Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 218

Cechy wspólne sądów i trybunałów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Cechy wspólne sądów i trybunałów: zasada niezawisłości sędziowskiej oparcie działalności władzy sądowniczej wyłącznie na prawie (a nie na politycznych kryteriach celowości, czy efektywności) powierzenie władzy sądowniczej zadania rozstrzygania prawnych spraw i sporów, powstających w procesie stos...

Charakterystyka komisji wspólnych tworzonych przez rząd

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 196

charakterystyka komisji wspólnych tworzonych przez rząd komisje wspólne mogą być tworzone, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów składają się z przedstawicieli rządu oraz przedstawicieli określonej instytucji lub środowiska celem takich komisji jest wypracowywanie wspólnego stanowiska - s...

Charakterystyka sądów administracyjnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Charakterystyka sądów administracyjnych Sądy administracyjne należą, obok sądów wojskowych do sądów szczególnych - i są usytuowane poza systemem sądów powszechnych. Sądami administracyjnymi są: Naczelny Sąd Administracyjny wojewódzkie sądy administracyjne, które mogą być tworzone dla obszaru jed...

Cztery płaszczyzny współpracy RM z Sejmem

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

Cztery płaszczyzny współpracy RM z Sejmem i Senatem w sprawach wynikających z członkowstwa Polski w UE: Obowiązek przedstawiania Sejmowi i Senatowi informacji o udziale RP w pracach UE; Współpraca w zakresie stanowienia prawa UE; Współpraca w zakresie stanowienia prawa polskiego wykonującego praw...

Dwie podstawowe formy odpowiedzialności egzekutywy - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 154

dwie podstawowe formy odpowiedzialności egzekutywy odpowiedzialność parlamentarna - odpowiedzialność za polityczny kierunek sprawowania urzędu oraz za podjęte akty oraz decyzje. Prawo do pociągania do odpowiedzialności parlamentarnej przysługuje parlamentowi odpowiedzialność konstytucyjna - odpowi...

Funkcje Parlamentu Europejskiego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Funkcje Parlamentu Europejskiego funkcja opiniodawcza - opinie mogą dotyczyć każdej sprawy UE, ale nie mają charakteru prawnie wiążącego funkcja stanowiąca - akceptacja PE jest konieczna dla powołania przewodniczącego KE, a także dla uchwalenia budżetu UE funkcja kontrolna - która łączy się z zas...

Istota urzędu ombudsmana - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

Istota urzędu ombudsmana Instytucja ombudsmana - to szczególny organ powiązany z parlamentem i czuwający nad prawidłowością postępowania administracji publicznej wobec obywateli. Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielnym organem konstytucyjnym. Przedmiotem jego zainteresowań jest sfera funkcjon...

Istota weta ustawodawczego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

istota weta ustawodawczego Zgłoszenie weta ustawodawczego jest wynikiem negatywnej oceny ustawy przedstawionej do odpisu, zarówno z powodów prawnych jak i politycznych. Prezydent dysponuje tu swobodą uznania. Celem weta jest zahamowanie postępowania ustawodawczego i ponowne przekazanie ustawy Sejm...

Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie - Najwyższa Izba Kontroli

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 245

Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich postanowi podjąć sprawę, to może: samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające, zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontro...