Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 237

Organizacja rady - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Organizacja rady (sejmiku) rada (sejmik) wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących rada (sejmik) powołuje stałe i doraźne komisje, w skład których mogą wchodzić osoby nie będące radnymi rada (sejmik) powołuje komisję ...

Organy NSA - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Organy NSA Prezes NSA powoływany na 6-letnią kadencję przez Prezydenta RP spośród 2 kandydatów przedstawionych przez ZO NSA Wiceprezesi stoją na czele każdej izby NSA (Izba Finansowa, Izba Gospodarcza, Izba Ogólnoadministracyjna) wiceprezesi powoływani i odwoływani są przez Prezydenta RP na wnio...

Partie polityczne - pojęcie i cechy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Partie polityczne - pojęcie i cechy Partie polityczne to zorganizowane struktury jednoczące obywateli dla formułowania, wyrażania i realizowania celów politycznych, dążące do zdobycia władzy politycznej w państwie. Cechy partii politycznych członkami partii mogą być tylko obywatele polscy zrzesza...

Kontrola NIK - omówienie - Legalność

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Pod jakim kątem NIK kontroluje działalność organów samorządu terytorialnego. komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych? Działalność organów samorządu terytorialnego. komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych jest kontrolowana przez NIK p...

Klasyfikacja wewnętrznych organów sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Podaj klasyfikację organów wewnętrznych Sejmu i wymień do którego rodzaju należą konkretne organy Sejmu organy kierownicze marszałek Sejmu (Senatu) Prezydium Sejmu (Senatu) Konwent Seniorów - szczególny organ polityczno-doradczy organ...

przykład pozaprawnych zwyczajów należących do systemu wyborczego - om...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

Podaj przykład pozaprawnych zwyczajów należących do systemu wyborczego Sposób wewnątrzpartyjnego wyłaniania kandydatów na obieralne stanowiska państwowe (określenie organów partii upoważnionych do proponowania kandydatów, organy upoważnione do zatwierdzania tych propozycji i formowania listy kandyd...

Podmioty poddawane kontroli NIK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Podmioty poddawane kontroli NIK organy administracji rządowej NBP państwowe osoby prawne inne jednostki organizacyjne organy samorządu terytorialnego, komunalne osoby prawne inne komunalne jednostki organizacyjne inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, ale tylko w zakresie, w jak...

Podstawowe funkcje TK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

podstawowe funkcje TK: kontrola norm - orzekanie o zgodności aktów normatywnych (zawartych w nich norm) z aktami (normami) wyższego rzędu orzekanie o skargach konstytucyjnych rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa orzekanie o zgodności z konstytu...

Pozycja ustrojowa NBP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Pozycja ustrojowa NBP Narodowy Bank Polski jest organem konstytucyjnym, postawionym poza schematem trójpodziału władz. NBP jest centralnym bankiem państwa i z tego tytułu przysługuje mu szczególny zakres działania: wyłączne prawo emisji pieniądza ustalanie i realizowanie polityki pieniężnej kons...

Prawo zwyczajowe przykład - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

Prawo zwyczajowe przykład Prawo zwyczajowe - to normy prawne powstałe w drodze długotrwałego stosowania zwyczajowo przyjętych rozwiązań i mające moc obowiązującą taką, jak prawo stanowione. Prawo zwyczajowe kształtuje się tylko w systemach o ustabilizowanym charakterze. Przykład prawa zwyczajoweg...