Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 200

Referendum ogólnokrajowe a lokalne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Referendum ogólnokrajowe a lokalne referendum ogólnokrajowe - przewidywane jest przez Konstytucję RP w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może je zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności min. połowy ust...

Płaszczyzny obowiązywania praw człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

Płaszczyzny obowiązywania praw człowieka płaszczyzna aksjologiczna - nawiązanie do koncepcji naturalnoprawnych - przeświadczenie, że istnieje pewien podstawowy katalog praw i wolności, wynikający z godności ludzkiej i który przysługuje każdej istocie ludzkiej - a

Pozycja ustrojową wojewody wicewojewody - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

Scharakteryzuj pozycję ustrojową wojewody wicewojewody Wojewoda jest terenowym organem administracji rządowej i przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. wojewodę powołuje i odwołuje PRM na wniosek ministra właściwego ds. administracji publicznej zastępcami wojewody sa wicewojewodowie powoł...

Racjonalizacja systemu parlamentarnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 805
Wyświetleń: 4606

Scharakteryzuj racjonalizację systemu parlamentarnego zależność rządu od popierającej go większości parlamentarnej ustanowienie różnego rodzaju utrudnień dla obalenia rządu konstruktywne wotum nieufności wymóg

System prezydencki - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1029

Scharakteryzuj system prezydencki - cechy rządów prezydenckich Istotą systemu prezydenckiego jest jednolitość egzekutywy - prezydent jest zarazem głową państwa jak i szefem rządu. Nie ma wyodrębnionego urzędu premiera prezydentowi przy...

Zasady sprawiedliwości społecznej - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Scharakteryzuj zasadę sprawiedliwości społecznej Zasada sprawiedliwości społecznej może stanowić wyłącznie pewnego rodzaju wskazówkę interpretacyjną do wykładni przepisów prawa - analizując możliwe interpretacje należy wybierać takie, które bardziej czynią zadość wymaganiom sprawiedliwości społeczn...

Sfery działalności samorządu terytorialnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343

Sfery działalności samorządu terytorialnego sfera publicznoprawna JST wykonuje zadania z zakresu i na podstawie prawa administracyjnego podejmuje m.in. zadania władcze wobec obywateli zasada samodzielności znajduje wyraz w ukształtowaniu środków nadzoru i w przyznawaniu JST prawa do ochrony sądo...

Skład organów władzy ustawodawczej w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Skład organów władzy ustawodawczej w Polsce (obecny Parlament): Sejm - 460 posłów - wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich, proporcjonalnych i równych, w głosowaniu tajnym - Sejm posiada przedstawicielski charakter, posłowie muszą być wybierani w oparciu o kryterium terytorialne, wybory...

Skutek złożenia dymisji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Skutek złożenia dymisji Przyjęcie dymisji otwiera proces tworzenia nowej Rady Ministrów Złożenie dymisji i jej przyjęcie przez prezydenta nie kładzie jeszcze kresu istnienia i funkcjonowania Rady Ministrów Prezydent jest obowiązany do powierzenia Radzie Ministrów dalszego sprawowania obowiązków d...

Skutki orzeczenia TK w odniesieniu do zakwestionowanej ustawy - omówie...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Skutki orzeczenia TK w odniesieniu do zakwestionowanej ustawy Orzeczenie TK ma charakter wiążący jeżeli TK uzna ustawę za niezgodną z konstytucją - prezydent ma bezwzględny obowiązek odmowy jej podpisania jeżeli TK uzna ustawę za zgodną z konstytucją - prezydent ma bezwzględny obowiązek jej podpi...