Uniwersytet w Białymstoku - strona 213

Zobowiązania niezupełne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Zobowiązania niezupełne (łac. obligationes naturales) - takie stosunki zobowiązaniowe, które są pozbawione możliwości przymusowego dochodzenia świadczenia przez wierzyciela. Cechy charakterystyczne to niezaskarżalność oraz możliwość zatrzymania przez wierzyciela uzyskanego świadczenie w swoim majątk...

Agencje - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

. Agencje Są to państwowe jednostki organizacyjne, usytuowane na szczeblu centralnym, przeznaczone do wykonywania administracji publicznej w konkretnej, wyznaczonej dziedzinie, są powiązane z naczelnymi lub centralnymi organami administracji publicznej, są tworzone bezpośrednio przez ustawę i mają ...

Akt administracyjny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518

Akt administracyjny Akt administracyjny jest czynnością polegającą na zastosowaniu normy prawa administracyjnego, za jego pomocą norma generalna i abstrakcyjna zostaje przetworzona w normę konkretną i w zasadzie indywidualną, akt musi być podjęty na podstawie prawa, od obowiązków wynikających z akt...

Akty planowania - przeznaczenie terenu wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Akty planowania Dotyczą zachowań administracji publicznej przewidywanych w przyszłości, dotyczą zwłaszcza kwestii finansowych (budżety), strategicznych (na przykład tak zwane strategie rozwoju województw) lub zagadnień współpracy zagranicznej (na przykład wojewódzkie priorytety współpracy zagranicz...

Działy administracji rządowej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

. Działy administracji rządowej Poszczególnymi działami administracji rządowej kieruje minister właściwy do spraw oznaczonych nazwą danego działu (minister do spraw gospodarki, do spraw rolnictwa), przy czym dany minister może ...

Koncentracja i dekoncentracja - wykład - definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1225

Koncentracja i dekoncentracja Koncentracja polega na tym, że w danej dziedzinie administracji publicznej wykonuje swoje kompetencje tylko jeden organ administrujący, jeżeli takie organy są przynajmniej dwa, można już mówić o dekoncent...

Odesłania pozasystemowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2254

. Odesłania pozasystemowe To przepisy odsyłające do innych, ustanowionych już reguł, które nie należą do systemu prawa, przepisy łączą się wtedy z innym niż prawo regulatorem działania administracji, powoduje to, że zastosowanie reguł pozaprawnych staje się obowiązkiem określonego kręgu adresatów n...

Problem kodyfikacji prawa administracyjnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1806

Problem kodyfikacji prawa administracyjnego Prawo administracyjne składa się z 3 części prawa: • administracyjnego regulują organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego  • materialnego - ustanawiają wzajemne uprawnienia i obowiązki organów administracji państwowej i podmiotów znajdującyc...

Przedsiębiorstwo publiczne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

Przedsiębiorstwo publiczne Niektóre przedsiębiorstwa państwowe lub komunalne są wyposażane w kompetencje administracyjne i dlatego można je zaliczyć do podmiotów administrujących, należy do nich przedsiębiorstwo Poczta Polska, które sprawuje funkcję administracyjną w zakresie realizacji powszechnyc...

Rozporządzenie z moca ustawy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Rozporządzenie z mocą ustawy Wydaje je Prezydent RP wyłącznie w czasie stanu wojennego, gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzeniu, rozporządzenia mogą dotyczyć zasad działania organów władzy publicznej oraz zakresu, w jakim mogą w stanie wojennym zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i ob...