Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 243

Opracowanie - zasada powszechności

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

zasada powszechności Zasada ta określa krąg podmiotów, którym przysługują prawa wyborcze i wymaga, by wszystkim dorosłym obywatelom przysługiwało co najmniej czynne prawo wyborcze. Zasada ta zakłada, że wszelkie podmiotowe ograniczenia praw wyborczych mogą mieć jedynie naturalny charakter, wyklucz...

Opracowanie - zasada sesyjności prac parlamentu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

zasada sesyjności prac parlamentu W ramach kadencji parlamentu wyodrębnia się krótsze odcinki czasowe (sesje), w ramach których izby mogą zbierać się na posiedzenia plenarne. W okresie międzysesyjnym nie ma możliwości zwołania izby (z wyjątkiem sesji nadzwyczajnej). W okresie międzysesyjnym kompete...

Opracowanie - zasada tajnosci głosowania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

zasada tajności głosowania Zasada ta oznacza zagwarantowanie każdemu wyborcy, że treść jego decyzji wyborczej nie będzie mogła być ustalona i ujawniona. Każdy wyborca musi oddawać głos w takich warunkach politycznych i technicznych, które wykluczają możliwość takiego ustalenia i stwarzają nieskrępo...

Opracowanie - zasada większości bezwzględnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

zasada większości bezwzględnej i kiedy jest stosowana Zasada ta odnosi się do sposobu ustalania wyników głosowania. Narzuca wymóg uzyskania: największej liczby głosów określa odsetek oddanych głosów, który musi być wyższy niż 50%. ...

Zasada wolności w ujęciu formalnym - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Zasada wolności w ujęciu formalnym Formalne pojmowanie zasady wolności to wolność jako zakres swobody, wyznaczonej prawem. Składają się na nie: zasada wolności w znaczeniu pozytywnym - swoboda czynienia wszystkiego, co nie jest przez prawo zakazane - człowiek nie musi wskazywać podstawy swego dział...

Zasady ustanawiania ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnyc...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Zasady ustanawiania ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności ograniczenia materialne - ograniczenia te mogą być ustanawiane tylko dla ochrony ważnego interesu publicznego, muszą dotyczyć jednej z sześciu wartości: bezpieczeństwa państwa porządku publicznego środowiska ...

Wykład - referendum i jego istota

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Zdefiniuj pojęcie referendum i jego istotę Referendum - głosowanie ludowe, jest formą demokracji bezpośredniej, polegającą na wypowiadaniu się wyborców w głosowaniu na tematy dotyczące spraw całego państwa lub jego określonej częśc...

Pojęcie porozumienia według UOKIK - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Pojęcie porozumienia według UOKIK porozumienia: a)  umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, b)  uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lu...

Rejestry działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Rejestry działalności gospodarczej Status prawny przedsi ę biorcy nabywa si ę przez uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (dot. osób fizycznych). Istniej ą ce w Polsce rejestry przedsi ę biorców to m.in.: KRS, EDG, rejestr działalności regulowa...

Publiczne prawo gospodarcze - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

POTRĄCENIA ZA ZGODĄ PRACOWNIKA. Dopuszczalne są potrącenia z wynagrodzenia za pracę należności za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. Dotyczy to w szczególności wierzytelności pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej czy określonych wierzytelności pracodawcy, w tym zwłaszcza z tytułu wyrządzenia m...