Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 241

Zasada konstytucyjna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

W jakim celu ustawodawca posługuje się zasadą konstytucyjną? Zasada konstytucyjna, ze względu na swoją specyfikę jest niedookreślona. Odwołuje nas do aksjologii pozakonstytucyjnej. Określa, że treści konstytucyjne są kształtowane przez pewne wa...

Ważność a wynik referendum - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Ważność a wynik referendum Referendum jest ważne, jeżeli przy jego przeprowadzeniu nie doszło do takich naruszeń prawa, które mogły mieś wpływ na wynik głosowania. O wyniku referendum decyduje frekwencja głosujących oraz liczba głosów oddanych na jedną z alternatyw. Wynik jest wiążący co do zasady...

Warunki reprezentatywności parlamentu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Warunki reprezentatywności parlamentu musi być odpowiednio ukształtowane prawo wyborcze ustalone klauzule zaporowe, które ograniczają dostęp do podziału mandatów podmiotom o bardzo niskim poparciu społecznym określona zasada repartycji mandat (podział mandatów) - Polska przyjmuje system proporcjo...

Wicemarszałek Sejmu - tryb wybierania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Wicemarszałek Sejmu tryb wybierania wybierany przez Sejm na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji kandydaturę może zgłaszać grupa min. 15 posłów wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 50% ustawow...

Wskaż istotne różnice szczegółowe w strukturze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

Wskaż istotne różnice szczegółowe w strukturze organizacyjnej Sejmu i Senatu Senat ma ograniczoną liczbę wicemarszałków - maksymalnie 4 odmienna struktura komisji stałych - regulamin przewiduje 14 komisji, w tym 3 o charakterze funkcjonalnym; zakres działania komisji problemowych musi uwzględniać ...

Związek parlamentu z władzą wykonawczą - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Wyjaśnij związek parlamentu z władzą wykonawczą uczestnictwo w powoływaniu rządu możliwość pociągnięcia rządu lub ministrów do odpowiedzialności parlamentarnej, możność pociągnięcia prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjn...

Wymagania stawiane aktom prawa wewnętrznego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Wymagania stawiane aktom prawa wewnętrznego Każdy akt prawa wewnętrznego: może być adresowany tylko do jednostek organizacyjnych podległych organowi wydającemu ten akt może obowiązywać tylko te jednostki, a nie może działać na zewnątrz, w szczególności nie może być podstawą do wydawania decyzji wo...

Katalog praw i wolności osobistych - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Wymień katalog praw i wolności osobistych Prawa i wolności osobiste ujęte są w zasadzie jako prawa człowieka - więc ich podmiotem jest każdy, znajdujący się pod władzą państwa polskiego. Należą do nich: prawo do życia nietykalność osobista prawo do rzetelnej procedury sądowej prawo do ochrony p...

Wykład - kompetencje Zgromadzenia Narodowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 273

Wymień kompetencje Zgromadzenia Narodowego Zgromadzenie Narodowe działa w przypadkach określonych w Konstytucji. Kompetencje Zgromadzenia mają charakter enumeratywny, a są to: przyjmowanie przysięgi od nowo wybranego prezydenta stwierdzanie trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze...