Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 242

Wykład - konstytucyjne obowiązki jednostki

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 266

Wymień konstytucyjne obowiązki jednostki obowiązek wierności RP - w tym: obowiązek troski o dobro wspólne obrona Ojczyzny obowiązek służby wojskowej Podmiotami tych obowiązków są tylko obywatele polscy. obowiązek przestrzegania prawa RP - odnosi się do wszystkich pozostających w obszarze obowi...

Wykład - najważniejsze rodzaje konstytucji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 637

Wymień najważniejsze rodzaje konstytucji: konstytucje pisane (w formie aktu/aktów normatywnych) i niepisane (oparte na prawie zwyczajowym, konwenansach konstytucyjnych i precedensach sądowych) konstytucje sztywne (o wyższej mocy pra...

Wykład - organy, urzędy pochodzące z wyborów powszechnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Wymień organy urzędy pochodzące z wyborów powszechnych Pierwsza izba parlamentu (w Polsce Sejm) - zawsze Druga izba parlamentu (w Polsce Senat) - nie ma powszechnego wymogu, ale jest to regułą w wielu krajach Wybory lokalne do szczebla gminnego - powszechna reguła Wybory lokalne na wyższych stop...

Wykład - ratyfikacja umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Wymień przypadki w jakich ratyfikacja umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie Umowy dotyczące: pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji członkowstwa RP w organi...

Wystąpienie prezydenta do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy -...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Wystąpienie prezydenta do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy, przed jej podpisaniem, z konstytucją jest to tzw. prewencyjna kontrola konstytucyjności dokonywana po uchwaleniu ustawy przez parlament, ale przed jej wejściem w życie jest to wyłączne uprawnienie prezydenta (na tym etapie istn...

Zakres działania komisji śledczej - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Zakres działania komisji śledczej zakres działania komisji śledczej jest ustalany przez Sejm - przy okazji jej powoływania zakres działania może obejmować każdą sprawę ale sprawa ta musi być precyzyjnie oznaczona co do zakresu przedmiotowego jak i czasowego przedmiot dochodzeń musi mieścić się w...

Opracowanie - zasada dwuizbowości parlamentu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

zasada dwuizbowości parlamentu Zasada dwuizbowości polega na tym, że parlament ma strukturę złożoną - składa się z dwóch izb - pierwszej i drugiej. W Polsce obecnie mamy (od 1989 r.) Sejm (izba pierwsza) i Senat (izba druga). Z istnieniem dwóch członów parlamentu związane jest określenie podziału ...

Zasada jawności praw parlamentarnych - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Zasada jawności praw parlamentarnych obejmuje: Posiedzenia Sejmu i Senatu są jawne. Zasada ta ma charakter zupełny i obejmuje: jawność i publiczność obrad - stworzenie możliwości bezpośredniej obserwacji przebiegu obrad przez publiczność, media dostępność dokumentów i materiałów stanowiących prze...

Opracowanie - zasada jednolitosci składu izby

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

zasada jednolitości składu izby Przedstawicielski charakter I izby ustanawia zasadę jednakowej sytuacji prawnej jej członków (zasadę jednolitości składu). Wszyscy deputowani są wybierani w oparciu o takie same zasady prawa wyborczego i...

Opracowanie - zasada jednoroczności okresowości budżetu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

zasada jednoroczności okresowości budżetu budżet państwa jest uchwalany na rok budżetowy jeżeli jest to niemożliwe - wówczas powinno dojść do uchwalenia ustawy o prowizorium budżetowym, obejmującej krótszy okres dopóki nie wejdzie w życie ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym - gos...