Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 224

Funkcje kontrolne Parlamentu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Funkcje kontrolne Parlamentu. kontroluje działalność Komisji, Rady Ministrów, Rady Europejskiej oraz ciał odpowiedzialnych za politykę zagraniczną i sprawy bezpieczeństwa, może zwracać się do Komisji i Rady z zapytaniami, przysługuje mu prawo powoływania tymczasowych komisji śledczych (Komitetów ...

Katalog aktów prawa wspólnotowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

Katalog aktów prawa wspólnotowego. W ramach WE oraz EWEA: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia nieoznaczone akty prawne; W ramach EWWiS: decyzje o charakterze ogólnym (odpowiadają rozporządzeniom WE i EWEA), zalecenia (odpowiadają dyrektywom WE i EWEA), decyzje o charakterze indyw...

Komitet Ekonomiczny i Społeczny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Komitet Ekonomiczny i Społeczny (skład i zadania). Skład: nie może przekroczyć 350 osób; Polsce przyznano 21 miejsc; członkowie Komitetu, nazywani "Doradcami”, są mianowani przez Radę na okres 4 lat; kandydatów przedstawiają państwa członkowskie, po konsultacji z narodowymi organizacjami obywa...

Kompetencje Trybunału Obrachunkowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Kompetencje Trybunału Obrachunkowego. ma prawo kontrolowania wszystkich organów lub osób, które zarządzają finansami Wspólnoty lub zajmują się przechowywaniem jej funduszy; bada księgi pod kątem ich rzetelności, zgodności z prawem i prawidłowości zawieranych transakcji oraz solidności zarządzania f...

Kompetencje wykonawcze Komisji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Kompetencje wykonawcze Komisji. ma za zadanie zapewnić przestrzeganie przepisów traktatowych oraz wtórnego prawa wspólnotowego, prowadzenie bieżących spraw związanych ze stosunkami zewnętrznymi Wspólnoty i reprezentowanie jej w organizacjach międzynarodowych, zarządzanie wydzielonymi funduszami (n...

Konferencje przeglądowe czyli od KBWE do OBWE-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 266

Konferencje przeglądowe czyli od KBWE do OBWE. Konferencje przeglądowe poprzedzają i przygotowują spotkania na szczycie, a także dokonują przeglądu i oceny realizacji zadań zawartych w Akcie Końcowym. 1977 - Belgrad, 1980-83 - Madryt, 1986 - Wiedeń, III.1989 - Paryż: spotkanie państw, które pod...

Organizacje powszechne a organizacje grupowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Organizacje powszechne a organizacje grupowe (partykularne). Organizacje powszechne - wszelkie organizacje, których zasięg i odpowiedzialność mają zasięg światowy, zmierzają do objęcia wszystkich państw swym składem, choć status może określać warunki przystąpienia. Organizacje grupowe mają ogranic...

Organizacje powszechne i partykularne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1435

Organizacje powszechne i partykularne. Podział ze względu na zasięg członkostwa: powszechne (uniwersalne) - zapewniona jest formalna oraz powszechna dostępność do niej zadeklarowana w statucie; zmierzają do objęcia wszystkich państw do swego składu członkowskiego; np. ONZ,

Organizacje pozarządowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Organizacje pozarządowe (cechy charakterystyczne, cele). Tworzone są przez osoby ze wspólnymi zainteresowaniami, zawodami, które określają ich cele. Członkami są zwykle osoby fizyczne lub prawne z różnych państw, mogą jednak obejmować też państwa. Ustanawiane są na podstawie przepisów krajowych pań...

Organy Unii a instytucje Wspólnot-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Organy Unii a instytucje Wspólnot. Unia Europejska - poza Radą Europejską - nie posiada żadnych organów. Rada, Komisja, a także Parlament i Trybunał Sprawiedliwości pozostają organami WE i nie stały się organami UE z chwilą jej utworzenia. Organy te jednak mogą - na podstawie TUE, podejmować działa...