczane do tej gałęzi prawa. Są to wszystkie normy dotyczące ustroju państwa, nie tylko konstytucyjne ale też normy zawarte w innych aktach normatywnych , o różnej mocy prawnej. System źródeł prawa złożony ...

Funkcja ustawodawcza Sejmu-opracowanie - Władza - ustawodawcza - Syst...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Funkcja ustawodawcza Sejmu. Funkcja ustawodawcza stanowi podstawową przesłankę określania roli parlamentu jako organu władzy ustawodawczej i polega na stosowaniu aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, najwyższej w systemie prawa wewnętrznego. Funkcję tę parlament sprawuje na zasadzie wyłącznośc...

Inicjatywa absolutorium parlamentarnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Inicjatywa absolutorium parlamentarnego. Absolutorium jest to pozytywne skwitowanie wykonania przez Radę Ministrów ustawy budżetowej w minionym roku budżetowym. W praktyce nabiera ono waloru szerszego, stanowiąc polityczną ocenę całokształtu działalności rządu. W obecnym stanie prawnym odmowa udzie...

Interpelacje i zapytania poselskie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Interpelacje i zapytania poselskie. Interpelacje i zapytania to indywidualne wystąpienia poselskie, które mogą być kierowane do premiera i poszczególnych członków Rady Ministrów i które rodzą obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 21 dni. Różnice polegają na przedmiocie, bo interpelacje dotyczą...

Odpowiedzialność prezydenta RP-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Odpowiedzialność prezydenta RP. Za swoją działalność urzędową prezydent nie ponosi odpowiedzialności parlamentarnej, natomiast w razie naruszenia Konstytucji lub ustawy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej...

Pojęcie podstawowych wolności, praw i obowiązków jednostki-opracowanie...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Pojecie podstawowych wolności, praw i obowiązków jednostki. O wolności mówimy w sytuacjach, gdy władza publiczna ma obowiązek powstrzymania się od ingerencji w działalność jednostki (a wiec wtedy, gdy mamy do czynienia z prawem negatywnym), o prawie - sytuacji, gdy władza publiczna ma obowiązek pod...

Uprawnienia Senatu RP-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Uprawnienia Senatu RP. Władza ustawodawcza jest powierzona wspólnie Sejmowi i Senatowi, ale sprawowanie kontroli nad działalnością rządu jest wyłączną domeną Sejmu. Kompetencje Senatu w zasadzie ograniczają się do udziału w ustawodawstwie, przy czym jednak sejm może narzucić Senatowi swoje stanowis...

Zasada powszechności wyborów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Zasada powszechności wyborów. Zasada ta określa krąg podmiotów, którym przysługują prawa wyborcze i wymaga, by wszystkim, w zasadzie, dorosłym obywatelom państwa przysługiwało co najmniej czynne prawo wyborcze. Przesłanki posiadania ...

Wykład - zgodność towaru z umową

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

zgodnośc towaru z umową Pojęcie zgodności towaru z umową stanowi domniemanie ( założenie ), że indywidualny towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. T...