Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 219

Skarga do sądu administracyjnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Kiedy można wnieść skargę do sądu administracyjnego? Właściwość sądów administracyjnych obejmuje wszystkie sytuacje, w których organ administracji publicznej podejmuje (lub obowiązany jest podjąć) określone rozstrzygnięcie władcze dotyczące sytuacji prawnej jednostki. Skargę do sądu administracyjn...

Policentryczność prawa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 378

multicentryczność prawa. Wieloskładnikowy system prawa w RP Multicentryczność prawa oznacza, że prawo ma wieloskładnikowy charakter. W Polsce obowiązują trzy porządki prawne (trzy źródła prawa), które wynikają z art. 9, 87 ust. 1 oraz 90-91 Konstytucji: prawo wewnętrzne prawo międzynarodowe praw...

Objęcie urzędu prezydenta - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Objęcie urzędu prezydenta następuje po złożeniu przysięgi przez Zgromadzeniem Narodowym ostatniego dnia przed upływem kadencji poprzedniego prezydenta objęcie urzędu oznacza przekształcenie prezydenta elekta w prezydenta urzędującego posiadające pełnię kompetencji przyznanych mu przez konstytucję...

Podmiot prawa uprawniony do wystąpienia ze skargą konstytucyjną - omów...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Podmiot prawa uprawniony do wystąpienia ze skargą konstytucyjną Podmiotem prawa uprawnionym do wystąpienia ze skargą konstytucyjną są: każdy obywatel i inne osoby fizyczne, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. osoby prawne (partie polityczna, związki zawodowe, podmioty gospod...

Pojęcie niezawisłości sędziowskiej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

pojęcie niezawisłości sędziowskiej Konstytucja stanowi, że sędziowie są niezawiśli i podlegają jedynie konstytucji oraz ustawom. Zdaniem TK niezawisłość oznacza zarówno niezależność sędziego od stron sporu jak i od organów państwa....

Pojęcie stan klęski żywiołowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

pojęcie stan klęski żywiołowej Stan klęski żywiołowej jest rozumiany jako: katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki: zagrażają życiu lub zdrowiu znacznej liczby osób, mieniu o wielkich rozmiarach, środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skuteczne tylko prze...

Pojęcie sytuacji kryzysowej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

pojęcie sytuacji kryzysowej Sytuacja kryzysowa to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do prz...

Prawo żądania wysłuchania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

prawo żądania wysłuchania Prawo żądania wysłuchania towarzyszy ustalaniu faktów dotyczących funkcjonowania rządu i ministrów, a polega na dokonywaniu ocen i formułowaniu różnego rodzaju sugestii, do których adresaci powinni się ustosunkowywać. Te oceny i sugestie nie mają prawnie wiążącego charakt...