Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 220

opróżnienie urzędu prezydenta RP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

przypadki kiedy następuje opróżnienie urzędu prezydenta RP śmierć prezydenta zrzeczenie się urzędu trwała niezdolność do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia złożenie prezydenta z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu stwierdzenie nieważności wyboru prezydenta lub z innych przyczyn nie ob...

Różnica między stanem wojennym a stanem wojny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 7532

różnica między stanem wojennym a stanem wojny Istotą stanu wojennego jest wprowadzenie szczególnych zmian w wewnętrznym porządku państwa, a istotą stanu wojny jest oddziaływanie zewnętrzne, na płaszczyźnie prawa międzynarodowego. Wprowadzenie ...

Rządowe Centrum Legislacji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Rządowe Centrum Legislacji działa przy prezesie Rady Ministrów jako wyodrębniona jednostka organizacyjna jego podstawowym zadaniem jest koordynacja działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa RM i innych organów administracji rządowej ...

Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie - Prawa człowieka

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art. 208-212 Konstytucji oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i ...

Skład Trybunał Stanu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350

Skład TS Przewodniczący, którym jest z urzędu I prezes SN 2 zastępców przewodniczącego 16 członków członkowie TS, poza przewodniczącym, są wybierani przez Sejm na okres jego kadencji ponowny wybór jest dopuszczalny zastępcy przewodniczącego, oraz min. połowa pozostałych członków TS musi mieć k...

Sposób powoływania Prezesa i wiceprezesa TK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Sposób powoływania Prezesa i wiceprezesa TK Prezesa i wiceprezesa TK powołuje Prezydent RP spośród kandydatów (po dwóch na każde stanowisko) przedstawionych przez ZO TK. Prezydent może mianować tylko jedną z dwóch osób wskazanych przez TK. Odmowa mianowania obydwu kandydatów stanowi

Trójszczeblowy podział terytorialny państwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 210

trójszczeblowy podział terytorialny państwa trójszczeblowy podział terytorialny państwa polega na wprowadzeniu podziału państwa na gminy, powiaty i województwa i ustanowieniu samorządu na każdym z tych szczebli. szczeble gminny i powiatowy mają charakter czysto samorządowy szczebel województwa ma...

Utrata stanowiska sędziego Trybunału Stanu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Utrata stanowiska sędziego TS następuje na skutek: zrzeczenia się funkcji trwałej utraty zdolności do wykonywania czynności skazania prawomocnym wyrokiem. W razie wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory uzupełniające. Członkowie TS w odróżnieniu do sędziów TK i sądów powierzone im funkcje w...

Podejmowanie uchwał przez Naczelny Sąd Administracyjny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

W jakich sytuacjach NSA podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych NSA podejmuje takie uchwały: na tle odpowiedniego przedłożenia przez skład NSA w związku z rozpoznawaniem konkretnej sprawy na wniosek prezesa NSA, Prokuratora Generalnego bądź RPO dla wyjaśnienia przepisów ...

Pozbawienie posła (senatora) mandatu parlamentarnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

W jakiej sytuacji jest możliwe pozbawienie posła (senatora) mandatu parlamentarnego Na podstawie orzeczenia TS, jeżeli poseł, czy senator naruszy antykorupcyjne zakazy (zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego i zakaz na...