Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 194

Agencje UE - Władza wykonawcza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Agencje UE -ogólna charakterystyka agencji (ich cele i status prawny). W ramach UE funkcjonują specjalistyczne, zdecentralizowane ciała pomocnicze - agencje UE. Zajmują się wydzieloną dziedziną integracji i pełnią funkcje techniczne i doradcze. a. agencje wspólnotowe (dot. I filaru UE) b. agencje W...

Akty delegowane

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Akty delegowane- nieustawodawcze, wydawane w ramach innej niż zwykła czy specjalna procedura stanowienia prawa, wydaje je Komisja Europejska, akt o zasięgu ogólnym- do wszystkich państwa członkowskich, które uzupełnia lub zmienia inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego. Czas delegacji: Akt ust...

Komitet Regionów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Komitet Regionów. Powołany na mocy Traktatu z Maastricht. Działa od marca 1994r. Składa się z przedstawicieli wspólnot regionalnych i lokalnych. Liczy 344 członków. Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania - 24 mandaty Polska, Hiszpania -...

Skład - Instytucje Europejskie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Skład. Członkowie są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich. Mandaty dzielone są w oparciu o degresywną proporcjonalność. Na kraj przypada maksymalnie 96, a minimalnie 6 członków. Obecnie jest 736 deputowanych wybieranych na 5 letnią kadencję w powszechnych wyborach. Od 2009 roku

Obowiązek zapobieżenia szkodzie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

OBOWIĄZEK ZAPOBIEŻENIA SZKODZIE Uwagi wstępne Prawo nakłada obowiązek naprawienia już wyrządzonej szkody, ale zobowiązuje również do jej zapobieżenia. Tę prewencyjną funkcję pełni art. 439 KC. Przesłanki Świadczenia takiego, może żądać każdy, komu bezpośrednio zagraża szkoda. Źródłem zagrożenia ...

Pierwotna niemożliwość świadczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

PIERWOTNA NIEMOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Kwalifikacja ta odnosi się tylko do sytuacji, gdy świadczenie byłoby niemożliwe w chwili zawarcia umowy. Jeżeli stało się ono niemożliwe dopiero później to umowa jest ważna, aczkolwiek nie może być wykonana i w takim p...

Prawo zatrzymania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

PRAWO ZATRZYMANIA Prawo zatrzymania polega na tym, że osoba zobowiązana do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej. Nie przysługuje ono, gdy obow...

Umowy realne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

UMOWY REALNE Dojście do skutku umowy realnej wymaga złożenia zgodnego oświadczenia woli stron, ale także wręczenia rzeczy. Sposób złożenia oświadczenia woli nie jest istotny. Rzecz może być wręczona wraz ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu umowy, albo później, lecz w związku ze złożonymi oświ...

Dyrektywy szczególne wymiaru kary i środków karnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Dyrektywy szczególne wymiaru kary i środków karnych Mają ograniczone, a nie uniwersalne zastosowanie, odnosząc się do danych rodzajów czynów, kategorii sprawców czy określonych rodza­jów kar. Przykładem dyrektywy szczególnej może być przepis art. 12 § 3 KKS, według którego wymierzając karę,

Akty nieprawodawcze przyjęte jako akty delegowane - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Akty nieprawodawcze przyjęte jak akty delegowane (art.290 TFUE). Rozporządzenia Delegowane Dyrektywa Delegowana Decyzja Delegowana Aktami delegowanymi są akty o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne elementy aktu prawodawczego. Przyjmowane są one wyłącznie prze...