Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 225

Pierwszeństwo stosowania prawa wspólnotowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Pierwszeństwo stosowania prawa wspólnotowego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w sprawie Costa contra Enel (1964 r.), że państwa członkowskie Wspólnoty definitywnie przekazały prawa władcze utworzonemu przez siebie wspólnemu organizmowi prawnemu i nie mogą już ich anulować poprzez póź...

Pojęcie i rodzaje polityk Wspólnoty Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zieli_ski
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Pojęcie i rodzaje polityk Wspólnoty Europejskiej. polityka gospodarcza - oparta na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich, rynku wewnętrznym (swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitałów) i określeni...

Pojęcie prawa europejskiego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Pojęcie prawa europejskiego. w znaczeniu szerszym - prawo tworzone pod auspicjami (w ramach) wszystkich europejskich organizacji międzynarodowych (nie obejmuje ono różnych gałęzi prawa wewnętrznego poszczególnych państw); w znaczeniu ścisłym - prawo tych organizacji międzynarodowych, których cechą...

Postępowanie odwoławcze - omówienie - Sąd Pierwszej Instancji

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Postępowanie odwoławcze. Od orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji przysługuje odwołanie do ETS, które ograniczone jest do kwestii prawnych. Podstawy odwołania są następujące: brak kompetencji Sądu Pierwszej Instancji, uchybienia proceduralne powodujące szkodę dla interesów strony odwołującej się, na...

Postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo UE - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo UE. Rada Ministrów przekazuje projekt aktu wykonawczego do Komisji Sejmowej, która dany akt opiniuje. Komisja może nakazać RM zajęcie określonego stanowiska podczas głosowania nad danym ak...

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 238

Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. 18.IV.1951 r. - został w Paryżu podpisany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS); Traktat został podpisany przez 6 państw: Francję, Belgię, Holand...

Prawo pierwotne i prawo pochodne wtórne Wspólnot - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 273

Prawo pierwotne i prawo pochodne wtórne Wspólnot. prawo pierwotne - traktaty założycielskie wraz z załącznikami, protokołami itp. Oraz późniejsze postanowienia traktatowe wprowadzające do nich zmiany i uzupełnienia (prawo traktatowe), a także niepisane prawo wspólnotowe (ogólne zasady wspólne dla s...

Prawo stanowione przez organizacje międzynarodowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jerzy Zieliński
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Prawo stanowione przez organizacje międzynarodowe (uchwały organizacji międzynarodowych). Uchwały to wszystkie formalnie podjęte akty woli org. międzynarodowych, wydane przez ich statutowo upoważnione organy o char. kolegialnym. Mogą mieć różne nazwy i charakter - należą do nich np. zalecenia, reko...