Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 235

Konstytucyjna wolność zrzeszania się - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Na czym polega konstytucyjna wolność zrzeszania się? Konstytucyjna wolność zrzeszania się dotyczy swobody zakładania zrzeszeń i swobody uczestniczenia w nich. Formy prawne zrzeszeń: związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, organizacje pracodawców stowarzyszenia ruchy obywatelsk...

Konstytucyjne prawo do nauki - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 273

Na czym polega konstytucyjne prawo do nauki? obowiązek nauki do 18 roku życia nauka w szkołach musi mieć charakter nieodpłatny nakaz zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia oraz tworzenia systemów pomocy dla...

Kontrola władzy sądowniczej nad rozporządzeniami - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Na czym polega kontrola władzy sądowniczej nad rozporządzeniami? Rozporządzenia mogą zostać zakwestionowane przed: TK - który może orzec o generalnej utracie mocy obowiązującej rozporządzenia lub jego przepisów sprzecznych z ustawami, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi sądami powszechnymi bąd...

Nietykalność osobista - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Na czym polega nietykalność osobista zakaz poddawania eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody zakaz poddawania torturom, okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu zakaz stosowania kar cielesnych zakaz pozbawiania wolności, z wyjątkiem przypad...

Normatywny charakter konstytucji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Na czym polega normatywny charakter konstytucji? Konstytucja jest ustawą, więc ma charakter aktu normatywnego, a co za tym idzie - jest aktem powszechnie obowiązującym wiąże wszystkie organy władzy publicznej i wszystkich obywateli - podmioty te mają obowiązek powstrzymywania się od działań sprzec...

Prawo do ochrony prywatności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 245

Na czym polega prawo do ochrony prywatności? prawo do ochrony życia prywatnego prawo do ochrony życia rodzinnego prawo do ochrony czci i dobrego imienia prawo do decydowania o swoim życiu osobistym zakaz zmuszania przez organy władzy publicznej do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań rel...

Prawo do ochrony zdrowia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Na czym polega prawo do ochrony zdrowia? prawo to przysługuje każdemu obywatele mają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych państwo ma obowiązek stworzenia i utrzymywania publicznej służby zdrowia państwo ma obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdro...

prawo udziału w życiu publicznym - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Na czym polega prawo udziału w życiu publicznym? prawo głosowania w wyborach i referendach prawo kandydowania w wyborach prawo inicjatywy ustawodawczej prawo dostępu do służby publicznej - w tym dostęp do służby wojskowej prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej or...

Polega procedura ustawodawcza projektu pilnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Na czym polega procedura ustawodawcza projektu pilnego? Pilność projektu oznacza obowiązek Sejmu do jego rozpatrzenia w możliwie krótkim terminie, ale konstytucja tego terminu nie określa. Regulamin Sejmu określa, że komisja rozpatrująca projekt powinna zakończyć prace nie później niż w ciągi 30 d...