Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 195

note /search

Akty prawodawcze a akty nieprawodawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

Akty prawodawcze a akty nieprawodawcze (kryteria podziału, konsekwencje z niego wynikające). Kryterium względem procedury przyjęcia: Prawodawcze: zwykła lub specjalna procedura prawodawcza Nieprawodawcze: przyjmowane przez poszczególne organy na podstawie upoważnienia, delegacji lub na podstawie ...

System ochrony praw człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

System ochrony praw człowieka. Europejska Konwencja o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - podpisana 4 IX 1950 r. w Rzymie, w życie weszła we wrześniu 1953 r. Przystępując do konwencji państwo zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień, i gwarantowania wymienionych w niej praw ...

Finansowanie ochrony środowiska - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Finansowanie ochrony środowiska Poluter Pay Principle (art. 6-7 pr.ochr.środ.) Zabezpieczenie roszczeń (niekiedy nawet obligatoryjne) w przypadku: Niektórych koncesji w prawie geologicznym i górniczym świadczenia usług turystycznych obejmujących polowania Niektórych zezwoleń na podstawie ustawy...

Charakterystyka sądów wojskowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Charakterystyka sądów wojskowych Sądy szczególne - to sądy o właściwości obejmującej określoną grupę spraw i usytuowane poza systemem sądów powszechnych Konstytucja wymienia dwa rodzaje sądów szczególnych sądy wojskowe sądy administracyjne Sądy wojskowe to: wojskowe sądy garnizonowe i wojskowe...

Charakterystyka zadań zleconych samorządu-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Charakterystyka zadań zleconych samorządu Zadania zlecone to zadania przynależne administracji rządowej, ale wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie zachodzi tu jednolitość przedmiotowo-podmiotowa. Zadania zlecone nie są wykonywane we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność k...

Wygaśnięcie mandatu parlamentarnego - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Co się dzieje w przypadku wygaśnięcia mandatu parlamentarnego? Na czym polegają wybory uzupełniające? w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora - przeprowadza się wybory uzupełniające (w ciągu 3 miesięcy, ale nie w ostatnim półroczu kadencji izby) w przypadku wygaśnięcia mandatu posła - stosuje się...

Podmioty zobowiązane do wykonania referendum-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Co się stanie jeżeli podmioty zobowiązane do wykonania referendum nie wykonają swojego obowiązku? jeżeli w referendum zapadło rozstrzygnięcie - to musi ono zostać zrealizowane organy państwowe maja obowiązek niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań, czyli wydania aktów prawnych bądź podjęcia inn...

Definicja konstytucji - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

Co to jest konstytucja? Konstytucja jest to akt określający podstawy ustrojowe państwa o charakterze: organizacyjnym (poprzez opis ustroju władz państwowych i zasad ich funkcjonowania, zakres kompetencji i wzajemne relacje), oraz gwarancyjnym, formułującym podstawowe prawa, wolności i obowiązki je...

Definicja obwodu głosowania - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Co to jest obwód głosowania? Obwód głosowania to jednostka terytorialna, w ramach której oddaje głosy określona grupa wyborców. Obwody obejmują pewien obszar wraz z jego mieszkańcami. Oprócz obwodów terytorialnych tworzone są tzw. obwody ...