Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 199

Podstawowe konsekwencje hierarchizacji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Podstawowymi konsekwencjami hierarchizacji są: wymóg zgodności aktów niższego szczebla z aktami wyższego szczebla wymóg, by uchylenie, zmiana lub zawieszenie aktu danego szczebla mogło dokonać się tylko przez wydanie nowego aktu tego samego lub wyższego szczebla zakaz normowania pewnych materii p...

Pojęcie akty urzędowe Prezydenta RP - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2226

pojęcie akty urzędowe Prezydenta RP Pojęcie „aktu urzędowe Prezydenta RP” odnosi się do wszystkich decyzji i działań podjętych przez prezydenta w okresie wykonywania jego urzędu. Pojęcie to obejmuje w szczególności akty normatywne wydawane przez prezydenta, np. rozporządzenia inne akty prawne - t...

Pojęcie stan nadzwyczajny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

pojęcie stan nadzwyczajny Stan nadzwyczajny to taki stan w wewnętrznym porządku państwa, w którym część obowiązujących regulacji konstytucyjnych zostaje zawieszona, a w ich miejsce wstępuje regulacja wyjątkowa. Pod pojęciem „stan nadzwy...

Postępowanie przez komisją śledczą - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Postępowanie przez komisją śledczą komisja działa jawnie każda osoba wezwana przez Komisję Śledczą ma obowiązek stawiennictwa i złożenia zeznania komisja musi przestrzegać wobec wezwanych i przesłuchiwanych, przepisy kpk po zakończeniu postępowania komisja śledcza przedstawia Marszałkowi Sejmu s...

Postępowanie w Komisji Odpowiedzialności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Przewodniczący Komisji przesyła osobie, której wniosek dotyczy odpis wniosku i informuje o prawie złożenia pisemnych wyjaśnień i środków dowodowych Osoba ta może korzystać z pomocy obrońcy Komisja określa zakres i sposób przeprowadzenia post...

Pozycja ministra resortowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Pozycja ministra resortowego minister resortowy kieruje określonym działem administracji rządowej podejmuje wszelkie działania, jakie uważa za konieczne dla realizowania nałożonych na niego zadań podstawowy zakres działania ministra wynika z nazwy jego urzędu w tych ramach premier określa w drod...

Pozycja ustrojowa TK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Pozycja ustrojowa TK TK jest organem władzy sądowniczej, ale nie jest sądem i nie sprawuje wymiaru sprawiedliwości. W ramach władzy sądowniczej TK zajmuje pozycję odrębną zarówno od TS jak i sądów (w tym SN, NSA). Nie występują żadne związki z KRdS. Pozycję ustrojową TK charakteryzuje zasada nieza...

Prezes sądu powszechnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Prezes sądu powszechnego Kompetencje prezesa sądu powszechnego: kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz pełni funkcje administracji sądowej sprawuje nadzór administracyjny nad sądami niższymi Prezesów powołuje i odwołuje min...

Procedura odwołania RPO RP przed upływem kadencji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

procedura odwołania RPO RP przed upływem kadencji RPO może być odwołany przed upływem kadencji tylko w sytuacjach szczególnych, tj. zrzeczenie się funkcji trwała niezdolność do pełnienia obowiązków na skutek choroby, ułomności czy upadku sił sprzeniewierzenie się złożonemu ślubowaniu o odwołaniu...

Przejściowa niemożność sprawowania urzędu prezydenta - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Przejściowa niemożność sprawowania urzędu prezydenta może być spowodowana przejściowymi stanami, np. chorobą w takiej sytuacji nie ma potrzeby przeprowadzania wcześniejszych wyborów ciągłość funkcjonowania państwa wymaga tymczasowego zastąpienia prezydenta wg Konstytucji - obowiązek ten należy t...