Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 236

Szczególna forma konstytucji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Na czym polega szczególna forma konstytucji? Szczególna forma konstytucji polega przede wszystkim na jej szczególnej nazwie. Tylko ten akt jest określany mianem „konstytucja”, ponadto akt ten powstaje w szczególnym trybie i w szczególnym trybie jest zmieniany. W RP konstytucja jest przygotowywana ...

Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1050

Na czym polega zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych? Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych polega na przerwaniu materialnej ciągłości prac parlamentu - wszelkie sprawy, wnioski, przedłożenia niezakończone w Sejmie czy w Se...

Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego Nadzór oznacza szczególną relację pomiędzy dwoma podmiotami (organami) w administracji publicznej, w ramach której: organowi nadzorującemu przysługują prawne środki władczego oddziaływania na postępowanie i sytuację organu nadzorowanego środki te ...

Niepołączalność materialna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

niepołączalność materialna Niepołączalność materialna oznacza zakaz podejmowania pewnych typów działalności w okresie sprawowania mandatu. Konstytucja wymienia tu: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której osiągane są korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialneg...

Obowiązki RPO wobec Sejmu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Obowiązki RPO wobec Sejmu obowiązek corocznego przedstawiania Sejmowi i Senatowi informacji o swojej działalności oraz informację o stanie przestrzegania wolności oraz praw człowieka i obywatela. informacje te są podawane do publicznej wiadomości obowiązek przedstawiania określonych informacji lu...

Obwody głosowania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Obwody głosowania Obwód głosowania to jednostka terytorialna, w ramach której oddaje głosy określona grupa wyborców. Obwody są tworzone jednolicie dla wszystkich wyborów przez rady gmin, działające na wniosek wójta/burmistrza lub prezydenta. W skład każdego okręgu wchodzi kilka obwodów. W obwodach...

Odpowiedzialność polityczna rządu przed Sejmem - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

odpowiedzialność polityczna rządu przed Sejmem Rząd ponosi za swoją działalność odpowiedzialność polityczną przed Sejmem - co oznacza, że premier może być zmuszony do złożenia dymisji swego gabinetu, jeżeli Sejm negatywnie oceni jego działalność i da temu wyraz w formie uchwały o wotum nieufności. ...

Odpowiedzialność prezydenta - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Odpowiedzialność prezydenta. jaką odpowiedzialność ponosi prezydent RP Prezydent nie ponosi odpowiedzialności parlamentarnej (politycznej) za działalność urzędową. Prezydent, w razie naruszenia konstytucji lub ustawy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej odpowiedzialność kons...

Odpowiedzialność regulaminowa posłów - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

odpowiedzialność regulaminowa posłów Odnosi się do sytuacji, w której poseł: nie wykonuje obowiązków poselskich, zachowuje się w sposób niegodny posła, naruszy lub niedopełnia niektórych obowiązków nałożonych przez ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora W takich sytuacjach Prezydium Sejmu l...

Ograniczenia zakresu immunitetu materialnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 203

Ograniczenia zakresu immunitetu materialnego immunitet materialny chroni tylko działalność mieszczącą się w granicach funkcji członka parlamentu wykonywanie mandatu może następować tylko przy użyciu godziwych metod postępowania (np. nie jest chroniony czyn polegający na znieważeniu) deputowany ni...